Stichting Allegoeds biedt (aangepaste) vakanties voor ouderen aan onder de naam Allegoeds Vakanties. Hiertoe beschikt de stichting over een toonaangevend, volledig aangepast groepshotel waarin we onze gasten met een zorgvraag een warm welkom bieden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse daarvoor geschikte locaties in Nederland. In Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed verblijven zorggerichte groepen in een bosrijke omgeving in Lunteren.

 

In de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2020 een vacature voor
Lid van de Raad van Toezicht
Portefeuille Personeel & Organisatie

Stichting Allegoeds
De stichting heeft 18 Fte in dienst en een veelvoud aan vrijwilligers. Betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers en het plezier om het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken staan hoog in het vaandel van de stichting Allegoeds. Met haar activiteiten en voorzieningen wil Allegoeds vanuit een ideëel perspectief tegemoetkomen aan de behoefte aan sociaal contact en ontspanning voor ouderen die dit zelf niet (meer) kunnen organiseren.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt, aan de hand van de Zorgbrede Governance code, toezicht op het beleid van de Stichting en haar bestuurder. Daarnaast vervult de raad een adviserende rol. De beslissingen worden in collegiaal overleg genomen, waarbij het teamproces een belangrijk uitgangspunt is. De RvT is lid van de NVTZ.

De RvT bestaat uit vijf leden. De raad houdt positief kritisch toezicht op het functioneren van de bestuurder en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag en belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen, waaronder die met aanmerkelijke consequenties voor medewerkers en gasten. De RvT is gezamenlijk, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van haar statutaire taken. Elk lid kan daarnaast bijzondere taken vervullen, waaronder zitting nemen in commissies. Statutair ligt vast dat twee leden van de raad lid zijn van het bestuur van de VPSB (Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg).
Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de raad ook als inspirator, verbinder en klankbord te kunnen fungeren.

Om dit te kunnen waarmaken, ontvangt de RvT periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de stichting, bevraagt zij de bestuurder en eventuele andere relevante partijen.
Daarnaast dienen de leden van de raad ook hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en inhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de bestuurder te kunnen bieden.

Generalistisch profiel
De raad van toezicht is idealiter een afspiegeling van de samenleving. Dat betekent dat gestreefd wordt naar diversiteit in maatschappelijke achtergronden, geslacht, regionale binding, leeftijd en binding met de doelgroep van de stichting. Elk lid van RvT dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale gevoerde en door de bestuurder voorgestelde beleid te beoordelen.

 

Elk lid van de raad dient daarbij te beschikken over:

 • Affiniteit met en onderschrijven van de doelstellingen en de maatschappelijke doelen van de stichting;
 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de vraagstukken op het snijvlak van zorg en maatschappelijke dienstverlening;
  Ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan klankbordfunctie met de bestuurder;
 • Bestuurlijke, management en/of advies-ervaring op het terrein van minimaal van de
  aandachtsgebieden binnen de RvT, opgedaan in een organisatie van gelijkwaardige omvang;
 • Algemeen bedrijfskundige kennis en financieel inzicht;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Inzicht in bestuurlijke processen;
 • Kennis van governance in bestuurlijke en inhoudelijke of politieke context;
 • Onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel;
 • De rol als Raad van Toezicht met enige afstand tot de dagelijkse gang van zaken kunnen vervullen;
 • Visie en zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom zorg/eenzaamheidsbestrijding.
 • Generalistische basishouding: verschillende deelaspecten kunnen verbinden tot hoofdlijnen van advisering en toezicht;
 • Vaardigheid in het samenwerken in een team.
 • Voldoende tijd om de taken behorende bij de rol als RvT-lid uit te voeren.

 

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht met expertise Personeel & Organisatie
De stichting beschikt niet over een eigen ondersteuning op het gebied van personeelszaken. De bestuurder is belast met de zorg, in al haar facetten, voor het personeel. Het lid van de RvT met de portefeuille Personeel en organisatie adviseert de bestuurder vanuit specifieke expertise op P&O gebied en ziet toe op de correcte uitvoering van de wettelijke en cao-taken. Op verzoek van de bestuurder of van medewerkers kan dit lid adviserende of ondersteunende gesprekken voeren. Daartoe is het van belang dat het lid van de RvT zich hiervoor ook kenbaar maakt aan de medewerkers. Voor deze rol wordt gedacht aan iemand met specifieke kennis van Personeel en organisatieontwikkeling en ruime ervaring in een zorg- of maatschappelijke dienstverleningsorganisatie.

 

Nadere informatie
De leden van de RvT komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar met de bestuurder. Daarnaast kunnen leden op basis van hun expertise optreden als adviseur van de bestuurder. Kandidaten worden benoemd door de RvT. De leden van de RvT ontvangen vacatiegeld per vergadering. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Jolien Kohlmann-Bins, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06 41 90 98 96

Sollicitatie: Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 22 september 2019. Deze kunt u richten aan: Raad van Toezicht Stichting Allegoeds, Molenweg 49a, 6741KK, Lunteren of per mail aan: info@allegoeds.nl

De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op vrijdag 4 oktober.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.