Bestuurssecretaris

 • Vacaturenummer: 2020-16
 • Standplaats: Schiedam
 • Niveau: WO
 • Dienstverband: vaste aanstelling
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max. € 5.671,10 bruto
 • Reageren vóór: 7 april 2020
 • Meer informatie: Wouter Wubben, 06-14505404

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een bestuurssecretaris, die de schakel vormt in de samenwerking met Groenalliantie Midden-Holland.

Samenwerking Groenalliantie

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het groene erfgoed van Nederland en is er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven. We willen de betekenis van natuur en recreatie in en nabij steden en dorpen versterken ten behoeve van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Dit doen we onder andere door samen te werken met andere partijen. Zo hebben we in Zuid-Holland met meerdere partners langjarige publiek-publieke samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Een van die samenwerkingspartners is de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen inzake het beheer en ontwikkeling van groengebieden. Het betreft het behouden en versterken van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden en de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. De taken rondom beheer en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken worden door Staatsbosbeheer uitgevoerd.

Voor de samenwerking tussen deze twee overheidsorganisaties zijn we op zoek naar een bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris is namens de Groenalliantie dè schakel in de samenwerkingsrelatie met Staatsbosbeheer. De bestuurssecretaris komt in dienst van Staatsbosbeheer en wordt in de rol van bestuurssecretaris benoemd door het bestuur van de Groenalliantie. Je werkt in deze functie intensief samen met de ambtelijk secretaris.

Functiebeschrijving

Als bestuurssecretaris coördineer en adviseer je het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken en de gebiedsadviescommissies die voor de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen zijn ingesteld. Je bent verantwoordelijk voor een goede operationele voorbereiding en ondersteuning van de overleggen en maakt hierover afspraken met Staatsbosbeheer als opdrachtnemer. Je monitort en bewaakt de scope van de samenwerking en opdrachten en bespreekt periodiek de voortgang met de betreffende partijen. Je beoordeelt of de geleverde diensten, producten of adviezen kwalitatief en inhoudelijk voldoende zijn. Je neemt binnen de gestelde kaders beslissingen over de bijsturing van de overeengekomen samenwerkingsafspraken. Je doet bij afwijkingen van gestelde kaders voorstellen aan de betreffende bestuursorganen of commissies over oplossing van de afwijkingen.

Je draagt er zorg voor dat de ambtenaren van de in het schap deelnemende overheden, over voldoende informatie beschikken om hun bestuurders te ondersteunen. Je bereidt besluitvorming voor en je bent verantwoordelijk voor de afwikkeling en uitvoering van de door de bestuursorganen of de commissies genomen besluiten. Je bewaakt voor het Bestuur de totstandkoming van begroting, jaarrekening en tussenrapportages. Tevens analyseer en beoordeel je relevant landelijk, provinciaal, regionaal of lokaal beleid en de ontwikkelingen daarin (maatschappelijk en politiek) op beleidsrelevantie. Je adviseert de voorzitter van het recreatieschap over het bereiken van de bestuurlijke doelstellingen en over goede samenwerking tussen en afstemming met belanghebbende overheden, organisaties, instellingen en bedrijven. Je bouwt en onderhoudt een netwerk met gelieerde en belanghebbende overheden, organisaties, instellingen en bedrijven. Je geeft namens de Groenalliantie vorm aan de horizontale samenwerking met Staatsbosbeheer.

Functie-eisen

Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau. Je hebt kennis van en ervaring met het beleidsterrein Groen en Recreatie en het werken in opdrachtgever-/opdrachtnemerschap in een publieke organisatie. Je hebt ervaring en kennis op het gebied van bestuursrecht en (inter-)bestuurlijke processen (Bestuurskunde). Je kent de relevante bestuurlijke relaties en samenwerkingsverbanden in het toegewezen gebied. Je hebt inzicht in het functioneren van Staatsbosbeheer en derden als samenwerkingspartner of opdrachtnemer. Je bent vaardig in het inschatten van bestuurlijke verhoudingen en de haalbaarheid van voorstellen. Je hebt ervaring met het werken met en voor bestuurders, spreekt de taal van bestuurders en voelt je comfortabel in de politiek-bestuurlijke omgeving. Maar ook in het uitdragen en verdedigen van bestuurlijke standpunten, resultaten, voorgestelde of gekozen (strategische) beleidskeuzes, scenario’s of alternatieven. Je hebt aantoonbare ervaring in het omgaan met maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht onderhandelen op (inter)bestuurlijk niveau. Je bent in staat om relaties te onderhouden en in het formuleren van beleidsstandpunten en opdrachten.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 12 (conform cao Rijk)
 • Salarisindicatie: min. € 3.815,55 en max. € 5.671,10  bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris en vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering.
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
 • Standplaats: Schiedam.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Wubben, teamleider Project- en Relatiemanagement, T 06-14505404.

Stuur je sollicitatie inclusief cv voor 7 april 2020 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl en vermeld in de onderwerpregel van de e-mail het vacaturenummer 2020-16 en jouw achternaam.

De gesprekken vinden in principe plaats in week 13, e.e.a. afhankelijk van de richtlijnen van de RIVM omtrent Corona. Anders wordt er gezocht naar een passende oplossing of een ander moment.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Over Groenalliantie Midden-Holland

Groenalliantie Midden-Holland e.o. is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en beheren van de natuur- en recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen, en daarmee een aantrekkelijk en duurzaam leefklimaat te realiseren.

Groenalliantie Midden-Holland is verantwoordelijk voor eigendom en beheer van de Krimpenerhout, Loetbos, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, ’t Weegje, Twaalfmorgen, Oostpolder, Gouwebos en Elfhoeven. Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland, bijgestaan door adviescommissies, voert de regie hierover. Onder andere met het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Staatsbosbeheer voert het beheer uit. Lees meer over Groenalliantie Midden-Holland

 

GERELATEERD NIEUWS

De Masterclass ‘de Bestuurssecretaris’ geeft inzicht in de verschillende rollen, die de secretaris moet en kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

Ga naar Masterclass