De Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege zijn scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen met een verstandelijke beperking. Onze scholen bevinden zich in Delft, Naaldwijk en Monster. De Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege vallen onder de Herman Broerenstichting.

 

 

De Herman Broerenstichting Delft is op zoek naar een Lid voor de Raad van Toezicht m/v met expertise op het gebied van financiën (gedelegeerd lid)

 

Aandachtsgebied en deskundigheid

 • Financiën.
 • Kennis op het gebied van financiën zodat jaarstukken en begrotingen kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd, waardoor wordt gestaan voor het waarborgen van de financiële continuïteit.

 

Informatie

 • Leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd.
 • De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar op de dinsdag om 17.00 uur. Daarnaast zijn er nog een zestal andere bijeenkomsten zoals vergaderingen met de MR, een locatiebezoek, gesprek met de directie en een zelfevaluatie.
 • De leden Raad van Toezicht hebben recht op een bruto vergoeding tot maximaal de hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding per jaar.
 • De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in de raad.
 • Meer informatie over de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege is te vinden op onze website www.hermanbroerenschool.nu
 • Het regelement van de Raad van Toezicht is te downloaden via onze website.

Wij vragen

Profiel leden Raad van Toezicht

Achtergrond
Ieder lid van de Raad van Toezicht dient:

 • Voldoende kennis en/of ervaring te hebben om de functie uit te oefenen.
 • Voldoende tijd vrij te maken om de functie uit te oefenen.
 • Zich te laten aanspreken op zijn functievervulling door de andere leden.
 • Ervoor te zorgen dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting.
 • De grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven.

 

Algemeen kwaliteitsprofiel
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de Raad van Toezicht uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, discussievaardigheid, vergadervaardigheid, communicatievaardigheid en integriteit.
 • Affiniteit met onderwijs en zorg.
 • Het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie.
 • Het evenwicht te vinden tussen de noodzaak de bestuurder de nodige ruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting het College van Bestuur.
 • Het inzicht in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen.
 • Samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde.
 • Het kunnen omgaan met vertrouwelijkheid van behandeling van en besluitvorming over onderwerpen.
 • De ontwikkelingen ten aanzien van zijn/haar aandachtsgebied weet te vertalen naar het functioneren van de stichting.

Wij bieden

Geïnteresseerd?
Meer informatie over de Herman Broerenstichting en de vacature op onze website www.hermanbroerenstichting.nu of telefonisch bij de heer A.J. Strooker, voorzitter RvT en de heer M. van Kesteren, bestuurder via 015-2137988.

Graag ontvangen we een schriftelijke motivatie, voorzien van een curriculum vitae, via bestuur@hermanbroeren.nu. Reageren kan tot en met 1 juni 2020.