Eerste Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders voor het najaar bekend.

Ook in het najaar van 2019 organiseert Bestuurderscentrum Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders waarbij PE-Punten worden toegekend!

 

masterclasses, bestuurders, toezichthouders, certificering, accreditatieNet als besturen is ook toezichthouden een vak en dat vereist continue training! 

Omdat we veelvuldig de vraag krijgen of we eerder onze agenda bekend willen maken, staat hieronder alvast een opsomming van de eerste Masterclasses die voor het najaar zijn vastgelegd.

We organiseren deze Masterclasses in samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics. Aan de Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders worden PE-Punten toegekend!

Erkende Instelling
Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS, AACSB en AMBA. De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

Gecertificeerd toezichthouder
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Kosten
Elke Masterclass kost € 395,-. Als u zich in 2019 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-Masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 750,-, 3 masterclasses € 1.050,- en 4 masterclasses € 1.300,-.  ** Btw is niet van toepassing!

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. NB. Het Jaarlidmaatschap kost 75 euro (exclusief btw) per jaar.

 

Aanbod dit Najaar o.a.

• Masterclass: BoardroomDynamics: Het onzichtbare zichtbaar maken (NIEUW!) >>
26-09-2019: 13.30 – 17.00 uur.
Den Haag.
Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass.

 

* Masterclass: Werving en Selectie in de governance top van de organisatie (NIEUW!) >>
03-10-2019: 13.30 – 17.00 uur.
Den Haag
Volgens de governancecodes is de maximale zittingsduur van toezichthouders tweemaal vier jaar. Gedurende die acht jaar zal een toezichthouder waarschijnlijk minstens één crisis meemaken, een of meerdere keren (direct of indirect) betrokken zijn bij de werving van nieuwe bestuurders en iedere anderhalf jaar te maken hebben met het vinden van nieuwe collega toezichthouders. Logisch dat in deze Masterclass het vinden, hebben en houden van bestuurders en toezichthouders centraal staat!

 

* Masterclass: Toezichtdynamica (NIEUW!) >>
09-10-2019: 13.30 – 17.00 uur.
Eindhoven
In deze Masterclass staat de interactie tussen bestuur (RvB) en het interne toezicht (RvT) van organisaties in de (semi)publieke sector centraal. De leidende vraag is welke factoren beïnvloeden of bepalen de interactie tussen bestuur en toezicht en wat kan of zou dit moeten betekenen voor het gedrag van toezichthouders? Dit alles met als doel om als (nieuwe) toezichthouder een beter beeld te krijgen wat onder welke omstandigheden ‘de goede dingen’ zijn om te doen en wanneer je de dingen goed doet.

 

• Masterclass: Strategisch Risicomanagement >>
08-10-2019: 13.30 – 17.00 uur.
Den Haag.
Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspunt dat risico’s niet statisch zijn doch meebewegen met de ontwikkelingen van een organisatie. Welke tools heeft u nodig om een risicobeheersplan te maken? Frank van Attekum, docent risicomanagement aan de School of Business and Economics van Maastricht University, behandelt de kernzaken van risicomanagement.

 

* Masterclass: Belangenverstrengeling en Integriteit >>
22-10-2019: 13.30 – 17.00 uur l Den Haag
De maatschappelijke opvattingen over belangenverstrengeling en integriteit zijn de laatste jaren strenger geworden. In deze Masterclass komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

 

• Masterclass: Thuis in Stuurinformatie >>
23-10-2019: 13.30 – 17.00 uur
Eindhoven
Betrouwbare en relevante informatie wordt steeds meer een gezamenlijk speelveld van de business controller, de informatie manager en de primaire en ondersteunende proceseigenaren. Een goede implementatie hiervan vereist een lange termijn visie, waarbij de inrichting met de onderneming kan meegroeien. Deze Masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.

 

* Masterclass: Het hanteren van de Paradox toezichthouder en Werkgever >>
29-10-2019: 13.30 – 17.00 uur l
Rabobank Tilburg.
Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft verschillende functies en op die combinatie zit een spanning. Wilt u meer weten over de governance aspecten van de relatie tussen de toezichtsrol en de werkgeversrol, de juridische aspecten van de werkgeversrol en de consequenties daarvan op de toezichtrol, dan mag u deze Masterclass niet missen!

 

* Masterclass: De Bestuurssecretaris (NIEUW!) >>
31-10-2019: 13.30-17.00 uur>
Eindhoven.
De Masterclass ‘de Bestuurssecretaris’ geeft inzicht in de verschillende rollen, die de secretaris moet en kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

 

• Masterclass: Strategische herijking >>
13-11-2019: 13.30 – 17.00 uur
Den Haag.
Door het stellen van de juiste 7 vragen bent u in staat om de strategische koers te bepalen en de voortgang van de doelstellingen te bewaken. Het stellen van de juiste vragen is de eerste essentiële stap in het strategisch proces. In de Masterclass strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.

 

* Masterclass: Medezeggenschap: Ken uw stakeholders! >>
14-11-2019: 13.30 – 17.00 uur
Den Haag
Medezeggenschap als volwaardig onderdeel van governance. Tijdens deze Masterclass krijgt u inzicht in de wijze waarop de relatie binnen de driehoek Raad van Bestuur – Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht – Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad vorm wordt gegeven.

Zijn de Masterclasses u een stap te ver?

 

Als u interesse heeft in een toezichthoudende functie en u zoekt ter oriëntatie extra informatie, volg dan 15 oktober 2019 : Oriëntatie in Toezicht houden te Norg (nabij Assen en Groningen) of
06 november 2019: Oriëntatie in Toezicht houden te Tiel. 

U krijgt in een middag precies díe bagage mee, die u nodig heeft om voor uzelf de afweging te maken of toezicht houden voor u de volgende stap is in uw carrière.

2023-05-16T08:53:20+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant