nuffic

Wat verwachten we van u? 

Als voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt u over bestuurlijke ervaring bij complexe organisaties. U heeft uitstekend zicht op het bestuurlijke veld op het gebied van onderwijs en internationalisering en bent zich bewust van de ontwikkelingen op het gebied van internationalisering van het onderwijs en de politieke en maatschappelijke context waarin dat plaatsvindt, nationaal en internationaal. U weet strategische keuzes van de bestuurder en het MT op waarde te schatten en hebt het vermogen als voorzitter van de RvT een autonome, kritische en onafhankelijke bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de missie van Nuffic. U bent gezaghebbend op uw werkterrein en bent zo nodig in staat de Raad van Toezicht te vertegenwoordigen bij opdrachtgevers, met name de ministeries van OCW en BZ. U toont verbindend vermogen, zowel in de Raad van Toezicht als in de omgeving van de organisatie, meer specifiek op het snijvlak van publiek en privaat. Daarbij hanteert u een overtuigende en kaderoverstijgende stijl . U heeft de intentie om zich voor langere tijd aan de Raad van Toezicht te verbinden.

Wat neemt u mee?

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante bestuurlijke ervaring, geheel of gedeeltelijk verworven in het publieke en semipublieke domein;
 • zicht op het bestuurlijke veld op het gebied van onderwijs en internationalisering 
 • strategische oriëntatie en organisatiekundige visie;
 • duidelijke visie op onderwijs, meer specifiek op doorlopende leerlijnen;
 • een juist gevoel voor evenwicht in betrokkenheid en onafhankelijkheid, gebaseerd op integer handelen;
 • natuurlijk gezag om de samenwerking binnen de raad van toezicht en met de bestuurder en het management optimaal te laten plaatsvinden;
 • besluitvaardig en respectvol kunnen omgaan met diversiteit van opvattingen en belangen.

Uiteraard kijken we bij de selectie van de nieuwe voorzitter of deze in competentie en persoonlijkheid complementair is aan de overige leden van de raad van toezicht. Daarom brengt de ideale kandidaat ervaring met vraagstukken op het gebied van positionering en profilering in het publieke domein.

Voor deze rol vragen we de volgende competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Strategisch inzicht
 • Analyseren en oordeelsvorming
 • Helicopterview
 • Draagvlak creëren
 • Samenwerken

Over Nuffic

Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Want waar werelden samenkomen, ontstaan de mooiste dingen. Daar zijn wij van overtuigd. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en een wereldwijd kantorennetwerk brengen we mensen, talen en culturen samen. En moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen. 

Samen met onze nationale en internationale partners zetten we ons in voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten, en voor de groei van docenten, professionals en organisaties. Hiermee zetten we Nederland als toonaangevend kennisland op de kaart.

Strategische agenda 2020 ‘Internationalisering: een wereld van verschil’

In de verbinding tussen de strategie van Nuffic en de taken tot 2020 zien we twee hoofdrollen voor Nuffic, die we verder willen positioneren, profileren en ontwikkelen: 

1. Nuffic als kennis- en expertisecentrum 

Nuffic is hét kennis- en expertisecentrum voor internationalisering van het onderwijs. We verspreiden actief onze inzichten over internationalisering, vanuit onze kennis, analyses en kwantitatieve en kwalitatieve informatie. De kennis halen we o.a. uit de verbinding met onze dienstverlenende taken. We geven advies en training en nemen deel aan verschillende netwerken. Kennisontwikkeling en innovatie zijn hierin essentieel. 

2. Nuffic als dienstverlener en makelaar 

We hebben een reputatie hoog te houden als beheerder en uitvoerder van publieke programma’s op het gebied van internationalisering zoals het Orange Knowledge Programme en Erasmus+ en als dienstverlener in diplomawaardering en onderwijsvergelijking. Juist vanuit die positie krijgen we erkenning voor onze rol als expertisecentrum. Vanuit deze positionering zoeken we de aansluiting op het onderwijsveld en het politieke debat. We spreken de taal van onze doelgroepen in termen van inclusie, interculturaliteit en wereldburgerschap. Vanuit onze expertise willen we ook een platform voor internationalisering zijn.

De raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol ten opzichte van: 

 • het bestuur en het algehele functioneren van de organisatie; 
 • de hoofdlijnen van de strategie en het beleid van de organisatie;
 • de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de organisatie.

De corporate governance structuur is gebaseerd op het principe van transparante verantwoording over strategie, prestatie en risico.

De raad van toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de raad van toezicht onder andere de volgende onderwerpen: de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rond internationalisering van onderwijs, de relatie met en positie van Nuffic ten opzichte van de voornaamste opdrachtgevers (ministeries van OCW en BZ), de relatie met andere partijen en stakeholders in dit veld,  de langetermijnplanning en het budget, de jaarrekening en het jaarverslag, de contacten met het management en de ondernemingsraad, en de prestaties van de organisatie, de bestuurder en het management. De raad van toezicht heeft drie commissies: de auditcommissie, de commissie kwaliteit en de remuneratiecommissie. De auditcommissie bereidt in overleg met de bestuurder de besluitvorming van de raad van toezicht voor inzake de jaarrekening, tussentijdse rapportages en het budget. De commissie kwaliteit ziet toe op de inhoudelijke activiteiten van Nuffic. De remuneratiecommissie bereidt besluitvorming van de raad voor over het bestuur – vanuit de werkgeversrol richting het bestuur – en over de eigen samenstelling.

Nuffic kiest voor een raad van toezicht die onafhankelijk is. Dit betekent dat er geen vertegenwoordigers namens sectoren in de raad plaatsnemen, en evenmin mensen  die als bestuurder of toezichthouder verantwoordelijkheid in een onderwijsinstelling dragen. In het hoger onderwijs geldt dit voor bestuurders vanaf het niveau decaan/faculteitsdirecteur.

De leden van de raad van toezicht ontvangen elk een bezoldiging van € 7.000 per jaar. De voorzitter ontvangt € 10.000 per jaar.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit Anne Flierman, Cathy Spierenburg, Gert van den Berg (alle drie lid Raad van Toezicht), Freddy Weima (directeur-bestuurder) en Geert Jan Braber (teamleider HR & FM).

Meer informatie en solliciteren

Meer informatie over de vacature wordt graag gegeven door Cathy Spierenburg (cathy.spierenburg@kpnmail.nl), Gert van den Berg (g.h.vandenberg1@gmail.com) en Anne Flierman (a.flierman@nvao.net), alle drie leden van de Raad van toezicht. Voor meer informatie over de procedure kunt U contact opnemen met Geert Jan Braber (gbraber@nuffic.nl of 06-18748020). U kunt uw sollicitatiebrief en cv tot en met zondag 3 februari 2018 indienen via het >sollicitatieformulier< op de website van Nuffic. Bij uw sollicitatie graag vermelden ‘558– voorzitter Raad van Toezicht’.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats in de week van 11 februari 2019. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst!