Pleysiercollege, college, vacature, lid raad toezichtHet Pleysier College, school voor voortgezet speciaal onderwijs, zoekt per 1 januari 2019 

Twee Leden voor de raad van Toezicht 

In verband met regulier vertrek op basis van het rooster van aftreden van twee leden van de Raad van Toezicht ontstaan er per 1 januari 2019 twee vacatures.

In relatie tot de huidige samenstelling van de raad zoeken wij aanvulling met eigentijdse deskundigheid, kennis en expertise in: 

 • het onderwijsveld, bij voorkeur in het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
 • Human Resource Management (HRM), bij voorkeur opgedaan in het (speciaal) onderwijs 
 • (non profit) marketing en communicatie
  Na invulling van de vacature bestaat de raad uit vijf personen.

 

Taken
De belangrijkste taken van de raad zijn conform de statuten en de reglementen van de stichting: 

 • Toezicht houden; 
 • Werkgeverschap van de bestuurder; 
 • Klankbord en advies voor de bestuurder.

 

Profiel
De nieuwe leden van de raad beschikken over: 

 • Een academisch werk- en denkniveau; 
 • Beginnend in dan wel ervaring met de rol van toezichthouder en kennis van de Code Goed Bestuur en de toepassing hiervan; 
 • Aantoonbare meerjarige ervaring op het terrein van betreffend kennisgebied
  (onderwijsveld resp. HRM) 
 • De kennis en vaardigheid om, op basis van een heldere scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, rolvast en in teamverband als toezichthouder te opereren.
 • Het actief zijn in relevante bestuurlijke netwerken in de regio Haaglanden is een pré.
 • Het Pleysier College wil de diversiteit binnen de Raad van Toezicht vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

 

Honorering
De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht is conform de adviesregeling van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI).

 

Meer informatie
Indien u nadere informatie wenst, kunt U contact opnemen met :

– mevrouw M.F. Laning, vice-voorzitter Raad van Toezicht, marikelaning@ziggo.nl

 

Solliciteren 

Uw sollicitatiebrief en cv kunt u tot 25 november 2018 sturen naar het Pleysier College, t.a.v. de heer D. van der Meulen, ambtelijk secretaris, Postbus 64602, 2506 CA Den Haag of per e-mail d.vandermeulen@pleysier.nl . 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE
De stichting J.C. Pleysierschool (werknaam Pleysier College) heeft een organisatievorm waarin de bestuurder het bevoegd gezag is en verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van het College van Bestuur. Aan het interne toezicht op het bestuur wordt inhoud gegeven door de raad van toezicht. De professionaliteit van de toezichthouders is, gezien de vele eisen die eraan gesteld worden, belangrijk. 

Functie 

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderwijsinstelling. De raad staat het bestuur met raad en daad terzijde. Bij het uitoefenen van hun functie richten de toezichthouders zich naar het belang van de instelling. De raad van toezicht is slechts bij hoge uitzondering voor externen het formele aanspreekpunt van de school. De uitzondering wordt gevormd door ontstentenis van het bestuur.. 

De raad van toezicht legt verantwoording af over zijn werkzaamheden in een speciale paragraaf van het jaarverslag. Daarnaast evalueert de raad jaarlijks zelf zijn werkzaamheden. De raad van toezicht richt: 

 • het toezicht zodanig in dat zijn maatschappelijke verantwoording tot uiting komt; 
 • het toezichthoudende proces in en bepaalt de inhoud en vorm, 
 • het toezicht effectief, motiverend en controlerend in op basis van verkregen informatie van het bestuur.
 • De raad van toezicht verbindt aan het toezicht consequenties en onderneemt passende acties indien zijn bevindingen daartoe aanleiding geven.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad
In de statuten van de stichting zijn de onderstaande taken vastgelegd:

 1. De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onderwijsinstelling die door de stichting in stand worden gehouden, alsmede op het beleid en het functioneren van het bestuur. De raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad is voorts belast met de overige werkzaamheden welke hem bij of krachtens deze statuten worden opgedragen. 
 2. De raad benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur met twee/derden meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derden van de in functie zijnde leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad stelt hun arbeidsvoorwaarden vast. 
 3. De raad stelt, na bespreking met het bestuur, het reglement voor de raad van toezicht vast. De raad keurt voorts het door het bestuur op te stellen reglement van het College van Bestuur goed. 
 4. Voorafgaande goedkeuring door de raad is vereist voor besluiten van het bestuur tot: 
  • het vaststellen van de begroting en van wijzigingen van de begroting; 
  • het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag; 
  • het vaststellen van het strategisch plan, de meerjarenbeleidsplannen en het jaarplan; 
  • het vaststellen van het managementstatuut; 
  • het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van de school of delen van scholen, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame
   samenwerkingsrelaties met derden; 
  • ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan tien procent (10%) van het in dienst van de stichting zijnde personeel; 
  • het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; 
  • het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; 
  • aangaan van geldleningen vanaf een zeker bedrag vast te stellen door de raad; 
  • investeringen of combinatie van investeringen die een bedrag te boven gaan waarvan de hoogte jaarlijks door de raad wordt vastgesteld; 
  • een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling; 
  • statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding van de stichting.

 

Functie-eisen 

De raad van toezicht is qua samenstelling een afspiegeling van de maatschappij waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke leden. Algemene functie-eisen voor leden van de raad van toezicht zijn: 

 • Academisch/HBO werk- en denkniveau; 
 • Strategisch bestuurlijk inzicht; 
 • Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • Het vermogen en de attitude om het beleid van de school kritisch, maar constructief te toetsen en de bestuurder met advies terzijde te staan; 
 • Goede communicatieve vaardigheden; 
 • Het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen; 
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een school stellen; 
 • Inzicht in de complexiteit van een onderwijsorganisatie; 
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde kwesties; 
 • Voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie van lid van de raad van toezicht; 
 • Bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied van de school; 
 • Een netwerk binnen externe instellingen binnen de regio.

 

Om de bestuurlijke verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren, moet kennis en ervaring met o.a. juridische, financiële, personele en organisatorische aangelegenheden, in de raad van toezicht aanwezig zijn.

Aan de voorzitter van de raad van toezicht worden aanvullend nog kwaliteits- en deskundigheidseisen gesteld ten aanzien van inhoudelijke en technische sturing, bewaking van de onderlinge chemie in de raad en bewaking van de grenzen aan de bemoeienis van de raad, in relatie tot de bevoegdheden van het bestuur. 

 

Competenties
Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Behalve kennis en ervaring is het van het grootste belang dat de leden van de raad van toezicht een team vormen. Dit betekent dat het van belang is de competenties van ieder individueel vast te stellen en te trachten aanvullende competenties te vinden. 

Algemene competenties: 

 • Teamgeest; 
 • Samenwerkingsgericht; 
 • Strategisch/visie; 
 • Adviseur; 
 • Ondernemend/klantgericht; 
 • Goed kunnen luisteren; 
 • Besluitvaardig; 
 • Communicatief. 

 

Omvang
De raad van toezicht bestaat minimaal uit drie leden en maximaal uit vijf leden. In de raad moeten diverse deskundigheden aanwezig zijn teneinde het brede spectrum van de onderwijsinstelling te kunnen overzien.

 

Frequentie
De raad van toezicht komt 5 maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. In ieder geval wordt eenmaal per jaar het eigen functioneren besproken.

 

Zittingsduur
Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. Een rooster van aftreden wordt opgesteld, om te voorkomen dat de meerderheid van de raad van toezicht tegelijk af moet treden.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.