Platform C

Platform C wil alle inwoners van de stad Amstelveen en de regio Amstelland in staat stellen zich optimaal op het brede vlak van kunst, kennis en cultuur te ontwikkelen. Ongeacht herkomst, achtergrond en levensfase.

Platform C vergroot de toegankelijkheid van kunst, kennis en cultuur en opent de deur naar de kracht van verbeelding en creativiteit. Dit voor iedereen bereikbaar maken is onze missie. Platform C is ontstaan uit een fusie van Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen Amstelveen en bevindt zich momenteel in een nieuwe fase die de nodige uitdagingen biedt.

page1image786790736

————————————————————————–

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen, inclusief de voorzitter. De Raad van Toezicht kent twee vaste commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn één keer herbenoembaar. De komende maanden zullen leden wegens het aflopen van hun zittingstermijn aftreden en opgevolgd worden door nieuwe leden.

 

De werkzaamheden

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Platform C en staat de directeur-bestuurder bij met gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de strategie en doelstellingen van de organisatie. De Raad functioneert tevens als werkgever voor de bestuurder. Dit doet zij conform de Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De leden van de Raad van Toezicht vervullen de rol van aanjager en verbinder en vormen een kwalitatief sterk klankbord voor de organisatie. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting.

page1image826603504

De Raad van Toezicht komt gemiddeld vijfmaal per jaar bijeen met het bestuur en eenmaal zonder bestuur. Het gaat om een onbezoldigde functie.

 

Wie zoeken wij

De nieuwe leden hebben bij voorkeur ervaring in een toezichthoudende rol. Verder beschikken ze over minimaal HBO werk-/denkniveau en hebben ze ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. De leden zijn maatschappelijk betrokken en zetten hun netwerk in om de positie van Platform C te versterken en de toegankelijkheid van kunst, kennis en cultuur in Amstelveen te vergroten. Een lokale achtergrond strekt tot aanbeveling om klankbord te kunnen zijn op het terrein van lokale maatschappelijke, politieke en culturele ontwikkelingen. In algemene zin is van belang dat de nieuwe leden zelf maatschappelijk actief en werkzaam zijn.

Daarnaast streeft de Raad, ook in het licht van deze te vervullen vacatures, naar een diverse en inclusieve samenstelling.

page1image826711712

Algemene profielschets

page1image826714816

De nieuwe leden beschikken over de volgende eigenschappen:

Distantie en betrokkenheid: het vermogen om afstand te nemen, ruim te denken en het management in haar eigen verantwoordelijkheid te respecteren.

Een juiste democratische grondhouding: in staat om brede maatschappelijke opvattingen te verwoorden.

Leiderschap: het vermogen om met visie slagvaardig in te spelen op plotselinge veranderingen, de vaardigheid om vanuit het toezichthouden nieuwe ontwikkelingen te zien aankomen en op te nemen in het beleid op langere termijn.

Integriteit: geen vermenging van zakelijke en persoonlijke belangen, in staat om discreet om te gaan met verschafte informatie, ronduit voor de eigen mening durven uit te komen en eerlijk en rechtvaardig in denken en handelen.

Open communicatie: het vermogen om een adviserende rol in teamverband uit te oefenen en een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke resultaat.

Inzet en loyaliteit: leden hebben voldoende tijd om vergaderingen bij te wonen en zijn beschikbaar voor aparte consultaties als dat nodig.

page2image827088752

Specifieke profielschets

Gezien de actuele samenstelling van de Raad is op dit moment behoefte aan de volgende profielen:

Lid Raad van Toezicht met een financiële/bedrijfskundige achtergrond

Het nieuwe lid heeft een breed financieel-economische achtergrond om de risico’s van investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen en vanuit het standpunt van financiële instellingen de positie van de stichting te kunnen beoordelen. Te denken valt aan een bestuurlijke achtergrond in de accountancy, zakelijke financiële dienstverlening of het bankwezen. Kennis van bedrijfskunde en organisatieontwikkeling is een must. Alsmede ervaring in het toezicht houden op financieel beleid als eindverantwoordelijke.

Het nieuwe lid heeft tijd en bereidheid om zitting te nemen in de auditcommissie van de Raad.

 

Lid Raad van Toezicht met een (cultuur)educatieve achtergrond

Het nieuwe lid heeft een educatieve achtergrond, bij voorkeur een cultuureducatieve, om (kwaliteits)standaarden en voorstellen te kunnen beoordelen vanuit een onderwijskundige expertise. Ook heeft hij/zij kennis van de ontwikkelingen binnen de culturele sector om vraagstukken en voorstellen op dat vlak te kunnen voorzien en beoordelen.

 

Lid Raad van Toezicht met een commerciële/marketing achtergrond

Het nieuwe lid heeft een commerciële achtergrond om zaken ten aanzien van marketing en verkoop, alsmede positionering en innovatie, te kunnen beoordelen vanuit een marketing-, communicatie- en verkoopexpertise en kan van betekenis zijn in de lobby voor de organisatie. Hij/zij dient actuele kennis te hebben van alle soorten media.

 

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevr. M.C.J. Bal, op telefoonnummer 06-55804474.

 

Solliciteren en selectieprocedure

Wanneer één van deze functies u aanspreekt, mail dan uw motivatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 15 juli a.s. naar vacature-rvt@platform-c.nu.