Nederlands Helsinki Comité NHC vacature lid Raad toezichtHet Nederlands Helsinki Comité (NHC) streeft verbeteringen na in de rechtsstaat, de democratie en de bescherming van de rechten van de mens in het OVSE gebied. Belangrijke speerpunten zijn de verbetering van gevangenisomstandigheden, de rechten van slachtoffers van mensenhandel en de versterking van organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en andere maatschappelijke vraagstukken. Dit werk wordt gecoördineerd door een in Den Haag gevestigd secretariaat van veertien betaalde krachten en een aantal vrijwilligers en stagiaires.

 

Het Nederlands Helsinki Comité is zoek naar
2 leden voor de Raad van Toezicht
(gemiddeld 12 uur per maand – onbezoldigd) 

 

De Raad van Toezicht van het NHC 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en beheer van het Bestuur van het NHC en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De leden van de Raad doen dit in volstrekte onafhankelijkheid. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies terzijde en is belast met de volgende taken: 

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur, met name over de strategische beleidsontwikkeling, de financiële kaders en het meerjarenbeleid van de Stichting; 
 • het goedkeuren van het algemeen beleid op basis van jaarplannen, begroting en activiteitenplannen; 
 • het beoordelen en goedkeuren van de jaarstukken; 
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het Comité (Raad van Advies) en het Bestuur; 
 • het samen met het Bestuur vertegenwoordigen van het NHC naar buiten toe.

Algemeen profiel

In lijn met de doelstellingen van het NHC kent de Raad een gemengde en gebalanceerde samenstelling, qua professionele achtergrond, gender en leeftijd. Zij is bij voorkeur ook een afspiegeling van het Nederlandse politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke veld, inclusief de rechterlijke macht, de Nederlandse diplomatie en kennis en ervaring op het gebied van de rechtsstaat en de mensenrechten. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat ze: 

 • doel en grondslag van het NHC onderschrijven en loyaal meewerken aan de realisatie van haar doelstellingen; 
 • zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen; 
 • in staat zijn de leden van het Bestuur te ondersteunen bij de uitoefening van hun functie; 
 • niet omstreden zijn wat betreft persoonlijk of professioneel gedrag en geen standpunten hebben ingenomen die strijdig zijn met de rechten van de mens; 
 • inzicht hebben in internationale en nationale politieke en maatschappelijke verhoudingen; 
 • in staat zijn een heldere, toezichthoudende rol te definiëren en zich daarnaar te gedragen; 
 • in staat zijn de leidende principes, kaders en strategische lijnen van het NHC te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan; 
 • in staat zijn adequaat de dialoog met het Bestuur (en het Secretariaat) te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen. 
 • ervaring als lid van een toezichthoudende entiteit (Raad van Toezicht of Commissarissen, Raad van beheer of bestuur van een internationale organisatie of vergelijkbaar) strekt daarbij tot de voorkeur;

Leden van de Raad van Toezicht hebben geen actieve functie (of kandidatuur) in de diplomatie, zijn niet direct verkozen als lid van de volksvertegenwoordiging of in verkozen organen van politieke partijen.

Portfolio’s

De Raad van Toezicht is bij voorkeur zodanig samengesteld dat voorzien wordt in de complementariteit van de volgende vakgebieden en maatschappelijke netwerken: 

 • internationale betrekkingen/diplomatie en mensenrechtenbeleid; 
 • openbaar bestuur; 
 • politiek; 
 • hoger onderwijs; 
 • zakelijke dienstverlening; 
 • niet-gouvernementele sector en donorbeleid 
 • management en bedrijfsvoering.

Het NHC is voor de uitbreiding van haar Raad van Toezicht op zoek naar de volgende profielen: 

.1)  één persoon met ervaring in public affairs/politiek/communicatie/advocacy, liefst ook in een internationale context; 

.2)  één persoon met ervaring in de niet-gouvernementele sector en met fundraising/ marketing, liefst met kennis van private fondsen.

Interesse? 

De functie van lid van de Raad van Toezicht van het NHC is onbezoldigd. Zij vergadert 5 keer per jaar. Eventuele onkosten worden vergoed. Heeft u vragen over het profiel of over de sollicitatieprocedure, dan kunt u deze richten aan Pepijn Gerrits, algemeen directeur, door een e-mail te sturen naar office@nhc.nl of bellen met 070-392 6700. 

Uw sollicitatie gericht aan dhr. Piet de Klerk, Voorzitter van de Raad van Toezicht, kunt u vóór 30 juni 2018 sturen naar office@nhc.nl of naar postbus 11717, 2502 AS Den Haag o.v.v. ‘lid Raad van Toezicht NHC’. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.