Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. Enkele sectoren hebben een eigen maximum voor de bezoldiging van topfunctionarissen.

Sinds 2015 verdienen topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris. Topfunctionarissen zijn bijvoorbeeld bestuursleden en directeuren die leiding geven aan de hele organisatie. Dit staat in de Wet normering topinkomens (WNT).

Deze wet geldt ook voor de salarissen van topfunctionarissen bij semipublieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. En bij instellingen die een groot deel van hun inkomsten uit subsidies ontvangen. Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

In 2018 is het maximumsalaris € 189.000. In 2019 is dit € 194.000. Dit is inclusief:

  • vakantie-uitkering;
  • eindejaarsuitkering;
  • pensioenbijdrage;
  • belaste onkosten, zoals een belaste reiskostenvergoeding.

Enkele regels uit de WNT zijn:

  • Bestuurders mogen niet meer verdienen dan een minister. Hoeveel dat precies is, wordt elk jaar vastgelegd in de (op € 1000 afgeronde) algemene WNT-norm.
  • Voor zorgverzekeraars geldt niet de algemene WNT-maximum, maar een eigen (sectorale) regeling. Dit maximum ligt boven het WNT-maximum.
  • Er gelden verlaagde maxima voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, cultuurfondsen, de woningcorporaties en instellingen in de sector ontwikkelingssamenwerking.
  • Ontslagvergoedingen van bestuurders mogen maximaal één jaarsalaris zijn, met een maximum van € 75.000.
  • Voor extern ingehuurde topfunctionarissen die geen dienstbetrekking bij de desbetreffende instelling hebben (‘interimmers’) gelden afwijkende regels. De eerste 12 maanden van de functievervulling (in 2018) mag het inkomen niet meer zijn dan de som van € 25.300 per maand voor de eerste 6 maanden en € 19.100 per maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal € 182. Na 12 maanden functievervulling geldt het algemene WNT-maximum.

 

De sectorale regelingen voor 2019 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2018 vastgesteld.

Bron: Rijksoverheid.
Bron: Koninklijk besluit.

Datum 13 september 2018