Huize Het Oosten biedt een duurzame leef-, woon- en zorgomgeving voor senioren op basis van maçonnieke waarden. Deze omgeving vormt een unieke weerspiegeling van de denk- en levensstijl van onze bewoners en gasten. Wij bieden onze bewoners en de gasten de mogelijkheid om maximaal zelfstandig en met eigen stijl het leven verder vorm te geven. Hierbij kunnen zij, en ook externe gasten, gebruik maken van de flexibele, excellente zorg en services die wij bieden.

 

Kernwaarden van Huize Het Oosten
Zingeving
Zeggenschap
Menswaardigheid
Wederkerigheid
Professionele en liefdevolle zorg

Onze maçonnieke waarden, verwoord in beloftes aan elkaar, onze bewoners, gasten en collega’s:
• Wij zijn onze medemens tot steun vanuit een positieve levenshouding
• Wij zoeken altijd de verbinding tussen mensen
• Wij zijn gericht op het wegnemen van (onderlinge) struikelblokken
• Wij streven naar onbevooroordeeld gedrag
• Wij erkennen ieders individuele zoektocht naar spiritualiteit en zingeving

Organisatie
Huize Het Oosten bestaat uit één stichting: de Stichting Huize Het Oosten. De Stichting heeft een ANBI-status, zij is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op het park van Huize Het Oosten bevinden zich 76 koopappartementen en 81 huurappartementen. Daarnaast heeft Huize Het Oosten een toelating voor de volgende zorgtaken: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Ook is er een toelating voor verblijf in het kader van de BOPZ, Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, verblijf in een besloten omgeving. In het totaal wonen ongeveer 285 mensen in Huize Het Oosten.
De bewoners van de huurwoningen hebben zich verenigd in een huurdersvereniging en de bewoners van de koopappartementen kennen Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s). Huize Het Oosten ondersteunt haar bewoners zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Indien zorg in een beschermde omgeving geïndiceerd is, zijn er 85 zorgwoningen beschikbaar, 75 in de Rubenshof en 10 op de PG-afdeling van Jan Lievens. De zorgwoningen zijn ook toegankelijk voor mensen die niet in het park van Huize Het Oosten wonen en geen vrijmetselaar of weefster zijn, enkel een Wet Langdurige zorg-indicatie is daar voorwaarde.
In Huize Het Oosten werken ongeveer 185 medewerkers (113 fte) en zijn ongeveer 70 vrijwilligers actief. De begrote omzet in 2019 bedraagt bijna € 11 miljoen.

Bestuursmodel
Als bestuursmodel hanteert Huize Het Oosten het Raad van Toezicht/directeur-bestuurdermodel. De Governance Code Zorg is de leidraad voor de verhouding Raad van Toezicht/directeur-bestuurder. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid.

Medezeggenschap
De medezeggenschap is in Huize Het Oosten als volgt ingericht: De cliëntenraad vergadert één keer in de 6 weken met de directeur en de bestuurssecretaris. Het doel is geïnformeerd te worden en te informeren, en om advies te geven en te krijgen ten aanzien van belangrijke ontwikkelingen in het huis. De cliëntenraad wordt ook betrokken bij de overleggen met het zorgkantoor, in het voorjaars- en najaarsoverleg. Ieder half jaar heeft de cliëntenraad een informeel overleg met de Raad van Toezicht. De cliëntenraad houdt jaarlijks een jaarvergadering voor alle cliënten en familieleden. Daarbij is ook de directie en het zorgkantoor betrokken. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners met zorg in Huize Het Oosten.
De ondernemingsraad kent 7 leden die vertegenwoordiger zijn van en gekozen zijn door de medewerkers. De Ondernemingsraad vergadert maandelijks en informeert na het overleg de directeur en de bestuurssecretaris. Maandelijks vindt ook een overlegvergadering plaats van OR en directeur. Doel van het overleg is de OR te informeren over het gevoerde en te ontwikkelen beleid. De ondernemingsraad heeft ieder half jaar een informeel overleg met de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers van Huize Het Oosten.
Het Huiskringbestuur vergadert maandelijks en elke even maand zijn de directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris daarbij aanwezig. Ter voorbereiding op de vergadering hebben de voorzitter en de secretaris van het Huiskringbestuur een agenda-overleg met de directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris. Ieder half jaar heeft Het Huiskringbestuur een informeel overleg met de Raad van Toezicht. Jaarlijks heeft het Huiskringbestuur een Algemene Ledenvergadering. Het Huiskringbestuur behartigt de belangen van alle bewoners van het huis.
De directeur-bestuurder vergadert tweemaandelijks met de huurdersvereniging en 2 tot 4 keer met de Verenigingen van Eigenaren van Parkflat Jan van Eijck en Mondriaan Staete.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Twee leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht van de Cliëntenraad en het Huiskringbestuur benoemd. De statuten schrijven voor dat de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht vrijmetselaar dient te zijn alsook dat de voorzitter van de Raad van Toezicht te allen tijde lid van de orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is.
Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting en dat zij affiniteit hebben met de bijzondere signatuur van Huize Het Oosten.
De Raad vergadert tenminste vier maal per jaar. In de praktijk is de werkbelasting zwaarder en dient rekening te worden gehouden met minimaal zes tot zeven vergaderingen per jaar. Daarnaast kent de raad verschillende commissies die voorbereidend op reguliere vergaderingen hun werk verrichten. Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat ze tenminste in één commissie deelnemen.
De commissies zijn:

 • de remuneratiecommissie
 • de zorgcommissie
 • de auditcommissie

Profiel lid van de Raad van Toezicht
Als uitgangspunten geldt dat er sprake is van een raad die:

 • een vergaande professionele taakopvatting hanteert
 • de toezichthoudende taak zowel in controlerende als adviserende zin uitoefent en daarbij reactief respectievelijk proactief is
 • als team opereert, waarbij de leden zowel inzicht in en belangstelling hebben voor de eigen vaardigheden en disciplines als in die van andere leden
 • in een open zakelijke sfeer werkt en een kritische, constructieve opstelling weet te hanteren

Dit profiel geldt voor de raad van toezicht als geheel, dat wil zeggen dat steeds gestreefd wordt naar een samenstelling van de raad waarin alle in het profiel beschreven kennisgebieden en vaardigheden vertegenwoordigd zijn.

Beschrijving van het profiel
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar drie invalshoeken:
1. Kennisgebieden
2. Competenties
3. Persoonskenmerken

Kennisgebieden
Op de volgende terreinen dient binnen de raad van toezicht de noodzakelijke kennis aanwezig te zijn:

 • gezondheidszorg
 • financieel/bedrijfseconomisch terrein
 • vastgoed/wonen
 • sociaal maatschappelijke vraagstukken
 • organisatiekunde waaronder HRM
 • bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen
 • (algemeen) juridische en fiscale kennis in relatie tot het werkterrein
 • ondernemerschap/maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • PR en marketing

Competenties
Leden van de raad van toezicht dienen over de volgende competenties te beschikken:

 • het waarnemen van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en deze transformeren tot een samenhangende visie
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen en besluitvorming
 • affiniteit met het beleidsterrein gezondheidszorg en met name met de positie van Huize Het Oosten daarin
 • het onderscheid tussen toezicht houden en besturen kennen en handhaven alsmede het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair directeur
 • het handelen van de statutair directeur en (zo nodig) de andere leden van de raad op een positief kritische wijze beoordelen
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • werken in teamverband

Persoonskenmerken
De volgende persoonskenmerken dienen ten grondslag te liggen aan het functioneren van de raad van toezicht:

 • integer
 • vertrouwelijkheid handhaven
 • onafhankelijk
 • los staan van elk deelbelang
 • actief en alert
 • relativeringsvermogen en humor

Voorzitter Raad van Toezicht
In de voorzitter dienen de volgende aspecten terug te vinden te zijn:

 • specifieke deskundigheid op enkele kennisgebieden, waaronder financieel/bedrijfseconomie, nodig voor het functioneren van Huize Het Oosten en een gemiddelde kennis en belangstelling voor de overige kennisgebieden van de corporatie
 • ruimte gevend voor overleg en gedachtevorming
 • sturend naar gedragen besluitvorming
 • bindend
 •  sterke onafhankelijkheid en voorkomen van mogelijk tegenstrijdige belangen
 • beschikbaarheid

Beschrijving van het profiel van de voorzitter
Hierbij wordt in aansluiting op de profielschets voor de leden van de Raad onderscheid gemaakt naar vijf invalshoeken:
1. Kennisgebieden
2. Competenties
3. Persoonskenmerken
4. Houdingsaspecten
5. Leidinggevende kwaliteiten

Kennisgebieden
De voorzitter van de raad heeft op enkele van de volgende terreinen deskundigheid en op de andere terreinen kennis en belangstelling:

 • gezondheidszorg
 • financieel-/ bedrijfseconomisch terrein
 • vastgoed/wonen
 • sociaal maatschappelijke vraagstukken
 • organisatiekunde waaronder HRM
 • bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen
 • (algemeen) juridische en fiscale kennis in relatie tot het werkterrein
 • ondernemerschap/maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • PR en marketing

Competenties
De voorzitter van de raad dient over de volgende competenties (kennis van en ervaring met) te beschikken:

 • helikopterview
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen en besluitvorming, alsmede strategische processen kunnen initiëren
 • analytisch vermogen
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • (bewezen) kunnen onderhouden van netwerken
 • het onderscheid tussen toezicht en besturen kennen en handhaven alsmede het functioneren als klankbord voor de statutair directeur
 • het vermogen het handelen van de statutair directeur alsmede andere leden van de raad kritisch te beoordelen
 • werken in teamverband
 • compromisbereid, een ‘bruggenbouwer’
 • besluiten kunnen doen nemen

Persoonskenmerken
De volgende kenmerken dienen bepalend te zijn voor het functioneren van de voorzitter:

 • integer
 • affiniteit met gezondheidszorg en verschillende bewonersgroepen
 • los staan van ieder deelbelang
 • ervaren bestuurder of toezichthouder
 • sociaal vaardig

Houding
De houding van de voorzitter wordt gekenmerkt door:

 • positief kritisch in een goede verstandhouding
 • initiërend en stimulerend in de raad
 • betrokken met gevoel voor distantie
 • leden van de raad en statutair directeur in waarde laten, niet dominant

Leidinggevende kwaliteiten
De voorzitter zit de vergadering voor, geeft leiding aan de raad en beschikt derhalve over leidinggevende kwaliteiten blijkende uit:

 • luistervaardigheid
 • initiërend
 • persoonlijkheid
 • (bestuurlijke) toezichthoudende ervaring
 • bindend

De benoemingstermijn van de huidige voorzitter loopt af op 30 juni 2020. De opvolging in de voorzittersrol zal daarom per 1 juli 2020 plaatshebben. Gestreefd wordt naar benoeming tot lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2020, zodat een periode van zes maanden beschikbaar is om in te werken.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie stuurt u dan een motivatiebrief en CV naar Lveen@huizehetoosten.nl. De termijn om te reageren sluit op 31 augustus 2019.