anbo ouderen vacature lid raad toezichtANBO is de meest invloedrijke belangenbehartiger voor senioren in Nederland. ANBO behartigt de belangen van de leden, maar ook die van alle (aanstaande) senioren op de terreinen van gezondheid, wonen en inkomen. Daarbij kijken wij naar meer-generatie belangen namelijk die van jong èn oud. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat er een duurzaam evenwicht moet zijn in onze samenleving. Gedeelde belangen gaan vóór deelbelangen!

ANBO is één van de modernste verenigingen van Nederland. We hebben directe democratie, met rechtstreekse ledeninspraak via onder andere panels en enquêtes. Operationele taken worden gescheiden van bestuurlijke taken; hierdoor is inhoud leidend. Betaalde en onbetaalde professionals vinden en ondersteunen elkaar in deskundigheid en ervaring. Zo is ANBO wendbaar, daadkrachtig en heel modern!

ANBO wordt geleid door een directeur-bestuurder. Er is een onbezoldigde ledenraad – ANBO heeft een ongetrapte verenigingsdemocratie – die uit maximaal 25 personen bestaat. De Raad van Toezicht van ANBO ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Zij combineert dit met een rol als adviseur, klankbord en werkgever van het bestuur.

Na het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar versterking van de raad:

U wilt:

  • Door toezicht te houden een bijdrage leveren aan de ambitie van ANBO om de meest invloedrijke belangenbehartiger voor senioren te blijven;
  • Toezien op het innovatief en doelmatig uitvoeren van het vastgestelde beleidskader, onafhankelijk en kritisch, met integriteit en verantwoordelijkheid;
  • Zich bewegen in een organisatie die open en eerlijk is, altijd naar buiten kijkt en samen werkt om de beste te zijn.

 

ANBO vraagt van u:

  • Het vermogen om het beleid van ANBO en het functioneren van het bestuur te toetsen;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  • Ervaring in een toezichthoudend orgaan bij voorkeur bij een ledenorganisatie. U weet de balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren;
  • Een grote maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk.

De Raad van Toezicht beschikt over bedrijfskundig kennis en inzicht. Wij zoeken voor ons team in het bijzonder naar aanvulling in de sfeer van kennis en inzicht in financiële structuren en daarbij passende bestuursmodellen. Wij streven er naar om de diversiteit van ANBO ook zichtbaar te laten zijn in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Bekijk het profiel Lid Raad van Toezicht ANBO (PDF) |

Meer informatie of reageren?
Schrijf, bel of mail voor uiterlijk 15 mei 2018 naar Peter Spierings (ambtelijk secretaris ANBO), Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 GX Woerden. Telefoon: (0348) 46 66 41. E-mail: p.spierings@anbo.nl.