Met haar bijna 900 jaar historie is de Pieterskerk Leiden een van de oudste Rijksmonumenten in Nederland.

De Pieterskerk Leiden is als maatschappelijke onderneming grotendeels afhankelijk van eigen inkomsten. Deze inkomsten worden onder meer gegenereerd uit entreegelden van toeristen en het faciliteren van (commerciële) evenementen. De Pieterskerk Leiden heeft een volledig gedigitaliseerde en transparante bedrijfsvoering en is voorzien van alle moderne (technische) faciliteiten.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) houden toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder dat is gericht op instandhouding en exploitatie van het monument. Zij oordelen daarbij zelfstandig, kritisch en onafhankelijk van elkaar. De leden hebben geen belangen die tegenstrijdig zijn met die van de Pieterskerk Leiden of met die van andere leden. De toezichthoudende functie is onbezoldigd. De RvT en de directeur-bestuurder committeren zich aan de Governance code cultuur (2019).

Voor de werkzaamheden beschikken de leden over voldoende tijd. De RvT komt ten minste vier keer per jaar in vergadering bijeen. De voorzitter van de RvT heeft een bijzondere taak: hij bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en is eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder, de RvT en externe belanghebbenden. De inhoudelijke kerntaken van de RvT zijn:

 • adviseren bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering;
 • goedkeuren strategisch beleid, jaarrekening en begroting;
 • goedkeuren van grote transacties en verplichtingen;
 • benoemen en horen van de accountant;
 • vervullen rol van werkgever ten opzichte van de directeur-bestuurder.

Profiel leden Raad van Toezicht

 • aantoonbare actieve betrokkenheid bij de stad Leiden en directe regio;
 • betrouwbaar, authentiek, integer en transparant;
 • zowel waardengedreven als resultaatgericht;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een maatschappelijke onderneming;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen: in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren én, met behoud van de relatie, kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • helikopterview met een integrale blik;
 • inhoud geven aan de rol van ambassadeur van de Stichting in netwerken, de voorzitter in het bijzonder.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

 • heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • heeft visie op toezicht, compliance en governance;
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een toezichthoudende functie;
 • kan gezaghebbend optreden in stad en regio Leiden;
 • heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing;
 • kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • kan goed luisteren, geeft de leden van de RvT de ruimte om hun inbreng te leveren;
 • is een verbindende persoonlijkheid, die in staat is de RvT als team te laten opereren;
 • is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvorming binnen de RvT;
 • is verantwoordelijk voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT en de beoordeling van de directeur-bestuurder.

Benoeming
De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van drie jaar. Leden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar voor telkens een periode van drie jaar.

Informatie
Voor specifieke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Karin van Oort (voorzitter van de benoemingsadviescommissie) en/of Frieke Hurkmans (directeur-bestuurder) via hrm@pieterskerk.com.

Reageren
Indien u zich kandidaat wilt stellen, kunt u uw cv met motivatie mailen naar hrm@pieterskerk.com t.a.v. mevrouw K. van Oort. De reactietermijn sluit op 15 september 2019. De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 41 op 7, 8 of 11 oktober 2019 tussen 16:30 en 21:00 uur in de Pieterskerk Leiden. U ontvangt daarover uiterlijk in week 40 bericht. Eventuele tweede gesprekken vinden plaats in week 42.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.