LID RAAD VAN TOEZICHT TEVENS VOORZITTER AUDITCOMMMISSIE PROFIEL FINANCIEEL/BEDRIJFSKUNDIG MEERWAARDE
HAARLEMMERMEER 

DE ORGANISATIE 

MeerWaarde (www.meerwaarde.nl) is een welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer die wil voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere of langdurige hulp. MeerWaarde helpt mensen hun eigen kracht te ontwikkelen en te versterken. Tegelijkertijd stimuleert zij mensen om zich maatschappelijk in te zetten en faciliteert initiatieven hiertoe. Zo draagt MeerWaarde bij aan een sociale omgeving die tot steun is voor mensen die dat (even) nodig hebben. 

In de visie van MeerWaarde staat de inwoner centraal. De inwoner die zelf in staat is om bij te dragen aan zijn welzijn in de sociale omgeving waarin hij actief is en ook steun kan putten uit die omgeving. Door inwoners met elkaar te verbinden, te activeren en te stimuleren stelt MeerWaarde hen in staat hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. MeerWaarde versterkt sociale netwerken door inwoners te stimuleren maatschappelijk actief te zijn en hen te faciliteren bij initiatieven. 

MeerWaarde is op uiteenlopende vakgebieden in het welzijn en de maatschappelijke dienstverlening actief: kinderwerk, ouderenwerk, ouderenadvieswerk, tiener- en jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, jeugdmaatschappelijk werk, buurtbemiddeling, sociaal raadslieden werk, sociaal makelen, vrijwilligerscentrale en maatschappelijk betrokken ondernemen. De organisatie telt zo’n 100 medewerkers en circa 550 vrijwilligers. Hierbij geldt dat de vrijwilligers steeds dichter bij het primaire proces betrokken worden. De kernwaarden van MeerWaarde zijn dichtbij, betrokken en professioneel. De omzet bedraagt een kleine € 6,5 miljoen. 

MeerWaarde kent een Raad van Toezicht model. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur- bestuurder. Die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt 5 leden. Per 31 december a.s. ontstaat in de Raad van Toezicht een vacature vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van een van de leden. De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid. 

Om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn we voor deze positie op zoek naar een toezichthouder met een financieel/bedrijfskundig profiel. 

DE RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, zijn besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de Raad van Toezicht optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. 

 

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere: 

ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
de organisatie en haar prestaties;
het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
het functioneren van de bestuurder;
belangrijke externe ontwikkelingen;
de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
de statutair voorgeschreven taken.
komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

 

De raad
Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. 

 

HET PROFIEL 

Voor deze nevenfunctie zoeken wij kandidaten met een financiële/bedrijfskundige achtergrond. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij ruime expertise heeft op het gebied van finance, bedrijfsvoering en gemeentelijke subsidieprocessen. Regionale binding dan wel kennis van de regio is een vereiste.
De kandidaat heeft daarnaast bij voorkeur ervaring met en/of kennis van ondernemerschap en digitalisering. Kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein in het algemeen en het welzijnswerk in het bijzonder is een pre. Wij verwachten van de kandidaat voldoende abstractieniveau om boven de materie uit te stijgen en het geheel te overzien. De kandidaat zal tevens voorzitter worden van de auditcommissie. 

 

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken: 

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de welzijnssector in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van MeerWaarde;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen; 
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen; 
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
  inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als MeerWaarde stellen. 

 

AANBOD EN SOLLICITATIE PROCEDURE 

De vergoeding voor de leden van deze Raad van Toezicht is € 3.500,- per jaar. De inschrijftermijn sluit op 20 september 2019. De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op maandag 7 oktober 2019 vanaf 17:00 uur. Brieven met motivatie en CV kunt u onder vermelding van RVT092019 per email zenden naar sollicitatie@meerwaarde.nl t.a.v. Voorzitter Raad van Toezicht mr. drs. C.M.A. van der Meule. Informatie over deze vacature kunt u tot 15 september 2019 telefonisch inwinnen bij mevrouw Van der Meule M 06 – 53 43 01 46. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld