Door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht (RvT) per 1 januari 2020 is Stichting De Waarden op zoek naar: 

Een lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Onderwijs 

Stichting De Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Onder de verantwoordelijkheid van De Waarden werken 18 scholen (17 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs) intensief samen om krachtig onderwijs te realiseren, geïnspireerd door de christelijke waarden. Bij de Stichting werken circa 350 medewerkers. Elke dag verzorgen zij het basisonderwijs voor zo’n 2.800 leerlingen in de gemeenten Drimmelen, Goeree Overflakkee en Moerdijk. 

Door het toetreden van een nieuw lid is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat: 

 • er voldoende affiniteit aanwezig is met primair en speciaal onderwijs in het algemeen en de doelstellingen van Stichting De Waarden in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij voor de periode 2019-2023 de voorkeur uitgaat naar een combinatie van de volgende achtergronden: onderwijs, communicatie en positionering, organisatorisch/bedrijfskundig en (maatschappelijk) ondernemerschap, HRM en verandermanagement, ervaring en/of affiniteit met medezeggenschap;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren, maar wel als team;
 • gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van vrouwen en mannen;
 • er voldoende klankbord kan worden geboden aangaande de strategische thema’s uit het Koersplan 2019-2023. Voor het Koersplan klik hier ;
 • de Raad van Toezicht het vermogen heeft om handelend op te treden en tijdig in te grijpen waar nodig in geval van calamiteiten, “zwaar weer” en andere zaken, die om maatregelen van de kant van de Raad van Toezicht vragen, met in achtneming en beoordeling van de verantwoordelijkheden en de rol die de bestuurder daarin heeft;
 • de leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan permanente educatieactiviteiten;
 • er voldoende deskundigheid aanwezig is om geschetste taken uit te voeren.
  Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende specifieke eisen:
 • sterke affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van Stichting De Waarden;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen (functionele) betrokkenheid en professionele afstand;
 • vermogen en attitude om de bestuurder als klankbord terzijde te staan, in het bijzonder op de genoemde strategische thema’s voor 2019-2023 (zie boven);
 • vermogen om zich op hoofdlijnen een beeld en een oordeel te vormen over alle door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen om de inhoud, consistentie en realisatie van het beleid dat door de bestuurder wordt gevoerd, te toetsen aan de hand van kritisch-constructieve vragen en interpretatie van management rapportages;
 • het vermogen om het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • vermogen om taken van de Raad van Toezicht (werkgeversrol, advies- en klankbordfunctie, toetsende functie) in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht en kennis van de eisen die aan kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een grote complexe organisatie gesteld kunnen en mogen worden;
 • voldoende beschikbaarheid en een attitude om voorbereid bij vergaderingen of andere meetings aanwezig te zijn;
 • de wil om zich te verdiepen in de ontwikkelingen binnen Stichting De Waarden en de sector primair onderwijs in zijn algemeenheid.

Herkent u zich in het bovenstaande profiel, dan horen wij graag van u!
De benoeming is voorzien per 1 januari 2020.
De bezoldiging voor een lid raad van toezicht vindt plaats binnen de VTOI-richtlijnen. De GMR De Waarden participeert in de sollicitatiecommissie

Uw CV en motivatie ontvangen wij graag per mail voor 23 augustus 2019. Het mailadres is sollicitatie@dewaarden.nl en de motivatie kan gericht worden aan de heer T. Groeneveld, voorzitter Raad van Toezicht.

Vanwege de zomervakantie 2019 kunt u een reactie op de sollicitatie na 12 augustus 2019 tegemoetzien.

Heeft u vragen over de inhoud van de vacature dan kunt u contact opnemen met de heer T. Groeneveld, voorzitter Raad van Toezicht, 06 38190286. 

Is dit niet de toezichthoudende functie waarnaar u op zoek bent?

Bekijk dan hier de andere openstaande functies voor een Lid Raad van Toezicht.

 

NAAR VACATURES