valegisPer 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De wet beoogt de inkomens van bestuurders en andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector aan banden te leggen.

Naar aanleiding van een eerste evaluatie van de WNT in 2015 zal op 1 juli 2017 de evaluatiewet WNT in werking treden. Doel van deze wet is de WNT op enkele onderdelen te vereenvoudigen, administratieve lasten voor WNT-instellingen te verminderen en wetsontwijking tegen te gaan. De (belangrijkste) wijzigingen die in 2017 worden doorgevoerd zijn:

 1. Variabele beloningen
  Met terugwerkende kracht is het per 1 januari 2017 toegestaan om bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloningen te verstrekken aan topfunctionarissen. De variabele beloning telt echter wel mee voor het bezoldigingsmaximum. Een variabele beloning is dus enkel mogelijk zolang de totale bezoldiging onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.
 2. Ontslagvergoeding
  In de WNT is op dit moment opgenomen dat een tussen werkgever en werknemer overeengekomen ontslagvergoeding niet meer mag bedragen dan maximaal één jaarsalaris en in alle gevallen niet meer dan € 75.000 bruto. Een uitzondering op deze regel vormen uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift. Deze tellen dus niet mee voor de normering. Met de inwerkingtreding van de evaluatiewet wordt de uitzondering (met terugwerkende kracht per 1 januari 2017) verruimd. Ook niet algemeen verbindend verklaarde cao’s en andere collectieve regelingen gaan onder de uitzondering vallen. Het gaat hierbij om regelingen met een collectief karakter waarop de individuele topfunctionaris geen invloed kan uitoefenen.
 3. Bezoldiging tijdens een van-werk-naar-werk-traject
  De regel dat de doorbetaling van het salaris tijdens een van-werk-naar-werk-traject (in sommige gevallen) niet als een vergoeding wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst maar als bezoldiging wordt aangemerkt, krijgt een wettelijke basis. Op dit moment is de regel opgenomen in de beleidsregels van de WNT en deze zal inhoudelijk door de wettelijke verankering niet wijzigen. Net als nu kan de doorbetaling van het salaris tijdens een van-werk-naar-werk-traject enkel als bezoldiging worden aangemerkt indien het van-werk-naar-werk-traject rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde cao of wettelijk voorschrift.
 4. Geen digitale melding meer
  De algemene digitale meldplicht komt te vervallen. Instellingen die genoemd zijn in het WNT-register van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoeven de WNT-gegevens niet meer via de online meldtool op topinkomens.nl te melden.

In de evaluatiewet zijn ook een aantal wijzigingen opgenomen die per 1 januari 2018 van kracht zullen worden. Wij zullen u hierover tijdig nader informeren.

WNT-3
De evaluatiewet staat los van het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT (WNT-3); waarover wij u al eerder informeerde. Het wetsvoorstel WNT-3 is onlangs voor advies naar de Raad van State gestuurd. De verwachte datum inwerkingtreding is nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat de eerder aangegeven datum van 1 januari 2017 niet is gehaald.


Tot slot

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op!

  Ik wil meer informatie

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie

  Vraag

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum

  Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

   

   

  Geef nog even deze code in : captcha

  en klik dan op

  *Verplichte velden