Gendergelijkheid is een van de democratische grondbeginselen van de Europese Unie en ook voor het Internationaal Olympisch Comité is gendergelijkheid een belangrijk agendapunt, niet alleen als het gaat om sportdeelname, maar ook om een meer evenredige man/vrouw vertegenwoordiging in leidinggevende posities, waaronder sportbesturen (zie ook IOC 2018).

In Gender Diversity in European Sport Governance, onder redactie van Agnes Elling van het Mulier Instituut, Jorid Hovden en Annelies Knoppers, analyseren onderzoekers uit diverse Europese landen de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de hoogste nationale sportbestuurslagen en de daaraan ten grondslag liggende historische en bredere maatschappelijke achtergronden en beleidsontwikkelingen. Het boek geeft een veelomvattend en vergelijkend overzicht van theoretische invalshoeken en meer en minder succesvolle toegepaste beleidsstrategieën voor het vergroten van genderdiversiteit in de structuren en culturen van sportfederaties in verschillende landen.

Het aandeel vrouwelijke bestuurders in Nederlandse sportbonden ligt al jaren rond de 20 procent en is ook de afgelopen jaren niet gestegen. Eén op de drie bonden heeft een bondsbestuur met alleen mannen. Als het gaat om de mate van genderdiversiteit in de besturen van (olympische) sportbonden behoort Nederland internationaal tot de middenmoot en heeft het de afgelopen jaren relatief weinig ontwikkelingen doorgemaakt en actief beleid gevoerd vergeleken met diverse andere landen. Zo kennen niet alleen Scandinavische landen als Noorwegen en Zweden, maar ook steeds meer andere landen (o.a. Groot-Brittannië, Spanje) concrete streefcijfers dan wel quota voor de man/vrouw vertegenwoordiging in sportbesturen, al dan niet gekoppeld aan financiële sancties zoals subsidiemogelijkheden. In Nederland bestaat veel weerstand tegen dergelijke maatregelen. Maar de geringe positieve ontwikkelingen of zelf achteruitgang in genderdiversiteit in de afgelopen jaren (meer besturen met alleen mannen) rechtvaardigen dat het thema in het nieuwe Sportakkoord weer op de agenda staat.

Behalve voor studenten en onderzoekers bevat Gender Diversity in European Sport Governance ook voor beleidsmakers waardevolle inzichten voor het begrijpen, meten en beïnvloeden van genderdiversiteit in sportbesturen.

_____
Bron: Mulier Instituut
Datum: 12 september 2018

nieuwsbrief bestuurderscentrum bestuurders verenigingen stichtingen

Netwerknieuws, de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.nl
Wilt u ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen, interessante ontmoetingen, bijeenkomsten en vacatures voor bestuurs- en toezichthoudende functies?

Abonneer u dan op onze -gratis- nieuwsbrief! Uiteraard geheel vrijblijvend. U kunt zich bij elke nieuwsbrief afmelden.