Solliciteer als

Voorzitter Algemene Ledenvergadering (drie keer per jaar)

Beschrijving van de organisatie

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen steunt scholen bij het organiseren van goed onderwijs en passende zorg voor 42.000 leerlingen in Amsterdam. Alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en cluster 2) in de regio Amsterdam-Diemen zijn in het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd. Het betreft 25 schoolbesturen met meer dan 80 scholen.

De regio Amsterdam biedt een enorme veelheid aan nationaliteiten, achtergronden, culturen en niveaus van welvaart en welzijn. Bij de grootte van onze stad, hoeveelheid kinderen en diversiteit van de populatie, komen ook diverse uitdagingen kijken. Leerlingen met taalachterstanden, maar ook gedragsstoornissen of uiteenlopende lichamelijke beperkingen, of ouders die met problemen kampen.

Het Samenwerkingsverband vindt dat elk kind de beste toekomst verdient die het kan hebben. Elk kind verdient de beste kansen, ongeacht afkomst, achtergrond, beperking of thuissituatie. Dat is voor iedereen binnen ons netwerk waar we het voor doen. We bieden als belangrijke bouwsteen voor de toekomst direct aangepast onderwijs of zorg om voor elkaar te krijgen dat een leerling door kan met leren of om te voorkomen dat een leerling niet meer naar school komt. Want schooluitval is een onoverkomelijke rem op de ontplooiing van een kind.

Om het juiste onderwijs en passende zorg goed te organiseren hebben de scholen in het Samenwerkingsverband elkaar nodig. Een individuele school kan het niet alleen: geen enkele school kan aan alle leerlingen dat onderwijs en die zorg bieden waar in onze regio behoefte aan is.

Met ruim 80 scholen en 25 besturen samen kunnen we dat wel. We beschikken over een enorme hoeveelheid expertise die voor kinderen het verschil maakt. Dus helpen we elkaar, benutten we de kennis en kunde van elkaar en werken we samen. Om zo elke leerling binnen het Amsterdamse reguliere en speciale onderwijs goed onderwijs te kunnen bieden en dat aan te passen als dat nodig is. Als het kan op de eigen school en als dat niet meer lukt op een nieuwe plek, tijdelijk of permanent. Als schoolbesturen scheppen we samen de kaders.

Het Samenwerkingsverband heeft een gemeenschapsmodel: het zet meer dan de helft van de middelen voor de uitvoering van het ondersteuningsplan rechtstreeks in op scholen. Gemeenschappelijke voorzieningen en programmatische activiteiten beslaan ongeveer een derde van de begroting voor de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Wijze van toezicht

Het Samenwerkingsverband is een vereniging waarbij het bestuur van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen verantwoordelijk is. De directeur-bestuurder draagt daarbij ook zorg voor de dagelijkse aansturing van het Samenwerkingsverband.

Binnen het Samenwerkingsverband heeft in navolging van de statuten de Algemene Ledenvergadering de rol van intern toezichthouder. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij de Vereniging aangesloten schoolbesturen. De Algemene Ledenvergadering komt drie keer per jaar bijeen. Leden van de Algmene Ledenvergadering zijn actief in twee commissies: de auditcommissie en de kwaliteitscommissie.

De rol van de onafhankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering

De onafhankelijk voorzitter is technisch voorzitter van de Algemene ledenvergadering en heeft daarin geen stemrecht.

Taken

De voorzitter is onafhankelijk, technisch voorzitter van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Hij of zij draagt zorg voor het volgen van de goede governance en het ordentelijk verloop van de Algemene Ledenvergadering. Meer specifiek zijn de taken van de onafhankelijk voorzitter:

Het technisch voorzitten van de vergadering van de drie Algemene Ledenvergaderingen per jaar van het Samenwerkingsverband, waarbij het accent ligt op:

zorgdragen voor een getrapt besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming

discussies samenvatten en ordenen en besluiten goed formuleren

voorafgaand overleg met het bestuur van het Samenwerkingsverband voor de voorbereiding van de vergadering

Functie-eisen

De onafhankelijk voorzitter is in het bezit van:

een breed generalistisch, bestuurlijk profiel met bij voorkeur ervaring als toezichthouder

opgedaan in een vereniging of netwerkorganisatie ;

inzicht en overzicht hebben ten aanzien van de rol- en taakverdeling tussen het bestuur, de directeur-bestuurder, de twee commissies en de Algemene Ledenvergadering

een positief-kritische instelling

goede sociale en communicatieve vaardigheden en is een goede gesprekspartner voor het bestuur en de leden

Vervolgens heeft de onafhankelijk voorzitter:

een academisch werk- en denkniveau

een brede maatschappelijke betrokkenheid en draagt het publiek-maatschappelijke domein een warm hart toe

Als laatste kan de onafhankelijk voorzitter:

zich vinden in de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het Ondersteuningsplan 2019-2023

De voorzitter heeft geen dienstverband of de afgelopen vier jaar gehad bij één van de aangesloten leden, of daar een bestuurs- of toezichthouden functie vervuld dan wel met een lid andersoortige zakelijke of privé-relaties.

Tijdbeslag en vergoeding

Per jaar zijn er drie vergaderingen van maximaal twee uur. De vergaderingen vinden op woensdagmorgen plaats. De voorzitter ontvangt een vergoeding per vergadering.

Procedure werving

Meer informatie is op te vragen bij Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder.

De werving vindt plaats onder leiding van de directeur-bestuurder, samen met minimaal één lid van het bestuur en één lid uit de Algemene Ledenvergadering. De procedure wordt afgesloten met een kennismakingsgesprek met een of meer leden van de Ondersteuningsplanraad (OPR) .

In eerste instantie wordt de samenwerking aangegaan voor de duur van een jaar, met ingang van januari 2020.

Een motivatiebrief met CV kan gestuurd worden naar: bestuur@swvadam.nl, ter attentie van mevrouw Ariëlle (A.M.) de Ruijter.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

nieuwsbrief bestuurderscentrum, vacatures bestuurders, toezichthouders, masterclasses, bestuurdersWilt u ook deelnemer worden van het Bestuurdersnetwerk?

Schrijf u dan -gratis- in voor de  maandelijkse nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.

U ontvangt relevant nieuws en tevens persoonlijke uitnodigingen voor de (geaccrediteerde) bijeenkomsten van bestuurderscentrum.

U kunt bovendien kiezen voor een uitbreiding met de Vacature-Alert. U ontvangt dan wekelijke een overzicht van alle nieuwe vacatures van bestuurs- en toezichthoudende functies op Bestuurderscentrum èn BoardroomMatch, de vacaturesite voor professionele bestuurders.

Indien u de nieuwsbrieven later wil opzeggen, kan dat heel eenvoudig: onder elke nieuwsbrief staat een afmeld-link.

NAAR NIEUWSBRIEF