Voor de Raad van Toezicht van Cubiss-Bisc zoeken wij een collega, die:

➢ beschikt over ervaring of affiniteit1 met toezicht houden of besturen;
➢ interesse heeft in het werk van Cubiss- Bisc;
➢ het voorzitterschap van de auditcommissie kan vervullen;
➢ voldoende tijd heeft;
➢ een teamspeler is.

 

Voor alle leden geldt dat ze moeten beschikken over:

 • ➢  strategisch denkvermogen;
 • ➢  een ondernemende instelling, met een goed gevoel voor de context waarbinnen Cubiss-Bisc opereert;
 • ➢  maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • ➢  een sterk ontwikkeld normbesef;
 • ➢  gevoel voor het op afstand toezicht houden, zonder betrokkenheid te verliezen.

Binnen de raad willen we verschillende benodigde expertises borgen en is het vooral goed als er sprake is van competenties die elkaar aanvullen. Daarnaast moet er in het team voldoende betrokkenheid zijn bij relevante netwerken in de provincies Limburg, Brabant en Utrecht.

 

In de raad zoeken we naar de juiste mix van kennis en ervaring op de volgende onderdelen:

 • ➢  Financiële en bedrijfseconomische kennis; kennis van organisatieontwikkeling en bestuurlijke c.q. toezichthoudende ervaring;
 • ➢  Affiniteit hebt met innovatie, technologie en met het creatief & zinvol gebruik van  communicatiemiddelen;
 • ➢  Kennis hebben van functie en ontwikkeling van openbare bibliotheken in het algemeen en Noord-Brabant, Limburg en Utrecht in het bijzonder;
 • ➢  Kennis van organisaties op het gebied van leren, lezen en informeren in Limburg, Noord- Brabant en Utrecht;
 • ➢  Vertrouwdheid met lokaal besturen;
 • ➢  Kennis van Governance vraagstukken;
 • ➢  Inzicht in gesubsidieerde en commerciële organisaties;
 • ➢  Overtuigend, diplomatiek en verbindend. 

Als toevoeging aan de huidige raad zoeken we vooral naar de volgende eigenschappen:

➢ Sterke financiële kennis op basis van opleiding en werkervaring.

➢ Vertrouwd met actuele lokale, provinciale en/of landelijke maatschappelijke netwerken;

➢ Ervaring met het sociaal domein of met de culturele sector en de maatschappelijke opgaven die daarin aan de orde zijn;

➢ Affiniteit met het thema van diversiteit en inclusie. Diversiteit is een belangrijke maatschappelijke opgave die we ook binnen Cubiss-Bisc actief oppakken.

page1image62659904

Bijlagen:

 1. Over Cubiss-Bisc
 2. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken Raad van Toezicht
 3. Beloning leden raad van toezicht
 4. Procedure werving en solliciteren
 5. Meer informatie

 

1. Over Cubiss-Bisc

Missie Cubiss-Bisc: Iedereen doet mee!

Visie Cubiss-Bisc: Cubiss-Bisc bevordert dat iedereen de kans krijgt zich een leven lang persoonlijk te ontwikkelen en kennis & vaardigheden op te doen die nodig zijn om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en persoonlijk welzijn te bewerkstelligen.

Cubiss-Bisc adviseert en ondersteunt organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Denk aan bibliotheken, het onderwijs en organisaties in het sociaal domein. Cubiss-Bisc biedt oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en aan meedoen van iedereen. Hierbij legt Cubiss-Bisc connecties met partners en ontwikkelen ze allianties. Cubiss-Bisc werkt vanuit multidisciplinaire teams, omdat je samen verder komt. Cubiss-Bisc heeft drie vestigingen in Tilburg, Heerlen en Bunnik.

Cubiss kent (vooralsnog) vijf juridische entiteiten: Stichting Bisc, Stichting Cubiss Brabant, Stichting Cubiss Limburg, Cubiss Plus BV en Stichting Cubiss Next. Voor de vier stichtingen is er sprake van een personele unie: statutair is vastgelegd dat alle vier de stichtingen dezelfde Raad van Toezicht en directie/bestuur hebben. Cubiss Next, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, is verder de enige aandeelhouder van Cubiss Plus BV. Cubiss heeft momenteel een directeur/bestuurder, die tevens directeur van Cubiss Plus BV is.

Stichting Bisc, Stichting Cubiss Brabant en Stichting Cubiss Limburg zijn stichtingen die provinciale subsidies ontvangen en deze besteden, conform met de provincie overeengekomen werkplannen. Daarnaast ontvangt Bisc op dit moment provinciale subsidies voor bibliotheek automatisering. Cubiss Plus BV richt zich op aanvullende activiteiten op het gebied van bibliotheken, onderwijs en het sociaal domein. Stichting Cubiss Next is de facilitaire organisatie van waaruit medewerkers en middelen worden ingezet bij de andere vier organisaties. In 2023 bestaat de formatie van Cubiss(-Bisc) Next uit ruim 70 medewerkers. De inkomsten van Cubiss-Bisc bedragen over de entiteiten gezamenlijk opgeteld ruim € 10 mln.

