Drie vacatures Raad van Toezicht

 

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft

 

 

 

DE ORGANISATIE

Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over vier vestigingen. De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) vormt het bevoegd gezag van de scholengemeenschap.

De school is algemeen toegankelijk. Er is aandacht voor diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties. Aan de leerlingen worden kansen geboden waarbij alle talenten worden gezien.

De school biedt aan ongeveer 1.500 leerlingen op alle niveaus vervolgonderwijs: van tweetalig vwo tot en met praktijkonderwijs.

1.1 Missie en visie

Het Grotius College wil het volgende bereiken:

De leerlingen ontwikkelen zich tot positieve, zelfstandige en mondige mensen en leren eigen keuzes maken met respect voor anderen.

De leerlingen leren vaardigheden en morele waarden aan, waarmee zij op een maatschappelijk en ethisch verantwoorde wijze na hun schooltijd verder kunnen.

 • De leerlingen worden goed voorbereid op hun entree in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.
 • Het leren is gericht op verschillende leerbehoeftes van leerlingen.
 • Het Grotius College kiest voor een kleinschalige, herkenbare leer- en leefomgeving in school, waar de leerlingen het gevarieerde onderwijs en de op de leerlingen toegesneden hulp krijgen waaraan zij tijdens hun schoolloopbaan behoefte hebben.
 • Omdat leerlingen verschillen in hun leermogelijkheden kiest de school voor een gedifferentieerd pakket aan onderwijsvormen.
 • Het onderwijs wordt vormgegeven en gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners op lokaal, regionaal/nationaal en internationaal verband;

De kernwaarden die hierbij gehanteerd worden zijn: betrokkenheid, veiligheid, discipline, kwaliteit en waardering en respect.

 

1.2  Belangrijke ontwikkelingen in de komende periode

Het Grotius College bevindt zich in een turbulente periode waarbij tevens in relatief korte tijd een paar wisselingen op bestuurlijk vlak plaats hadden. Op dit moment wordt de bestuurspositie waargenomen door twee parttime bestuurders, die samen het College van Bestuur vormen.

Het Grotius College is een zogenaamde ‘éénpitter’, dat wil zeggen dat de school geen onderdeel uitmaakt van een groter schoolbestuur. De vraag is aan de orde of het wenselijk is om nauwere samenwerking te zoeken met een geschikte onderwijspartner om te bezien of de positie en  continuïteit van de school verbeterd kan worden. De komende anderhalf jaar zullen hierover belangrijke strategische keuzes gemaakt moeten worden.

DE RAAD VAN TOEZICHT

Binnen STOVOD is een organieke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie.

De bestuurlijke functie is belegd bij de bestuurder, die als bevoegd gezag fungeert. De bestuurder heeft alle bestuurlijke bevoegdheden, voor zover de statuten deze niet bij andere bestuurlijke organen zoals de raad van toezicht belegd. De RvT  fungeert als toezichthouder op de bestuurder. Bovendien heeft de RvT de bevoegdheid om de accountant aan te wijzen en de bestuurder aan te stellen en te ontslaan. Op dit moment wordt zoals hiervoor vermeld de functie van bestuurder waargenomen door 2 parttime bestuurders.

Daarnaast is er een relatie met de gemeenteraad van Delft. Het betreft hier een toezichthoudende rol vanuit de verantwoordelijkheid voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. De gemeenteraad heeft in de eerste plaats de bevoegdheid om de leden van de RvT te benoemen. Via dit benoemingsrecht wordt de gemeente geacht een overwegende invloed op de instelling te hebben. In de tweede plaats heeft de gemeenteraad het recht en de plicht om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing.

De RvT functioneert als een toezichthoudend team. Dat betekent dat de RvT zoveel mogelijk als een eenheid opereert, waarbinnen alle benodigde deskundigheden en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Een goed samengestelde en op elkaar ingespeelde raad is een belangrijke voorwaarde voor de interne checks and balances in de top van de organisatie.

2.1 De Raad van Toezicht en het ontstaan van de vacatures

In verband met het vertrek van een lid van de RvT, tevens vice-voorzitter, en een gewenste uitbreiding van het totaal aantal leden alsmede een herverdeling van taken, zijn wij op zoek naar drie nieuwe leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter. Het betreft in ieder geval een lid met gedegen kennis van het onderwijsveld en een lid voor de portefeuille financiën. De RvT bestaat op dit moment uit vier leden die op een betrokken en constructieve manier met elkaar en met het College van Bestuur samenwerken.

 

2.2. Kerntaken van de Raad van Toezicht
De RvT vervult in hoofdlijnen de volgende taken:

 • Het uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en optreden als klankbord.
 • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.
 • Het functioneren als werkgever voor de bestuurder.

De RvT vergadert in ieder geval vijf tot acht keer per jaar. Daarnaast heeft de RvT tenminste twee keer per jaar overleg met de MR. Ook met de gemeente en andere stakeholders binnen en buiten de organisatie vinden geregeld gesprekken plaats.

2.3. Collectief profiel Raad van Toezicht

De leden van de RvT vullen elkaar aan op de verschillende expertisegebieden. De leden zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De RvT opereert vanuit een collegiale, integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden. Naast de aandacht voor de kennnisdomeinen, wordt bij de samenstelling van de RvT zoveel mogelijk rekening gehouden met voldoende diversiteit naar leeftijd, sekse, maatschappelijke en culturele achtergrond.

De RvT kent een Audit Committee die een adviserende taak richting de RvT heeft.

DE GEWENSTE CAPACITEITEN

We zijn op zoek naar drie ervaren kandidaten met een stevig profiel die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van de nevenfuncties op de volgende  expertisegebieden:

 • Financiën
 • Kennis van het openbaar (lokaal) bestuur
 • Onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling

Tevens vervullen twee van de nieuwe leden de rol van respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter.

3.1 Kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring op strategisch niveau binnen een grotere complexe organisatie
 • Ervaring als toezichthouder en/of bestuurder in een complexe omgeving
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving
 • 2 Belangrijkste competenties en vaardigheden
 • Strategisch inzicht en helikopterview
 • Sparringpartner en gesprekspartner van niveau
 • Organisatiesensitief en samenwerkingsgericht
 • Integer en betrouwbaar
 • Communiceert op open en transparante wijze

3.3. Specifiek voor profiel van de voorzitter

 • Ruime mate van beschikbaarheid (circa 1 dag per week)
 • Ruime ervaring in het werken binnen een politieke, bij voorkeur gemeentelijke, context
 • Gemakkelijk kunnen schakelen met CvB, gemeente(bestuur) en onderwijsinspectie
 • In staat perspectief en strategische opgaves te blijven zien zonder de details te vergeten
 • Natuurlijk gezag
 • Kwaliteiten op gebied van onderhandelen, conflicthantering en vergadertechniek

INTERESSE?
Stuur uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 15 juli 2020 naar m.kleijwegt@grotiuscollege.nl of per post naar:

Het Grotius College
Ter attentie van mevrouw M. Kleijwegt
Juniusstraat 8
2625 XZ  Delft

 

CONTACTPERSOON
Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Ir. G.M.J. Loeffen, telnr. 06-52672481.