nv0, utrecht, vacature, bestuurslid, nederlandse vereniging pedagogen onderwijskundigen

 

 

 

 

 

Over NVO 

Opzet van de vereniging 

Het hoogste orgaan van de Nederlandse beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) is de Ledenraad. De Ledenraad benoemt bestuursleden, houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en stuurt op grond van de beleidscyclus (jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening). Daarnaast accordeert de Ledenraad professionele standaarden van de NVO, zoals de beroepscode, waaraan alle leden zijn gehouden, en besluit tot fundamentele koerswijzigingen van de vereniging. De Ledenraad stelt eventuele statutenwijzigingen vast. 

Binnen de NVO beoordelen onafhankelijke commissies individuele leden als het gaat om registratie of om tuchtklachten. Zo borgen zij de kwaliteit en vakbekwaamheid van de beroepsgroep. 

Het bureau van de NVO, geleid door de directeur, voert de dagelijkse activiteiten van de vereniging uit. De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan het bestuur. 

Rol en verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur bewaakt de missie en visie van de NVO. Daartoe ontwikkelt en bewaakt het bestuur de hoofdlijnen van het beleid en neemt voortgangsbesluiten. Belangrijk aandachtspunt daarbij is een voortdurende toetsing van de proceskwaliteit: de NVO hecht veel waarde aan zorgvuldige procesvoering waarbij verenigingsgremia en/of individuele leden, deskundigen en/of externe actoren optimaal worden betrokken bij beleidsontwikkeling. 

Het bestuur bestuurt integraal en collegiaal; het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het geheel van de vereniging. Wel kent het bestuur aandachtsgebieden of portefeuilles. 

Het bestuur bereidt de bijeenkomsten van de Ledenraad voor. Bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in- en extern. 

De NVO is de Nederlandse beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen. De NVO telt ca. 8000 leden en is daarmee al ruim 50 jaar dé beroepsvereniging voor (ortho)pedagogen. page1image16520.png

De NVO:

  • Borgt de kwaliteit van de beroepsgroep; 
  • Behartigt de belangen van pedagogen; 
  • Ondersteunt en faciliteert pedagogen in hun beroepsuitoefening. 

Het bestuur bestaat uit zes leden en een (niet stemgerechtigd) studentbestuurslid. Naast een voorzitter kent het bestuur de volgende portefeuilles of aandachtsgebieden: 

  • Kwaliteit (twee zetels); 
  • Kennis; 
  • Regelgeving; 
  • Dienstverlening.

De functies van vicevoorzitterschap en penningmeesterschap verdeelt het bestuur onderling; deze taken worden in de praktijk gecombineerd met één van de portefeuilles.
Het bestuur komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor nogmaals vier jaar.
Bestuurslidmaatschap kost gemiddeld vier uur per week, meestal in de avonduren. Dit is inclusief voorbereiding en aanwezigheid van de bestuursvergaderingen.
Er is een reiskosten- en vacatievergoeding voor bestuursleden.

Functie-eisen
Als bestuurslid met de portefeuille Kennis: 

  • Bent u bekend met actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken rondom pedagogiek in het algemeen en specifieke pedagogische vraagstukken, bent u bekend met en hebt u een visie op vraagstukken rondom ‘evidence based werken’ en beschikt u over een relevant netwerk van universiteiten en wetenschappers; 
  • Neemt u actief deel aan in- en externe verenigingsaangelegenheden, met name op het gebied van uw portefeuille; daarbij kunt u denken aan het actualiseren en optimaliseren van de kennisfunctie van de NVO of inhoudelijke betrokkenheid bij grote congressen van de NVO. 

U bent integer en betrouwbaar; beschikt over verbindend vermogen en hebt ‘ruggengraat’ en overtuigingskracht. 

Als bestuurslid bijdragen aan het tactische en strategische beleid van de NVO vergt een goed overzicht van de activiteiten van de NVO. 

Procedure
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvette Dijkxhoorn, (vertrekkend bestuurslid met de portefeuille Kennis): y.m.dijkxhoorn@quicknet.nl, 06-10530352) of Marlies Post (directeur): m.post@nvo.nl, 06-83992297.

Met kandidaten worden gesprekken gevoerd door een commissie die bestaat uit twee bestuursleden en twee leden en die wordt ondersteund door de directeur van de NVO. 

Benoeming vindt plaats door de Ledenraad van de NVO. Tot die tijd neemt het geselecteerde bestuurslid als aspirant-lid deel aan de bestuursvergaderingen. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.