portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 

De organisatie 

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa (SZHR; hierna ook Huize Rosa) te Nijmegen biedt verpleging, verzorging en begeleiding (PG, somatiek en thuiszorg) aan ouderen in het zorgcentrum aan de Rosa  de Limastraat en in de nabij gelegen appartementen-gebouwen Catharinahof, Tristan & Isolde en in de wijken Hees en Heseveld. Er wordt gevarieerde zorg geboden, afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënten. De cliënten kunnen bij Huize Rosa terecht voor zorg met verblijf, maar ook voor zorg thuis en zorgbemiddeling. 

Huize Rosa streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en wonen om bij te dragen aan een zinvol en prettig leven voor ouderen. De geschiedenis van Huize Rosa is nauw verbonden met de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch, die ook de oprichters van Huize Rosa zijn. Nog altijd wonen religieuzen in Huize Rosa. Sinds 1999 wonen er ook ouderen uit de wijk en ouderen die op de een of andere manier verbonden zijn met Nijmegen; zij vormen inmiddels de grootste groep. 

Huize Rosa wil waardevolle zorg leveren in een unieke, persoonlijke relatie samen met anderen, op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit. Ze streeft naar een woon-werkgemeenschap van niet al te grote schaal. Betrokkenheid en medemenselijkheid horen van oudsher bij Huize Rosa en zijn de basis van de omgang met elkaar. In Huize Rosa is veel ruimte voor bezinning, rust en viering. In de accommodatie, de activiteiten en de sfeer in huis zijn de goede tradities uit het verleden terug te vinden. Huize Rosa kent drie kernwaarden: Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Het oude Huize Rosa gebouw is in 2015 vervangen door nieuwbouw. Stichting Zorgcentrum Huize Rosa huurt deze nieuwbouw van woningcorporatie Woonwaarts. 

Huize Rosa is een kleinschalige organisatie waar ruim 230 medewerkers werkzaam en 70 vrijwilligers actief zijn. 

Huize Rosa heeft te maken met alle uitdagingen waar de sector voor staat, zoals: toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en toegenomen regeldruk. Uit recent uitgevoerd onderzoek is gebleken dat Huize Rosa zelfstandig kan blijven voortbestaan. Er is een strategisch plan geschreven waarin de visie voor 2020-2025 is uitgewerkt. Dit plan vormt de leidraad voor de toekomst. Na de zomer gaat de huidige bestuurder van Huize Rosa met pensioen. Momenteel wordt een kandidaat bestuurder geworven. 

De Raad van Toezicht 

Huize Rosa hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur-model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen. De directeur- bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan het managementteam. 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen SZHR. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt 

deze toezicht op tenminste:

 • de realisatie van de doelstellingen van Huize Rosa;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Huize Rosa;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het als Huize Rosa op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot haar 

verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (benoemen, beoordelen en ontslag van de Raad van Bestuur); 
 • het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen SZHR; 
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven; 
 • het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht c.q. de Raad van Bestuur in relatie tot SZHR; 
 • het benoemen van de externe Accountant van SZHR;
 • het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de Raad van Bestuur  terzake;
 • toezicht houden op de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.

 

De Raad van Toezicht Huize Rosa bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en hanteert vier portefeuilles: Kwaliteit & Veiligheid, Financieel-economisch, HRM & Arbeidsrecht en Medezeggenschap. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en kritisch. Zij hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog vier jaar. De Raad van Toezicht komt minimaal zes maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering; daarnaast vinden o.a. werkbezoeken, vergaderingen van commissies en jaarlijks een zelfevaluatie plaats. Tevens wordt aan ieder lid bereidheid gevraagd om het kennisniveau op peil te houden en deel te nemen aan opleidingen. 

 

Profiel lid RvT, portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 

We zoeken voor deze vacante positie kandidaten met een achtergrond in de gezondheidszorg en kennis van en visie op Kwaliteit & Veiligheid in de zorg. 

Om de RvT te completeren zoeken we een toezichthouder die verbindend is; iemand die collegiaal en tegelijk een onafhankelijk kritisch meedenker is en zich herkent in de volgende competenties en 

 

kenmerken:

 • affiniteit met de regio en regionale netwerken en daarin zo nodig een actieve rol willen spelen; 
 • gevoel voor de identiteit en historie van Huize Rosa en aandacht voor zingeving en spiritualiteit; 
 • beschikken over inhoudelijke kennis en ervaring in de zorg in brede zin en een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit hebben met de intra- en extramurale  (ouderen)zorg in het bijzonder; 
 • kennis van kwaliteits- en veiligheidsopgaven en ontwikkelingen als de inzet van moderne technologie; in de zorg en/of aangrenzende domeinen; 
 • in visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt vooropstellen;
 • kan kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken doorgronden en beoordelen;
 • is bekend met kwaliteitskaders en kwaliteitssystemen / keurmerken in de ouderenzorg;
 • is bekend met werkprocessen, instructies en procedures, het verbeteren van interne processen en de uitvoering van in– en externe controles (audits) in de ouderenzorg. 

Het nieuwe lid van de RvT beschikt uiteraard over de algemene competenties van toezichthouder: 

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring ook in maatschappelijke organisaties; 
 • inzicht en handelingsvaardigheid m.b.t. de rollen en taken tussen RvT en bestuurder; bekend zijn met de principes van ‘Good Governance’; 
 • in staat zijn de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van de instelling en het functioneren van de bestuurder te beoordelen; 
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid; evenwicht tussen distantie en betrokkenheid; 
 • inzicht in het relevante maatschappelijke en politieke krachtenveld en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector waar SZHR werkzaam is. 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise, netwerk en achtergrond. Er is binnen de RvT Huize Rosa ruimte voor een jonge of startende toezichthouder. 

Aanbod en procedure 

De honorering is bepaald conform een vastgestelde notitie door de RvT. 

Uw cv met motivatie ontvangen we graag per mail t.a.v. Susan van der Heijden, manager P&O, 

emailadres: s.vanderheijden@zorgcentrum-huizerosa.nl. 

Vragen over de rol en/of procedure kunt u  eveneens stellen aan Susan van der Heijden. 

Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen. 

De reactietermijn voor deze positie sluit op 28 mei 2020. 

De eerste gesprekken vinden, met inachtneming van de richtlijnen, fysiek plaats op 5 juni as. Het voordrachtgesprek met de OR vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats, eventueel digitaal. Het overleggen van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplichte onderdelen van de procedure.