Wij zijn op zoek naar een Ambtelijk Secretaris Medezeggenschap W&G/LJ&R

Wat ga je doen
De ambtelijk secretaris medezeggenschap Stichtingsbureau (SB) ondersteunt beroepsmatig de LCR en de COR op secretarieel en beleidsmatig gebied, en desgevraagd ook inhoudelijk. De ambtelijk secretaris medezeggenschap SB wordt aangestuurd door de (voorzitter) dagelijks bestuur LCR c.q. de COR, maar is geen lid van de LCR c.q. COR. 

De functie varieert van het uitvoeren van secretariële en administratieve taken (voorbereiden vergaderingen, verslaglegging, archief) tot het uitvoeren van coördinerende, organisatorische en beleidsinhoudelijke werkzaamheden (zoals het organiseren van verkiezingen van het dagelijks bestuur, scholing, [werk]conferenties, contact met lokale raden, informatievoorziening, mailafhandeling, bewaken procedures en processen, schrijven van (ongevraagd) advies- en instemmingsbrieven, initiatiefvoorstellen en jaarverslag.

Je voornaamste taken zijn:

 • Organisatie en secretariaatsvoering van de de vergaderingen
 • Uitvoering van voorbereidingen en besluiten van de raad
 • Correspondentie, mail, notulen, adviezen en initiatiefvoorstellen opstellen en verwerken.
 • Organiseren van cursussen en deelname hieraan als ondersteuner.
 • Tijdens de vergadering advies uitbrengen over procedures en wettelijke aangelegenheden.
 • Schrijven en verspreiden van verslagen, informatiebulletins en jaarverslagen.
 • Verzamelen en verspreiden van informatie die de LCR c.q. COR nodig hebben om te komen tot een gedegen oordeel over de door de bestuurder voorgelegde beleidsvoornemens.
 • Controleren aan de hand van relevante wetgeving of aan de randvoorwaarde is voldaan en hierover advies uitbrengen aan de LCR c.q COR.
 • Beheren en actualiseren van het LCR c.q COR-archief van de onderneming.
 • Het ondersteunen van de LCR c.q COR met een proactieve houding..

 

Wij vragen, iemand die

 • zich betrokken voelt bij de doelgroepen en het werk van het Leger des Heils;
 • beschikt over HBO werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring heeft op het gebied van medezeggenschap;
 • helicopterview / overzicht heeft m.b.t. het organisatiebeleid;
 • in staat is om belangentegenstellingen te overbruggen;
 • goed gevoel heeft voor verhoudingen;
 • kennis en ervaring heeft op het gebied van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen,
 • de Wet op de ondernemingsraden, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Arbowet en andere van toepassing zijnde wetten;
 • proactief kan ondersteunen (met inhoudelijk advies);
 • zeer zelfstandig is in het uitvoeren van de werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;
 • zelfstandig en binnen gestelde grenzen besluiten kan nemen;
 • beschikt over organisatorische vaardigheden;
 • goed kan prioriteren.
 • flexibel is qua inzet uren.
 • een goed gevoel voor humor heeft.

Je hebt een christelijke geloofsovertuiging en onderschrijft de doelstelling van het Leger des Heils

Wij bieden

Het Leger des Heils doet ertoe in deze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze mooie organisatie.

Je wordt beloond conform schaal 7 van de CAO Sociaal Werk. Daarnaast krijg je de beschikking over een individueel keuzebudget (waaronder je vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Ook kun je deelnemen aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, ontvang je korting bij grote landelijke verzekeraar (ook voor ziektekosten) en zijn er meerdere mogelijkheden om je secundaire arbeidsvoorwaardenpakket zelf vorm te geven. In eerste instantie wordt een arbeidscontract voor een jaar geboden. 

Bij goed functioneren kan dit worden verlengd danwel worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils staat midden in de samenleving en is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen. Organisatorisch is het Leger des Heils opgedeeld in een aantal verschillende stichtingen. 

De professionele hulp/zorg/ondersteuning van het Leger des Heils is ondergebracht in de stichtingen Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg/Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (W&G/LJ&R). W&G/LJ&R is actief op het gebied van onder meer de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, thuiszorg, verslavingszorg, arbeidsre-integratie, reclassering, jeugdbescherming, preventie en maatschappelijk herstel. De ca. 6.500 professionals en 2.000 vrijwilligers van W&G/LJ&R zetten zich in voor circa 35.000 unieke hulpvragers per jaar. 

Binnen de Stichting Leger des Heils W&G/LJ&R zijn op landelijk niveau een Centrale Ondernemingsraad (COR) en een Landelijke Cliëntentenraad (LCR) actief, die samengesteld zijn uit leden van de Lokale Ondernemingsraden en Lokale Cliëntenraden.

 

Lijkt dit je wat?

De sluitingsdatum van deze vacature is 22 maart 2019.
Je kunt je sollicitatie richten aan de bestuurssecretaris, dhr. J. Hoogteijling. Voor vragen of opmerkingen over deze vacature kun je contact opnemen met mw. Jennie Kohsiek, telefoonnummer 036-5398127

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Conform het W&G/LJ&R beleid genieten interne kandidaten, bij gebleken gelijke geschiktheid, voorrang.

 

SOLLICITEER >>

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.