CentraM verzorgt met ruim 50 medewerkers (sociaal werkers, sociaal raadslieden en schuldhulpverleners) de Maatschappelijk Dienstverlening in de wijken van het stadsdeel Centrum in Amsterdam. Daarnaast heeft CentraM meer dan 100 vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die een belangrijke, eigen, rol hebben in de dienstverlening.

CentraM is er voor alle bewoners, jong en oud, die steun nodig hebben en/of kunnen bieden. Daarnaast biedt CentraM advies, hulp en ondersteuning aan bi culturele LHBTI-jongeren uit heel Amsterdam en, gezien het karakter van stadsdeel Centrum, aan daklozen die in het Centrum gebruikmaken van de voorzieningen.

Onze thema’s zijn armoede en schuldhulp, buurt/sociale cohesie, specifieke groepen, dementie en Welzijn voorkomt Zorg, waarbij formele en informele zorg gelijkwaardig zijn.

CentraM werkt nauw samen met andere organisaties in het stadsdeel en in de stad met als doel om vroegtijdig problemen te signaleren en integraal op te pakken, mensen in de wijk te verbinden en samen met hen de aanpak te vinden die werkt.

CentraM is ontstaan uit de Blankenberg Stichting, de oudste niet-kerkelijke instelling voor armoedebestrijding in Nederland (sinds 1871). De solidariteit met de armsten in de samenleving, die oprichter Louis Blankenberg dreef, inspireert CentraM nog steeds.

CentraM – ontwikkelingen in de stad

De gemeente is voornemens om 1 januari 2021 Basisteams Sociaal in te voeren in de hele stad. Dit zal leiden tot een tender in de eerste helft van 2020, voor zeven kavels, een per stadsdeel. Naar verwachting zal ruim 80% van het werk van CentraM opgaan in deze teams. CentraM werkt nauw samen met acht organisaties in het stadsdeel, verenigd in ‘Inclusief Centrum’. Met deze organisaties is in 2019 een integraal meerjarenplan gemaakt. We zijn voornemens als samenwerkingsverband te offreren. Nog niet duidelijk is welke juridische vorm dit samenwerkingsverband zal krijgen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt op maatschappelijk verantwoorde en integrale wijze toezicht op het functioneren van de organisatie. De RvT is werkgever van de bestuurder, toetst de besluitvorming en keurt besluiten, die de hele organisatie alsmede de belangen van stakeholders raken, goed. Verder geeft zij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT werkt conform de vastgelegde statuten, reglementen en de Governance code Zorg.

Op hoofdlijnen vervult de RvT de volgende drie taken:

 1. Houdt toezicht op het maatschappelijk belang van de organisatie, de algemene gang van zaken en de wijze waarop deze wordt bestuurd en keurt (grote) strategische en financiële (investeringen) beslissingen goed.
 2. Draagt zorg voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en, indien nodig het ontslag van de bestuurder.
 3. Adviseert de bestuurder daar waar strategische of integrale financiële/ beleidskwesties spelen.

 

De RvT heeft ter ondersteuning van haar werkzaamheden twee commissies ingesteld: de Auditcommissie en de commissie HRM/Kwaliteit. De werkgeversfunctie wordt voorbereid door de voorzitter en de voorzitter van de commissie HRM/kwaliteit. Om haar functie goed te kunnen uitoefenen beschikt de RvT naast een qua kennis en kwaliteiten brede samenstelling, ook over een goed systeem van managementinformatie. De regels met betrekking tot Corporate Governance worden zorgvuldig nageleefd. Dat betekent: integriteit; stelsel van omgangsregels, omschreven limitatieve bevoegdheden van het bestuur, wederzijdse basis van vertrouwen, openheid, respect en betrokkenheid.

Vacature

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en heeft een vacature voor Voorzitter Raad van Toezicht.

Profiel:

Een lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • heeft een onafhankelijke positief kritische grondhouding en weet een balans te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • is verbindend, open en integer, en weet een brug te slaan tussen verschillende belangen;
 • heeft ervaring met het besturen/managen van een middelgrote organisatie;
 • heeft affiniteit met de Amsterdamse maatschappelijke dienstverlening en met het werkgebied van CentraM in Amsterdam Centrum, evenals met de organisaties die daar actief zijn;
 • heeft basiskennis van financiën;
 • is een authentieke teamspeler, die de goede vragen stelt en scherpte in de discussie houdt.

 

Specifieke deskundigheid voor de voorzitter:

 • beschikt over leiderschapskwaliteiten: geen groot ego, wel gezag;
 • een verbinder die vanuit ervaring met governance vraagstukken, met een antenne voor samenwerkingsrelaties, een goede verstandhouding tussen de RvT én met de bestuurder kan waarborgen;
 • bestuurlijke ervaring en gevoel voor de bestuurlijk-politieke processen in Amsterdam en kan deze als ambassadeur van CentraM inzetten;
 • aantoonbare kennis van de welzijnssector.

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag, ondertekenen een integriteitsverklaring en hebben voldoende tijd en energie om het werk te doen.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door voor 1 september 2019  een e-mail met uw cv en motivatie te sturen naar de bestuurder van CentraM, mevrouw E. de Wit, else.dewit@centram.nl.

Informatie over CentraM of over het werk van de Raad van Toezicht kunt u eveneens opvragen bij mevrouw E. de Wit, else.dewit@centram.nl.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in september 2019.