Stadsring51 is een belangrijke spil in de armoedebestrijding als het gaat om praktische hulp aan kwetsbare mensen. Wij zetten ons in voor het voorkomen van financiële problemen en begeleiden daarnaast mensen met problematische schulden. Stadsring51 is een onafhankelijke stichting. Onze dienstverlening is innovatief, professioneel, laagdrempelig, vertrouwelijk èn gratis. 

Stadsring51 is actief in Amersfoort en Leusden. Daarnaast wordt ook sociaal juridische dienstverlening verzorgd in Soest en Barneveld. 

Stadsring51 werkt momenteel met 40 medewerkers en meer dan 150 vrijwilligers. Zij is een financieel gezonde organisatie die gericht is op samenwerking met haar partners in het sociaal domein. 

In verband met een vacature is de Raad van Toezicht van Stadsring51 op zoek naar een enthousiast: 

Lid Raad van Toezicht m/v
met politiek-bestuurlijke ervaring, kennis van het sociaal domein en belangstelling voor de aanpak van het armoedevraagstuk. 

 

Rol van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie van Stadsring51. In lijn met de recente ontwikkelingen in governance houdt de raad toezicht op de (wijze van) besluitvorming door de directeur-bestuurder. Behalve toezichthouder is de raad ook klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft deze zowel gevraagd als ongevraagd advies. Naast klankbord, adviseur en toezichthouder is de Raad van Toezicht ook werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten van de directeur-bestuurder goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, in samenspraak met de directeur-bestuurder. 

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere: 

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie; 
 • de organisatie en haar prestaties; 
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; 
 • het functioneren van de directeur-bestuurder; 
 • belangrijke externe ontwikkelingen; 
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie; 
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Voor de honorering van de werkzaamheden van de leden is een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar.

Wie zoeken wij? 

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een juiste mix van deskundigheden. Daarom wordt momenteel gezocht naar een nieuwe collega met politiek-bestuurlijke ervaring en kennis van het sociaal domein. Deze zetel in de Raad van Toezicht wordt ingevuld op basis van een voordracht van de ondernemingsraad van Stadsring51. Een gesprek met de ondernemingsraad maakt dan ook deel uit van de procedure. 

Functie-eisen 

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken: 

 • affiniteit met de doelstelling van Stadsring51; 
 • belangstelling voor het maatschappelijk middenveld in het algemeen en het sociaal domein in het bijzonder; 
 • algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten; 
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan 
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen; 
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • een brede maatschappelijke oriëntatie; 
 • kennis van de sociale infrastructuur en het daarbij horende netwerk in het werkgebied van de stichting.

Meer informatie
Voor meer informatie over de organisatie en de activiteiten van Stadsring51 kunt u contact opnemen met Dick van Maanen, directeur-bestuurder, via telefoonnummer 06- 58022738. Voor meer informatie over de Raad van Toezicht en diens verantwoordelijkheden kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Astrid Visser, via telefoonnummer 06-20440363.

Hoe kunt u reageren?
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag voor 22 september aanstaande uw motivatiebrief en CV via e-mail sollicitaties@stadsring51.nl o.v.v. sollicitatie RvT.