Biohuis vereniging vacature bestuurderBiohuis is dé vereniging van Nederlandse biologische boer(inn)en en tuinders. Biohuis is de enige landelijke organisatie die de sector-overstijgende, biologische belangen van de primaire sector efficiënt en effectief kan behartigen. Versterken, verbinden, inspireren en beschermen is ons credo. Daarbij ligt de nadruk op onze biologische markt, onze biologische regelgeving en onze biologische kennisontwikkeling. Voorbeelden van onderwerpen zijn mestbeleid, dierenwelzijn, gebruik van biologisch voer, GGO, bodemvruchtbaarheid en alle andere zaken die de biologische sector bindt.
In het Biohuis wordt samengewerkt door sectorale en regionale groepen van biologische boeren en tuinders, die samen meer dan 800 leden hebben. Via Bionext werken we samen met de andere schakels in de bio-afzetketen, zoals op het gebied van regelgeving en afzetmarkt.
In de bestuurssamenstelling van het Biohuis wordt gestreefd naar mensen uit verschillende sectoren en regio’s, met een evenwicht tussen plantaardige en dierlijke sectoren. Maar de bestuursleden zijn nadrukkelijk geen sector of regio vertegenwoordiger. Zij moeten het totale biologische belang behartigen en oog hebben voor alle sectoren uit de biologische land- en tuinbouw. Daarbij staan hun persoonlijke kwaliteiten, ervaringen en netwerken voorop. Het bestuur werkt als een team en nieuwe bestuursleden moeten bij voorkeur een aanvulling vormen op en passen bij het bestaande team.
Er is een vacature voor een bestuurder van het Biohuis. We nodigen ook jonge ondernemers uit om te reageren op deze vacature.
Hieronder het profiel van een bestuurder van het Biohuis. Meer informatie, ook over de samenstelling van het bestuur, is te vinden op: www.biohuis.org

 

Profiel van een bestuurslid van het Biohuis 

 • De bestuursleden van het Biohuis werken op basis van de visie, ambities en missie van het Biohuis. Deze is gebaseerd op de waarden zoals geformuleerd in IFOAM.
 • De bestuursleden zijn in staat om in hoge mate zelfstandig te werken en tegelijk in het teamverband met de overige bestuursleden.
 • Ze zijn in staat om scherp te zijn in de samenwerking met professionals van Bionext en
 • de dragende organisaties.
 • Ze zijn in staat om strategisch te denken en te handelen.
 • Het Biohuis bestuurslid beschikt over benodigde tijd en middelen voor het werk.
 • Hij/zij is in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Hij/zij heeft gevoel voor media.
 • Hij/zij is sociaal en communicatief vaardig.
 • Hij/zij is in staat om met conflicten en tegenstellingen om te gaan.
 • Hij/zij heeft zelf (een aandeel in) een biologisch gecertificeerd land- of tuinbouwbedrijf.
 • Hij/zij is lid van een van de dragende organisaties van Biohuis of bereid lid te worden.
 • Hij/zij is in staat leden te motiveren en te stimuleren om actief binnen Biohuis een rol te spelen.
 • Ervaring met functies in netwerkorganisaties is een pré.
 • Kennis van de Engelse taal is een pré.

 

Het Biohuis bestuur vergadert eenmaal per maand, meestal in Ede. Soms is er tussendoor telefonisch bestuursoverleg. De vergaderdata sluiten zoveel mogelijk aan op de vergaderingen van de Bioraad en het Ketenverenigingsoverleg van Bionext.
Buiten de Biohuis vergaderingen bestaat het werk van een Biohuis bestuurder uit besprekingen met andere organisaties, vergaderingen of sectorbijeenkomsten, verdieping in documenten en onderwerpen die relevant of actueel zijn en het contact houden met het netwerk in de achterban. Daarnaast zijn de contacten op beleidsniveau van belang, zowel in de biologische als in de reguliere sector.
Het Biohuis heeft inmiddels een goede samenwerking gerealiseerd met Bionext, BioNederland, LTO Nederland en alle dragende organisaties, ten behoeve van de uitvoering van het vele werk dat voor de sector moet gebeuren.
Prioriteiten voor het komende jaar zijn de verdieping in inhoudelijk thema’s die spelen in de belangenbehartiging en het creëren van een breder netwerk. Zie voor meer informatie hierover het beleidsplan van het Biohuis. Het werk beslaat gemiddeld een dag per week voor een bestuurslid met pieken en dalen in de week en in het jaar. Er is voor de bestuursleden een passende vergoeding.
Kandidaten kunnen zich melden met motivatie en CV, uiterlijk 16 april, bij Arend Zeelenberg, via arend(at)buro-az.nl. Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 26 april.