Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij komen in actie als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld of onveiligheid in de privé omgeving. Onze medewerkers werken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening aan een oplossing. Ook voeren zij maatregelen uit in het kader van de terugdringing en preventie van jeugdcriminaliteit.

Wegens het einde van de zittingstermijn van één van de leden zijn wij met ingang van 1 januari 2020 op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht m/v met een achtergrond in de gedragswetenschappen en/of ervaring met gedragswetenschappelijke kennisontwikkeling.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad werkt in drie commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid (waarin de vacature is) en de Remuneratie- en benoemingscommissie. De Raad van Toezicht komt zesmaal per jaar bijeen in het bijzijn van de Bestuurder. Daarnaast kan de Raad voor overleg vaker bijeenkomen en voeren delegaties van de Raad twee maal per jaar overleg met de Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad. De vacature betreft de zetel waarvoor de Ondernemingsraad de bindende voordracht doet.

U houdt toezicht op het strategisch beleid van de stichting en het handelen van de bestuurder. U toetst strategische afwegingen en doelen van de stichting aan de maatschappelijke opdracht en het belang van interne en externe stakeholders. Relevante thema’s zijn in het bijzonder de positionering van JBN & VTG in het veranderende werkveld, de inkooprelatie met gemeenten, de samenwerking met het lokale veld, met gemeenten, zorgaanbieders en andere (justitiële) ketenpartners, doorontwikkeling en innovatie van het werk. Dit tegen de achtergrond van het gewijzigde perspectief in de Jeugdzorg, waarbij gemeenten (als financiers) samen met de spelers in de Jeugdzorg voor grote vraagstukken rondom kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit staan.

Wij zijn specifiek op zoek naar een lid dat (wetenschappelijke) kennis, vermogen en ervaring toevoegt op de inhoud van het werk van JBN & VTG. U beschikt bij voorkeur over gedragswetenschappelijke deskundigheid en/of u heeft ervaring bij een kennisinstituut of met kennisontwikkeling en leren in algemene zin.

Context van de organisatie

Sinds 2015 zijn de gemeenten integraal verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdzorg en veiligheid. Gemeentelijke lokale teams zijn als eerste aan zet als er problemen of vragen zijn rondom opgroeien en opvoeden. De dienstverlening van JBN & VTG is aanvullend hierop: wij treden op namens samenleving en overheid wanneer de veiligheid binnen een gezin in het geding is en men er zelf niet uitkomt.

De organisatie bestaat uit twee onderdelen:

Jeugdbescherming Noord (JBN) is een gecertificeerde instelling (GI) die door de Drentse en Groninger gemeenten wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van beschermingsmaatregelen (jeugdbescherming en jeugdreclassering), Deze maatregelen worden opgelegd door de kinderrechter.

Het organisatieonderdeel Veilig Thuis Groningen (VTG) heeft de verantwoordelijkheid om signalen van onveiligheid in de huiselijke/relationele sfeer in ontvangst te nemen, te analyseren en om samen met de betrokkenen en professionele partners dat te doen wat nodig is om het geweld te stoppen. Het kan hierbij gaan om (vermoedens van) kindermishandeling, maar ook om geweld tussen partners of ouderenmishandeling.

Beide organisatieonderdelen zijn volop in ontwikkeling, waarbij de aansluiting bij de lokale teams een belangrijk thema is. Een ander belangrijk thema is het ontwikkelen van een lange termijn strategie, op basis van o.a. impactanalyses en scenario’s rondom krimp & groei (zoals innovatie en samenwerking met anderen). Bij JBN & VTG werken ruim 250 medewerkers. Er zijn twee werklocaties, in de stad Groningen en Assen.

Uitgangspunten Raad van Toezicht

De RvT van JBN & VTG gaat uit van de Governancecode Zorg en de daarin genoemde principes voor goed bestuur en toezicht in Nederland. De RvT heeft een eigen visie op toezicht vastgelegd. Daarin staat de RvT in de uitoefening van zijn taak voor de volgende waarden:

 • van toegevoegde waarde zijn voor kwetsbare mensen;
 • eigenheid en onafhankelijkheid;
 • aanspreekbaarheid en onbevangen zonder oordeel (vooruit)kijken;
 • ontwikkelen van talenten met vertrouwen in ieders mogelijkheden;
 • gelijkwaardigheid.

Functie-eisen

Als nieuw lid van de Raad van Toezicht voldoet u aan het volgende profiel:

 • affiniteit met de Jeugdzorg en de werkgebieden van JBN & VTG;
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • beschikken over een breed netwerk: regionaal, eventueel landelijk;
 • betrokken bij de organisatie en tegelijkertijd in staat om de afstand te bewaren die past bij de rol van de Raad van Toezicht;
 • in staat om met informatie op afstand snel overzicht te krijgen in wat er speelt; de ervaring en het analytisch vermogen om met strategische vraagstukken om te gaan;
 • praktisch in staat om de vergaderingen bij te wonen en zich daar op voor te bereiden en aan andere activiteiten zoals werkbezoeken deel te nemen;
 • onafhankelijk als persoon en geen persoonlijke of zakelijke belangen of banden met de organisatie, collega-RvT-leden, de bestuurder en opdrachtgevers/toezichthouders;
 • een proactieve, kritische en alerte sparringpartner voor de bestuurder.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling. Dit geldt onder meer qua beroepsgroep, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. Voor benoeming in de huidige vacature gaat vanwege de huidige samenstelling van het team de voorkeur uit naar een vrouw. Het tijdsbeslag van de functie bedraagt 100 tot 150 uur per jaar. Een passende vergoedingsregeling gebaseerd op de NVTZ-code is op de functie van toepassing. De vergaderingen vinden in de avonduren plaats. Commissievergaderingen en werkbezoeken zijn overdag.

Voor meer informatie over de organisatie en de functie kunt u contact opnemen metde heer A. Mewe, voorzitter van de Raad van Toezicht of de heer B. Bodzinga, voorzitter van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Zij zijn te bereiken via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer 050-5239226  of via e-mail: astrid.langerhuizen@jbnoord.nl. Op onze website www.jbnoord.nl kunt u onze toezichtvisie en jaarstukken raadplegen. Daarnaast is veel informatie te vinden op www.veiligthuisgroningen.nl

Overige informatie

Uw schriftelijke reactie dient uiterlijk 1 september 2019 in ons bezit te zijn. De gesprekken met de selectiecommissie van de RvT zijn gepland op 13 september. De Ondernemingsraad spreekt vervolgens ten behoeve van zijn bindende voordracht op 19 september met de geselecteerde kandidaten. Uw reactie kunt u richten aan de heer A.J. Mewe, Voorzitter Raad van Toezicht, via sollicitatie@jbnoord.nl

solliciteren