Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) zoekt een bestuurslid/ penningmeester

Profiel: cliënten-/ patiëntenperspectief

 

Over SGV

Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) heeft voor de Geschilleninstantie Verloskunde in 2016 een officiële erkenning gekregen van het ministerie van VWS. Hiermee voldoet de stichting aan alle eisen uit de Wkkgz.

De Geschilleninstantie Verloskunde staat open voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals echocentra. In praktische zin is de Geschilleninstantie Verloskunde een voortzetting van de Klachtencommissie van de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Anderen, zoals verloskundige ondernemingen, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie aansluiten. De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV en houdt de Geschilleninstantie in stand.

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De stichting houdt de geschilleninstantie verloskunde instand. Het bestuur heeft uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester benoemd. Binnen het bestuur is een vacature voor een bestuurslid/penningmeester ontstaan. De feitelijke geschillenbeslechting wordt gedaan door de geschilleninstantie verloskunde. Meer over de werkwijze van de geschilleninstantie is te lezen op www.geschilleninstantieverloskunde.nl. De geschilleninstantie verloskunde wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Profiel bestuurslid/ penningmeester

 • Heeft:
 1. affiniteit met de eerstelijnszorg;
 2. affiniteit met klachtenmanagement;
 3. aantoonbare ervaring om te kijken en te handelen vanuit het cliëntenperspectief;
 4. specifieke deskundigheid op het gebied van financieel management, administratieve organisatie en interne beheersing;
 5. ervaring met het (begeleiden van het) opstellen van begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen; 
 6. een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding;
 7. analytisch vermogen;
 8. algemeen bestuurlijke vaardigheden;
 9. het vermogen om praktijk- en beroepsoverstijgend te denken en daarbij het perspectief van bij de geschilleninstantie aangesloten verloskundigen niet uit het oog te verliezen.
 • Is:
 1. een strategisch denker die kan denken in (financiële) scenario’s; 
 2. op de hoogte van trends & ontwikkelingen in de zorg;
 3. bereid om minimaal één termijn zitting te nemen in het bestuur (onvoorziene omstandigheden daargelaten) en sluit een tweede termijn op voorhand niet uit;
 4. op de hoogte van het klachtenmanagement en de Wkkgz;
 5. bij terugtreden verantwoordelijk voor de informatieoverdracht aan zijn opvolger.
 • Onderschrijft de kerntaken en de doelen van de stichting en leeft deze voor.
 • Opereert ten opzichte van alle bestuursleden en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch.
 • Vermijdt iedere vorm van (schijn van) belangenverstrengeling.
 • Is open over relevante nevenfuncties en aanvaardt deze na goedkeuring door het bestuur.

Het Bestuur komt doorgaans vier keer per jaar bij elkaar. Bestuursleden ontvangen een vacatiegeldvergoeding die in redelijkheid in overeenstemming bestaat tot de werkzaamheden en de maatschappelijke betrokkenheid.

Vergoeding < € 1.500 per jaar. Benoeming van het bestuurslid is op bindende voordracht van de KNOV.

Reactie

U kunt uw brief met CV richten aan Claartje Hart, verloskundige en tevens bestuurslid-secretaris SGV, via info@geschilleninstantieverloskunde.nl.

Peter Buisman, voorzitter SGV,  is voor een nadere toelichting bereikbaar op 06 – 38484339. Het jaarverslag van SGV staat op de website. Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 maart 2019. Houdt u rekening met 8 maart als mogelijke gespreksdatum.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.