OLON ioverkoepelend orgaan lokale omroepen vacature bestuur secretarisDe OLON is het overkoepelende orgaan van alle lokale omroepen dat namens haar individuele leden als doel heeft om een goede samenwerking tussen lokale publieke media-instellingen onderling te bevorderen en tevens een ontmoetingsplek te zijn voor de lokale publieke media-instellingen in de ruimste zin van het woord. 

In de afgelopen jaren is er door de OLON hard gewerkt om de sector op een nieuwe koers te brengen. Een koers die er op de eerste plaats voor moet zorgen dat de kwaliteit van de sector wordt verbeterd. Met de oprichting van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) door de OLON is medio 2015 een belangrijke stap in die richting gezet. Centraal staat daarbij de gezamenlijke ambitie dat de lokale publieke omroepen zich – in een snel veranderend medialandschap – profileren als derde laag van het publieke omroepbestel door samenwerking van lokale omroepen om voor de eigen streek het ‘Lokaal Toereikend Media-Aanbod’ te realiseren. 

De OLON richt zich op het faciliteren van het continue debat binnen de vereniging over de relevantie en de legitimatie van de sector. De OLON wil haar leden inspireren en confronteren met de veranderingen in de wereld om hen heen. Hierbij is het van belang dat de lokale burger en diens informatiebehoefte voorop blijft staan. De OLON richt zich daarbij zowel op individuele (vrijwillige) makers als op de modernisering van de aangesloten lokale publieke omroeporganisaties. 

Het bestuur van de OLON is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het OLON beleid, het bewaken van de identiteit, het opstellen en vaststellen van de begroting en de jaarrekening en bestuurlijke en inhoudelijke representatie bij bijeenkomsten. De praktische voorbereiding en uitvoering van dit beleid laat het bestuur over aan de NLPO. 

De OLON en de NLPO opereren naast elkaar en werken in nauw overleg samen aan een relevante en levensvatbare lokale publieke omroep. Beiden zijn zelfstandige entiteiten met een zelfstandig bestuur, waarbij statutair is bepaald dat het College van Omroepen van de NLPO wordt gevormd door het OLON-bestuur. Het OLON-bestuur is in zijn hoedanigheid als College van Omroepen betrokken bij de ontwikkeling van de beleidsplannen van de NLPO en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 

Het bestuur van de OLON zoekt per september 2018 een
Voorzitter (onbezoldigd) (m/v)

 

Taken en functie eisen 

Taken voorzitter: 

 • Vertegenwoordigt de vereniging OLON 
 • Is binnen de vereniging OLON eerste aanspreekpunt voor de RvT en de directeur- bestuurder van de stichting NLPO 
 • Is primus inter pares binnen het bestuur 
 • Schrijft bestuursvergadering uit en zit deze voor 
 • Zit de Algemene Ledenvergadering voor 
 • Bewaakt de verschillende rollen en het functioneren van het bestuur

 

Eigenschappen voorzitter: 

 1. Onderschrijft de doelstellingen van de organisatie en de doelgroep 
 2. Heeft aantoonbaar affiniteit met de leden van OLON 
 3. Heeft aantoonbare bestuurlijke en leidinggevende ervaring 
 4. Heeft ervaring met politieke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen 
 5. Heeft een aantoonbaar relevant netwerk 
 6. Heeft goede contactuele eigenschappen en weet te overtuigen 
 7. Heeft aantoonbaar mediagevoel 
 8. Heeft een VOG-verklaring

 

Wat wordt er binnen deze functie verwacht? 

Van alle kandidaten wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen, de vergaderingen van het College van Omroepen en de Algemene Ledenvergaderingen. Het OLON bestuur en het College van Omroepen vergaderen minimaal vier maal per jaar op vrijdag overdag. Daarnaast vindt één keer in de zes weken het bestuurlijk overleg plaats, een overleg tussen een afvaardiging van het OLON-bestuur en de directeur-bestuurder van de NLPO. De Algemene Ledenvergadering vindt twee maal per jaar plaats op een zaterdag. 

Kandidaten moeten tevens bereid zijn de OLON te vertegenwoordigen bij externe (netwerk)bijeenkomsten, al dan niet van de NLPO. Van de bestuursleden wordt verder verwacht dat zij de doelstellingen van OLON en de gezamenlijke ambitie met de NLPO onderschrijven en zich willen inzetten voor de ingezette veranderingen in de sector en deze willen borgen in de organisatie in al zijn geledingen. 

De leden van het bestuur ontvangen alleen een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer voor hun werkzaamheden voor de OLON en het College van Omroepen, geen vacatiegelden. 

De zittingstermijn is vier jaar en een bestuurslid kan maximaal twee termijnen vervullen. 

Wensbeelden en voorkeuren van het bestuur 

Het bestuur van de OLON wil qua samenstelling zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin de lokale omroepen opereren en aansluiten bij het veranderende medialandschap. Het bestuur van de OLON is daarom op zoek naar betrokken en ervaren bestuursleden en geeft gezien de huidige bestuurssamenstelling de voorkeur aan bestuurskandidaten afkomstig uit de lokale omroep sector en/of kennis inbrengen op het terrein van bedrijfsvoering/financiën, rechten/juridische zaken en/of nieuwe media. 

Bij gebleken gelijke kwaliteiten van kandidaten gaat de voorkeur uit naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur naar geslacht en leeftijd. 

Procedure 

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Brenda Vink, management assistent NLPO, via 035-8200383. Belangstellenden voor deze functie worden verzocht hun motivatie en CV te richten aan het OLON bestuur, via brenda.vink@olon.nl. Sluitingsdatum is maandag 6 augustus 2018. 

Medio augustus worden er gesprekken gevoerd met de kandidaten en de leden van het OLON- bestuur. Onderdeel van de sollicitatieprocedure is een voordracht aan de leden op de Algemene Ledenvergadering op 22 september 2018.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.