veldvest, vacature, lid raad toezicht,
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. 

Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen, één school voor speciaal onderwijs en één school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen bijzondere grondslag. 

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf drie jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer- en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd. 

Stichting Veldvest werkt met een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat het college van bestuur met advies terzijde. 

 

Stichting Veldvest zoekt met ingang van 1 juli 2019 een 

lid van de raad van toezicht
met een brede bedrijfskundige achtergrond,
bij voorkeur in een non-profit organisatie. 

Als u belangstelling heeft en zich herkent in het onderstaande profiel, dan wordt u uitgenodigd om te solliciteren. U wordt geacht niet beroepsmatig, zakelijk of familiair bij de Stichting betrokken te zijn. 

 

Profiel 

Volgens het reglement van de raad van toezicht dienen leden 

 • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting te hebben; 
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring te hebben; 
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bieden; met het vermogen en de attitude om het college van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; 
 • capaciteiten te hebben om het beleid van de Stichting en het functioneren van het college van bestuur te toetsen; 
 • advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling te bezitten en dat ook zo uit te dragen; 
 • inzicht te hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen; 
 • het vermogen te hebben om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden; 
 • betrokkenheid bij de regio te hebben waar de Stichting is gehuisvest; 
 • voldoende beschikbaar te zijn.

 

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang, in de zin van eigenschappen die passen bij de

persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring. Deze kunnen worden weergegeven in competenties als 

 • ontvankelijk, open, luisterend, observerend; 
 • doorgrondend, analytisch; 
 • blanco denkend, proactief, eigenwijs, onafhankelijk; 
 • moedig, doortastend, kritisch; 
 • communicatief sterk; 
 • affiniteit met onderwijs, loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol; 
 • vermogen tot zelfreflectie.

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen en de functies van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. 

Belangstellenden wordt gevraagd hun reactie met CV uiterlijk 15 april 2019 per email te sturen naar de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, mevrouw G. Heijmans: stafbureau@veldvest.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 en 14 mei 2019. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.