De kernwaarden van de organisatie zijn: verbindend, onze klant centraal, ondernemend, resultaat telt, omgevingsgericht en proactief (Zo ontstaat het acrostichon ‘VOOR OP’ van ‘Voor op de golf’). De uitgangspunten voor de werkwijze zijn: flexibel en wendbaar omtoekomstbestendig te zijn, efficiënt en slim om concurrerend te zijn en succesvol door betere prestaties.

Voor meer informatie kunt u de volgende website bekijken: www.cubiss.nl en www.Biscutrecht.nl

 

2. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de besturing van Cubiss-Bisc. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op de belangen van de organisatie en het bibliothekennetwerk. De Raad van Toezicht is tevens een adviesorgaan voor de directeur/bestuurders. Een tot twee maal per jaar spreekt de Raad van Toezicht met de personeelsvertegenwoordiging en eenmaal per jaar met de Vereniging van de Brabantse resp. Limburgse openbare bibliotheken, de belangrijkste klanten. Voor Utrecht gaan we dit nog vormgeven.

De Raad van Toezicht is belast met:

 1. het werven, benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur/bestuurders;
 2. het vaststellen van het directiereglement;
 3. goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de meerjarenbegroting en het investeringsprogramma;
 4. goedkeuren van de jaarrekening;
 5. goedkeuren van de begroting;
 6. goedkeuren van het jaarverslag;
 7. goedkeuren van een investering die een in de statuten vastgesteld bedrag te boven gaat;
 8. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de organisatie met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de organisatie;
 9. het wijzigen van de statuten van de organisatie.

 

Daarnaast concentreert de Raad zich op een drietal kerntaken:

1. Statutaire besluitvorming
2. Advisering en coaching van de directeur/bestuurders
3. Werkgeverschap

Naast genoemde punten is de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht gelegen in het proactief bevorderen en meedenken in de ambities van Cubiss-Bisc.

De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van de organisatie en koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden en de maatschappelijke en politieke context waarin de organisatie en het netwerk opereert.

 

Profiel Raad van Toezicht

De profielschets is gebaseerd op uitgangspunten vanuit goed Governance. Een van deze uitgangspunten is dat moet worden voorkomen dat de Raad van Toezicht een eenzijdige samenstelling krijgt, ondanks mogelijke individuele geschiktheid van elk der leden.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Het naar behoren functioneren van een Raad van Toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming en gedurende de zittingsperiode dient men er op te letten dat daarvoor geen tegenstellingen of verstrengeling van belangen in de weg staan of komen te staan.

 

3. Beloning leden Raad van Toezicht

De leden van de RvT ontvangen een (bruto) basisjaarvergoeding van € 5.000,-. Daarbij wordt uitgegaan van 6-7 bijeenkomsten van 2-3 uur per keer, die in Tilburg, Bunnik en bij bibliotheken in de drie provincies plaatsvinden. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd. Reizen wordt standaard vergoed vanaf het huisadres op basis van reizen met het openbaar vervoer.

Voor deelname aan studiebijeenkomsten e.d. worden de inschrijving en reiskosten op declaratiebasis vergoed. Dit is conform de Governance Codes en passend in het kader van de permanente educatie van toezichthouders. Ook de inschrijving en reiskosten voor bijeenkomsten in de sector(en) waarin Cubiss-Bisc actief is – zoals bijvoorbeeld het Nationale Bibliotheek Congres – worden vergoed.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens
 

4. Procedure werving en sollicitatie

Wij zien graag vóór 16 augustus 2023 jouw specifieke motivatie en cv tegemoet via j.debeukelaer@cubiss.nl en gericht aan de Raad van Toezicht. Je ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.

De selectie op basis van motivatie en cv’s wordt gedaan door de selectiecommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de raad van toezicht en de bestuurders. Je krijgt bericht over jouw sollicitatie uiterlijk eind augustus. Wanneer je verder gaat in de procedure, nodigen wij je uit voor gesprekken met de selectiecommissie.
In september zullen de gesprekken plaatsvinden.

Hierna volgt er nog een kennismakingsgesprek met een personeelsvertegenwoordiging. Deze datum wordt op een later moment gecommuniceerd. Bij de afronding van de procedure zal een VOG gevraagd worden en in overleg mogelijk ook referenties.

 

5. Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mevrouw D. Horsten, lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Cubiss-Bisc, via telefoonnummer (06) 505 399 49.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden, de heer H. Snier via (06) 204 287 15 of de heer P. van Eijk via (06) 515 98 755.


Sluit 16 augustus 2023