SGFDe Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)

Binnen de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bundelen 21 gezondheidsfondsen hun krachten. De SGF is aanspreekpunt en spreekbuis van de gezondheidsfondsen in Nederland. Omdat we samen meer kunnen bereiken en omdat verschillende onderwerpen fondsoverstijgend zijn. Door onze grote achterban (zo’n 5 miljoen donateurs en 800.000 vrijwilligers) en ons netwerk heeft de SGF zich ontwikkeld tot een onafhankelijke partij die zich inzet voor preventie en opkomt voor goede en innovatieve zorg voor mensen met een aandoening. We denken na over en initiëren mogelijke verbeteringen en roepen de juiste partijen op om deze mee uit te voeren. De SGF participeert in tal van overlegorganen en overlegstructuren.

Het afgelopen jaar heeft de SGF een transitie doorgemaakt, als gevolg van het besluit van de leden om een aantal gezamenlijke projecten te financieren. In 2018 start een groot fondsoverstijgend programma op het gebied van preventie (Gezonde Generatie) en twee onderzoeksprojecten met PPS-gelden op het gebied van leefstijl en immunologie. De personele en financiële verantwoordelijkheden nemen met deze nieuwe ambities flink toe. Daarom zoeken we een directeur die het bureau aan-stuurt, de SGF extern vertegenwoordigt (in samenspraak met de voorzitter) en die verantwoordelijk is voor nieuwe en lopende programma’s en projecten.


Besturing en inrichting

Het beleid van de SGF wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, bestaande uit de directies van alle aangesloten fondsen. Het bestuur voert de plannen uit en krijgt daarbij ondersteuning van het bureau. Het bestuur telt op dit moment 6 leden, afkomstig van de leden van de SGF. Zij vervullen binnen hun organisatie een directie/managementfunctie en hebben ieder een eigen portefeuille. Het bestuur vergadert 6 tot 8 maal per jaar.

Op het bureau van de SGF zijn op dit moment drie medewerkers werkzaam: een coördinator verenigingszaken, beleidsmedewerker en secretaresse (vacature). In de nabije toekomst zal het aantal medewerkers toenemen, met name door de werkzaamheden binnen het gezamenlijke programma en de projecten. Daarnaast zijn binnen de SGF enkele themagroepen en projectgroepen actief: de themagroepen wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, de projectgroep patiëntenparticipatie en een lobbyteam.

 

Ambities

De SGF heeft vier gezamenlijke ambities geformuleerd welke, naast het programma Gezonde Generatie en de fondsoverstijgende projecten, bepalend zullen zijn voor de agenda van de komende jaren:

 • Ambitie 1: beïnvloeden van het maatschappelijk debat over de zorg.
 • Ambitie 2: een bepalende rol vervullen binnen het Nederlandse onderzoeks- en innovatiebeleid op het gebied van gezondheid en ziekte.
 • Ambitie 3: het patiëntenperspectief doelmatig inzetten bij onderzoek, beleid en zorg.
 • Ambitie 4: samen werken aan een gezonde samenleving.

Voor een uitgebreidere omschrijving van de ambities verwijzen we naar de website: http://www.gezondheidsfondsen.nl/ambities-en-thema’s-.aspx.

 

Gezonde Generatie

In het kader van ambitie 4 wordt op dit moment gewerkt aan het uitvoeringsplan van het preventie programma Gezonde Generatie. Het programma wordt bekostigd middels de gezamenlijke inzet van middelen van de leden vanuit de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV).

Vanuit dit programma, met een omvang van zes miljoen euro voor de eerste drie jaar, zal met name ingezet worden op beleidsbeïnvloeding, het veranderen van de sociale norm en het versterken van huidige gezondheidsinitiatieven. Met dit programma geven we kinderen de kans op te groeien in een omgeving die uitnodigt tot gezond eten, bewegen, ontspannen, slapen, spelen, sport en ontmoeten.

Als aanjager van de Gezonde Generatie zetten we het publiek, de overheid, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan tot actie.

Daarnaast zullen in de loop van 2018 twee publiek-private onderzoeksinitiatieven, Beter Gezond en Immunologie, van start gaan. Hiervoor zetten de gezondheidsfondsen gezamenlijk een percentage van de PPS-toeslag van de Topsector LSH in. Doelstelling van het project Beter Gezond is dat de projecten leiden tot innovatieve oplossingen, die mensen met een chronische ziekte zo fit en betrokken mogelijk laten leven.


Algemene kenmerken functie directeur SGF

De platformfunctie van de SGF is de afgelopen jaren bestendigd. De start van grote, gezamenlijke projecten zal leiden tot meer aandacht en impact, waarmee de spreekbuisfunctie van de SGF richting andere stakeholders prominenter wordt. De huidige basis biedt mooie kansen om als netwerk-organisatie steviger in te zetten op de huidige ambities en beleidsbeïnvloeding.

De directeur formuleert in overleg met het bestuur de koers en strategie voor de SGF. De directeur bewaakt daarbij samen met de medewerkers op het bureau de voortgang en evalueert de resultaten. Onderdeel hiervan is het adviseren en rapporteren aan het bestuur en de ALV, waarbij de ALV besluit over de voorgenomen koers en strategie.

De directeur vertegenwoordigt de vereniging bij externe partijen en behartigt de belangen van de SGF bij externe stakeholders, waar nodig en wenselijk samen met de voorzitter. Netwerken en lobby spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Beschrijving van de hoofdtaken

1. Het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en vertegenwoordiging van de SGF

 • Ontwikkelt in opdracht van het bestuur en de leden van de vereniging het strategisch meerjarenbeleid van de SGF. Brengt kansen en risico’s in beeld. Schat de relevantie van ontwikkelingen in de omgeving in.
 • Doet voorstellen in de vorm van uitgewerkte plannen, die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit en de prestatie van de vereniging en haar doelstellingen.
 • Formuleert beleidsuitgangspunten in samenspraak met het bestuur en creëert hiervoor draagvlak binnen en buiten de vereniging.
 • Draagt zorg voor implementatie van vastgesteld strategisch beleid, zorgt voor uitwerking van uitgangspunten in concrete (beleids)plannen inclusief begroting. Bewaakt de uitvoering en stuurt zo nodig bij.
 • Evalueert gevoerd beleid, draagt zorg voor verschillende rapportages en stuurt bij indien nodig.
 • Stuurt op het onderhouden en versterken van de netwerk- en platformfunctie van de vereniging.
 • Draagt samen met het bestuur zorg voor de externe belangenbehartiging en politieke lobby, vertegenwoordigt de organisatie in diverse commissies en overlegvormen, creëert draagvlak voor missie, visie en projecten van de vereniging.
 • Draagt zorg voor een goed samenspel en goede afstemming van taken en belangen tussen de vereniging en individuele gezondheidsfondsen.
 • Onderhoudt en bevordert de samenwerking met voor de vereniging relevante stakeholders op strategisch niveau.
 • Draagt zorg voor het behartigen van de belangen van de vereniging.

 

2. Het zorgdragen voor het intern functioneren van de SGF

 • Is integraal verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de samenhang van alle interne beleidsgebieden binnen de vereniging, met inachtneming van de bestuurlijke beleidskaders; werkt daarin nauw samen met het bestuur.
 • Geeft leiding aan de medewerkers van de SGF, controleert op hoofdlijnen de resultaten, zorgt voor een goede afstemming van werkzaamheden en gestructureerd overleg; vervult daarbij de brugfunctie met het bestuur.
 • Legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid, de voortgang en ontwikkelingen binnen de organisatie, doet voorstellen op hoofdlijnen voor de inzet van gelden, draagt zorg voor een juist financieel-economisch beheer.
 • Doet samen met de coördinator verenigingszaken voorstellen voor jaarlijkse ramingen, de begroting en het budget van de organisatie en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • Bewaakt samen met de coördinator verenigingszaken het budget van de SGF en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschotten.
 • Bereidt samen met het bureau de bestuursvergaderingen voor en levert tijdens de vergaderingen een inhoudelijke bijdrage.

 

Kennis en vaardigheden

 • Ruime ervaring in een vergelijkbare functie
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van bedrijfs- en bestuurskundige principes (beleid, planning, budgetten et cetera)
 • Relevant netwerk en kennis van het werkveld en de doelgroepen van de SGF
 • Kennis van de wetenschappelijke wereld en visie op Publiek Private Samenwerking
 • Kennis van en ervaring in het veld van de gezondheidszorg, beleidsmatig en politiek
 • Kennis van en ervaring met organisatie, personeels- en financieel beleid
 • Ervaring met het werken in een ledenorganisatie

 

Profiel in steekwoorden

 • Samenwerkingsgericht en zorgt voor de verbinding, zowel intern als extern
 • Communicatief sterk en weet met uiteenlopende mensen gemakkelijk contact te leggen
 • Bruggenbouwer, verbinder
 • Politiek sensitief, ondernemend, enthousiast, flexibel, vasthoudend
 • Visie, ziet kansen, innovatief en oplossingsgericht
 • Geeft vertrouwen en creëert daarmee een prettig werkklimaat
 • Integere en volwaardige gesprekspartner van bestuur, overheid en andere relevante (gezondheids) organisaties

 

Arbeidsvoorwaarden

De SGF biedt een uitdagende functie binnen een kleine ambitieuze organisatie, waar professionaliteit, samenwerking en netwerken met de leden en relevante stakeholders hoog in het vaandel staan.

De functie is beschikbaar voor 32 uur per week. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden, met de intentie dit daarna te verlengen. De SGF hanteert de arbeidsvoorwaarden van het Diabetes Fonds waarin goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Het salaris is marktconform.

 

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze site: www.gezondheidsfondsen.nl.

Voor (inhoudelijke) informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob Baardse, via 0251 25 55 36 of rbaardse@brandwondenstichting.nl.

Als je na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kun je je CV en motivatie (uiterlijk 14 november a.s.) sturen naar Rebiha Lamara, coördinator van het SGF bureau, via lamara@gezondheidsfondsen.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 november a.s.