In verband met het aanstaande vertrek van één van onze leden, na jaren van intensieve inzet, zoekt de Raad van Toezicht van Stichting MeanderOmnium een:

Lid Raad van Toezicht Portefeuille Zorg; Affiniteit met Kwaliteitsvraagstukken

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algehele gang van zaken bij stichting MeanderOmnium. Ook adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder en fungeert als diens werkgever. De Raad van Toezicht voert haar taken uit vanuit een onafhankelijk positie en komt circa 6 á 7 maal per jaar bijeen.

Stichting MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie van Zeist (inclusief Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide) en voert ook opdrachten uit in De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. We werken intensief samen met tal van partners, zoals zorg, woningcorporaties, jeugd en gezin, wijkteams, politie, lokale fondsen, onderwijsinstellingen, ouderenbonden en sportinstanties. We verrichten ons werk vanuit diverse locaties, waaronder wijksteunpunten, inloop/buurthuizen, voorscholen en een mobiele Jongerenbusz. De VrijwilligersCentrale Zeist en Steunpunt Mantelzorg Zeist vallen ook onder MeanderOmnium.

Wij stimuleren zelfredzaamheid en sociale samenhang en versterken participatie in de samenleving: Meedoen! Om dit te ondersteunen bieden wij passende diensten aan en gaan daarbij uit van ieders eigen kracht. We kijken samen met de deelnemers vooral naar wat wél kan. Wij werken verbindend, coördinerend en ondersteunend. Samen met inwoners en andere organisaties werken we aan een leefbare omgeving. Bij MeanderOmnium werken 90 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers. Vrijwilligers ondersteunen bijvoorbeeld bij het besturen van onze Belbussen, bezoeken ouderen, helpen op de voorscholen of bij de vele activiteiten in de wijken en buurthuizen. MeanderOmnium zou zonder hen niet kunnen doen, wat zij nu doet.

De gemeente Zeist en stichting MeanderOmnium hebben welzijn hoog in het vaandel staan en stemmen als sparring partners regelmatig inzet en resultaten in de wijken met elkaar af: met de wethouder, met het gemeentelijk managementteam, met beleidsambtenaren en met andere partijen binnen het Sociaal Domein. In 2017 werd de gemeente Zeist uitgeroepen tot Gouden Sociale Gemeente door Sociaal Werk Nederland.

Vacature lid Raad van Toezicht, juli 2020

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

Het uitoefenen van toezicht is zodanig ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
o Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie
o De resultaten die de organisatie realiseert
o Het functioneren en handelen van de directeur-bestuurder
o Deeffectenvanbelangrijkeexterneontwikkelingen
o Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie o De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord
Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen
Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder

De besturings- en toezichtsfilosofie:

 • De directeur-bestuurder bestuurt de organisatie, de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder dit doet conform de missie van de organisatie
 • De Raad van Toezicht houdt afstand tot de dagelijkse praktijk van de organisatie en richt zich op strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie indicatoren.
 • De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling: bepaalt in nauw overleg met de directeur-bestuurder zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de directeur-bestuurder.
 • De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een meerwaarde t.o.v. de directeur-bestuurder

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht:

 • Onafhankelijk, is in staat een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie
 • Brede maatschappelijke belangstelling
 • Inzicht in maatschappelijke en (lokale) politieke verhoudingen
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
 • Beschikking over breed netwerk
 • Onderschrijft de governance code en handelt overeenkomstig
 • Een band met Zeist strekt tot de aanbevelingLeden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding.
  Indien u meer informatie wenst over deze positie kunt u contact opnemen met Allegonde Rijckborstvia email: a.rijckborst@meanderomnium.nl

  Indien u geïnteresseerd bent in deze positie dan nodigen wij u uit om uiterlijk 13 september 2020 uw motivatiebrief en curriculum vitae te zenden aan Jan Willem Voogd, directeur-bestuurder via email: j.voogd@meanderomnium.nl

Zoekt u een functie als toezichthouder of Lid RvT / RvC?