Vacature Lid Raad Toezicht Kalisto BasisonderwijsStichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs is een groep van 14 katholieke en 2 oecumenische scholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, in het noordwesten van de provincie Utrecht, van Abcoude tot en met Montfoort. Kalisto heeft ongeveer 3.800 leerlingen en 380 personeelsleden. Kalisto heeft een professioneel stafbureau dat het College van Bestuur en het directieberaad ondersteunt.

 

Kalisto komt uit het oud-Grieks en is de overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit verwoordt treffend onze ambitie om het beste uit onszelf te halen en om het beste in de kinderen naar boven te brengen. Op onze scholen werken mensen vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. Op onze scholen werken wij met moderne leermethoden gebaseerd op de nieuwste inzichten met betrekking tot de werking van het brein van kinderen. Hiermee stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

Zij leren hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten, om zodoende als creatieve en respectvolle medemensen tot hun recht te komen in de toekomstige wereld. Dat doen wij met onderwijs op maat, dat hoge opbrengsten oplevert en kinderen uitdaagt een beroep te doen op hun creatieve denkvermogen.

Kalisto wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Er is een centrale staf van 4 medewerkers.

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Kalisto. Ook bewaakt de Raad van Toezicht de identiteit van de stichting en staat zij het College van Bestuur met raad en daad ter zijde.

Meer specifiek heeft de raad de volgende hoofdtaken: 

 • zorgdragen voor een goed functionerend College van Bestuur, door het vervullen van de werkgeversrol;
 • toezien op de doelmatige besteding van de middelen van de stichting, onder andere door het vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • goedkeuren van strategisch beleid en toezicht houden op de uitvoering ervan op hoofdlijnen. Daarbij worden afspraken gemaakt over ijkpunten;
 • functioneren als sparringpartner voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf professionele leden met elk een specifiek profiel en relevante ervaring. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft. Daarbij is het van belang dat in ieder geval de volgende aandachtsgebieden geborgd zijn: 

 • onderwijs en kwaliteit;
 • financiën en bedrijfsvoering;
 • HRM / HRD;
 • organisatieontwikkeling;
 • ICT voor onderwijs en organisatie.

Er wordt naar gestreefd dat de leden met hun netwerken gezamenlijk bestuurlijk en maatschappelijk een breed spectrum bestrijken.

De Raad van Toezicht vergadert circa zeven keer per jaar, dit is inclusief twee themavergaderingen. Daarnaast nemen de leden deel aan een commissie. Er is op dit moment sprake van een werkgeverscommissie en een auditcommissie.
Tweemaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn.

De huidige Raad van Toezicht bestrijkt alle aandachtsgebieden en geldt als gekwalificeerd, transparant en betrokken. Met het College van Bestuur zijn de verwachtingen over en weer duidelijk en deze worden (wanneer nodig) besproken en herijkt. De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling, zowel als team als individueel. Daartoe worden thema- en scholingsbijeenkomsten georganiseerd. De governancecode van de PO-Raad wordt onderschreven.

Omwille van de leesbaarheid wordt niet steeds hij/zij geschreven. Uiteraard worden wel beiden bedoeld.

 

De vacature en de kandidaat 

Per april 2018 zijn er door het reglementair aftreden van twee leden een tweetal vacatures.

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT, aandachtsgebied bedrijfsvoering waaronder financiën

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT, aandachtsgebied human resource management en development 

De beoogde kandidaat is deskundig op één of meerdere van de hiervoor genoemde terreinen, met een brede blik op onderwijs en bestuur. Het nieuwe lid is sparringpartner voor het college van bestuur op actuele vraagstukken als in- dan wel uitbesteden van (delen van) de financiële functie en de facilitaire functie. Zij denkt mee over het beleidsrijker maken van de begroting en het verbinden van uitgaven en investeringen aan metingen en resultaten.

 

Algemene eisen lid Raad van Toezicht, van toepassing op beide vacatures: 

 • voldoende kennis en ervaring om een onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken;
 • analytisch en (zelf)kritisch, onafhankelijk denker;
 • in staat om een reflectieve dialoog te kunnen voeren;
 • maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • belangstelling en inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot het onderwijs;
 • gevoel voor verantwoording naar stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten);
 • integer, sterk normbesef, zorgvuldig;
 • inbreng van een zinvol netwerk of relevante ervaring;
 • respect voor en onderschrijven van de Katholieke en Oecumenische grondslag van de stichting;
 • voldoende tijd en motivatie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke eisen lid met aandachtsgebied financiën: 

 • vakdeskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering en financiën;
 • kennis van bedrijfsprocessen, risico’s en borging;
 • overzicht van de manieren waarop de financiële functie ingericht kan worden;
 • financieel-strategisch en tactisch sterk, met oog voor wat de operatie vraagt;
 • gerichtheid op verbetering van de bedrijfsvoering in effectiviteit en efficiëntie.

Het beoogde lid van de Raad van Toezicht is lid of voorzitter van de auditcommissie. Deze commissie vergadert circa vier keer per jaar.

 

Specifieke eisen lid met aandachtsgebied human resource management en development: 

 • vakdeskundigheid op het gebied van HRM en HRD;
 • kennis van basale bedrijfsprocessen, risico’s en borging;
 • overzicht van de manieren waarop de HRM / HRD ingericht kan worden;
 • tactisch sterk, met oog voor wat de operatie vraagt;
 • gerichtheid op kwaliteitsverbetering t.a.v. het domein Personeel & Organisatie.

Aanvullende wensen en eisen:

 • er wordt een lid gezocht met ervaring in bestuur of toezicht en van daaruit goed gevoel voor de rol en de rolverdeling met het College van Bestuur;
 • dit lid dient, na verloop van tijd, de rol van voorzitter te willen en kunnen vervullen;
 • er wordt een lid gezocht waarvoor dit de eerste rol als toezichthouder kan zijn. Dit omdat Kalisto ook nadrukkelijk nieuwe toezichthouders t.b.v. de sector ruimte en mogelijkheid tot ontwikkeling biedt;
 • gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwelijke kandidaten uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Praktische informatie en procedure
Als u zich in een van beide profielen herkent, horen wij graag van u.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van ingezonden motivatiebrief en CV. Aanvullend vinden gesprekken plaats met de selectiecommissie. In het verloop van de procedure vindt kennismaking plaats met de bestuurder en de volledige Raad van Toezicht. Een CV-check maakt deel uit van de procedure.

De benoeming is voorzien in het eerste kwartaal van 2018.

Er wordt een vergoeding geboden conform de regeling binnen de VTOI.

Uw brief en CV kunt u, bij voorkeur per mail, versturen aan Kalisto Boeiend Basisonderwijs! ter attentie van Gerard Couprie, Beleidsmedewerker HR, couprie@kalisto-basisonderwijs.nl. We zien uw reactie graag uiterlijk 8 januari 2018 tegemoet. De gespreksronde is gepland op 18 januari 2018 tussen 17.00 en 22.00 uur.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we graag naar de website van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! https://kalisto-basisonderwijs.nl
Voor inhoudelijke vragen omtrent de vacatures kunt u contact opnemen met Ed van den Berg, lid van de Raad van Toezicht, op 06-41736740.