Signum telt 24 basisscholen waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Dagelijks begeleiden 750 medewerkers ruim 6.285 leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Signum bestaat uit authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen. De scholen zijn ambitieus ten behoeve van hun leerlingen. De missie komt tot uitdrukking in het motto: ‘Ondernemend in Onderwijs’’. Zo bieden de scholen van Signum kinderen optimaal de kans om in onze complexe samenleving hun eigen identiteit te ontwikkelen. Signum staat midden in de maatschappij en gaat actief de verbinding aan met partners in de stad en wijken. Signum geeft haar medewerkers een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid die veel ruimte biedt voor zelfontplooiing en eigen inbreng. 

Voor onze Raad van Toezicht zoeken wij een:
lid Raad van Toezicht met juridische expertise 

In verband met het verstrijken van de maximale benoemingstermijn ontstaat per 1-8-2019 de vacature voor een lid van de Raad van Toezicht van Signum. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur dat bestaat uit twee personen. Het CvB heeft samen met de afdelingen op het bestuurskantoor de dagelijkse leiding van de organisatie. Het College van Bestuur fungeert voor de scholen als bevoegd gezag. Het stafbureau vormt hierbij een belangrijke schakel tussen bestuur en primair proces. Het CvB stelt de financiële en personele kaders vast, alsmede de kwaliteitseisen waaraan het onderwijs dient te voldoen. De scholen worden geleid door integraal verantwoordelijke directeuren die met een MT op de school het beleid uitvoeren in de praktijk. De scholen dragen zorg voor de eigen profilering en het onderwijsconcept, afgestemd op de wijk en de leerling populatie. 

Samenwerken 

Signum benut de passie en de potentie van haar personeel en de samenwerking met partners in en om de kind centra om een eigentijdse en kansrijke ontwikkelomgeving te bieden, bij te dragen aan een ondersteunend pedagogisch netwerk, waardoor ieder kind zich in de wijk optimaal kan ontwikkelen en we als professionele leergemeenschappen samen leren, ontwikkelen en innoveren om onze maatschappelijke opdracht waar te maken. Signum zoekt bewust de samenwerking met andere scholen en partijen. Signum neemt deel aan de samenwerking tussen schoolbesturen in het primair onderwijs in de regio, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s- Hertogenbosch (SSPOH). Daarnaast is Signum een belangrijke partner in de Brede Bossche Scholen, waarbij diverse instellingen verenigd zijn in één gebouw. De samenwerking draagt bij aan het verbeteren van onderwijs, zorg en welzijn en ontwikkelkansen van kinderen en ouders op school en in de vrije tijd. Signum participeert ook in het Samenwerkingsverband De Meijerij waarbij alle schoolbesturen van het primair onderwijs in ’s-Hertogenbosch zijn aangesloten met als doel de leerlingenzorg goed vorm te geven. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Signum werkt sinds 2005 volgens de Code Goed Bestuur van de PO raad met een scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de organisatie en het CvB. De Raad van Toezicht hanteert daartoe een Toetsingskader/toezichtkader en baseert zich op de adviezen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Naast de toezichthoudende rol hecht de raad aan haar adviesfunctie. De RvT richt zich naar het strategisch beleid van Signum en de doelstellingen van de organisatie. 

De RvT houdt toezicht op het primaire proces, het onderwijs; het strategisch beleid en de samenwerking met externen; De bedrijfsvoering: financiën, jaarstukken, risicobeheersing. 

Samenstelling RvT 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De RvT is zodanig samengesteld dat alle expertise aanwezig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen Signum te kunnen toetsen. Dit vraagt om onderwijsinhoudelijke kennis, kennis van de bedrijfsvoering en organisatiekunde in algemene en bestuurlijke zin. De RvT vergadert minimaal vijf keer per jaar. Tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken. Verder spreekt de RvT tweemaal per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De RvT kent drie commissies met specifiek belegde taken, de auditcommissie, de renumeratiecommissie en de kwaliteitscommissie. Elk lid van de RvT is lid van één of meer commissies. Op basis van de periodieke evaluatie van het bestuur voert de renumeratiecommissie eens per jaar een functioneringsgesprek met de leden van het CvB. 

Profiel 

Gelet op de diversiteit en expertise binnen de RvT zoeken we een jurist (onderwijsrecht is een pre) met bestuurlijke kwaliteiten en met affiniteit voor het onderwijs. De kandidaat houdt zich in het bijzonder bezig met de bestuurlijk- juridische aspecten en implicaties van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT. Integriteit, deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke waarden. Ervaring als toezichthouder is een pré. 

 

Voor de kandidaten geldt tevens:

  • academisch niveau; 
  • voldoende tijd kunnen besteden aan de functie (in staat om bij vrijwel alle vergaderingen aanwezig te zijn en zich daar goed op voor te bereiden); 
  • beschikt over een breed en relevant netwerk in ‘s-Hertogenbosch; 
  • (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van Signum.

 

Procedure 

  • voldoende tijd kunnen besteden aan de functie (in staat om bij vrijwel alle vergaderingen aanwezig te zijn en zich daar goed op voor te bereiden); 
  • beschikt over een breed en relevant netwerk in ‘s-Hertogenbosch; 
  • (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van Signum.

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 15 maart 2019 een brief met cv te sturen naar: info@signumonderwijs.nl 

 

Nadere informatie 

Nadere informatie over de organisatie is beschikbaar op de website: www.signumonderwijs.nl. Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met: Caren Joosten – bestuurssecretaris telnr. 073 – 850 78 00 

 


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.