In verband met het aflopen van de tweede termijn van de voorzitter, prof. dr. Klaas Knot, zoekt de Raad van Toezicht van Teylers Museum een opvolger per 1 april 2020. 

Teylers Museum 

Teylers Museum is het museum van de verwondering. Een unieke combinatie van collecties van kunst en wetenschap op wereldniveau met het speciaal gebouwde monumentale complex, dat in de afgelopen drie eeuwen telkens uitbreidde. Tot dit complex behoren ook het laboratorium van professor Lorentz en het huis van ‘founding father’ Pieter Teyler dat op dit moment wordt gerestaureerd en toegankelijk wordt voor het publiek. Het museum zal de komende jaren haar geschiedenis als onderzoeksinstituut voor kunst en wetenschap steeds meer zichtbaar maken. 

De afgelopen jaren heeft het museum een grote groei doorgemaakt en is het steeds verder geprofessionaliseerd, mede dankzij tentoonstellingen die nationaal en internationaal de aandacht trokken en door bijzondere presentaties zoals die in het LorentzLab. Dit succes weerspiegelt zich in een gestaag groeiend bezoekersaantal. 

Raad van Toezicht 

De Stichting wordt bestuurd door directeur-bestuurder Marjan Scharloo. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in het museum. De leden van de Raad van Toezicht hebben een portefeuilleverdeling , gebaseerd op hun specifieke ervaring en expertise. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum, prof. dr. K.H.W. Knot, zal eind maart 2020 statutair aftreden. Daarom is de Raad op zoek naar een nieuwe voorzitter, die idealiter vanaf het najaar zal ‘meelopen’ met de vergaderingen en andere activiteiten, teneinde de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. 

Algemeen 

De Raad van Toezicht benoemt de leden, gehoord hebbende de Directie en Teylers Stichting. De leden van de Raad van Toezicht kunnen kritisch en onafhankelijk van elkaar en van de Directie zelfstandig een oordeel vellen over het beleid van de Directie en de gang van zaken in het museum. Tevens kunnen zij de Directie bij de beleidsvoorbereidingen en de uitvoering met advies ondersteunen. De leden hebben geen tegenstrijdige belangen met het Museum of ten opzichte van elkaar. 

Voor de verwachte activiteiten kunnen zij voldoende tijd inruimen. Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Verder is aanwezigheid gewenst bij enkele representatieve bijeenkomsten per jaar in het museum. Er is geen bezoldiging verbonden aan deze toezichthoudende functie. 

De Raad committeert zich aan de governance code cultuur. 

Expertises in de Raad vertegenwoordigd (in willekeurige volgorde) 

Financiële en bedrijfskundige expertise
Juridische expertise
Inhoudelijke expertise ( kunst en/of wetenschap en/of musea) Onderwijsexpertise (kwaliteitszetel middelbaar onderwijs regio Haarlem) Bestuurlijke en politieke expertise op landelijk niveau 

Profiel voorzitter 

 • Voelt zich verbonden met het gedachtengoed van het museum 
 • Toegankelijke persoonlijkheid die verbinding legt met alle betrokkenen:
  de leden van de Raad van Toezicht, de Directie, het Management Team,
  de werknemers en de Ondernemingsraad 
 • Kennis van bestuur en politiek op landelijk niveau 
 • Ruime ervaring met het leiding geven aan een bij voorkeur not for profit organisatie 
 • Kennis van financieel-economische processen in een dergelijke organisatie 
 • Visie op cultureel ondernemerschap 
 • Ervaring met het besturen of toezichthouden in de publieke sector 
 • Bereid om sparring partner te zijn voor de Directie 
 • Kennis van en ervaring met het onderhouden van relaties met externe stakeholders 
 • Voldoende tijd om werkzaamheden te verrichten 
 • Breed netwerk en bereid om dit voor het museum in te zetten 
 • Beschikbaar voor een periode van vier jaar ( die maximaal met één termijn kan worden verlengd)

 

Nadere informatie
Nadere informatie over de vacature en de Raad van Toezicht is beschikbaar bij de vicevoorzitter, mr. Edzo Huisman via E.H.Huisman@hhwnotarissen.nl. Daar kunt u ook uw belangstelling voor de functie kenbaar maken, evenals de Raad attenderen op mogelijke kandidaten. Dit bij voorkeur vóór 25 augustus.
Nadere informatie over het museum is te vinden op de website www.teylersmuseum.nl of via de directeur-bestuurder Marjan Scharloo via mscharloo@teylersmuseum.nl.
Naar verwachting vinden de kennismakingsgesprekken plaats in september.