2 vacante posities Raad van Toezicht WZW (vanuit leden)

WZW is vanwege het vertrek van een van haar toezichtleden en een nog openstaande vacature, op zoek naar twee gedreven en maatschappelijk betrokken toezichthouders vanuit de GGZ, Verpleging & Verzorging of Welzijn. De voorkeur gaat, vanwege de huidige samenstelling van de RvT, uit naar bestuurders vanuit de subregio’s Arnhem en Rivierenland. We zoeken nieuwe leden die verbondenheid voelen met Zorg en Welzijn én de regio en die zich hiervoor met energie willen inzetten.

De komende jaren kent de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn een aantal grote uitdagingen. Naast het vinden en behouden van goede werknemers in een krapper wordende arbeidsmarkt, wordt het voorkomen en/of verminderen van de zorgvraag van essentieel belang. Dit vraagt om een andere inrichting van het zorglandschap met een nieuwe balans tussen zorg en welzijn. Innovatie en samenwerking spelen daarbij steeds een belangrijkere rol, met WZW als belangrijker speler in de regio Midden- en Zuidwest-Gelderland.

Organisatie
WZW is de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in deze regio. Vanuit een sterk netwerk van ruim 120 leden (80% van alle fte’s werkzaam in de sector), werken we samen aan een duurzame balans op de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Om dit doel te bereiken is WZW actief gericht op de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en andere stakeholders in de regio zoals het UWV, gemeenten, brancheorganisaties en kenniscentra. We spelen een stimulerende rol bij de verbinding van deze partijen, zoeken de samenwerking en dragen er aan bij dat agenda’s op elkaar afgestemd worden. Op landelijk niveau maakt WZW, samen met de andere 13 regionale werkgeversorganisaties, deel uit van RegioPlus en zorgen we dat regionale thema’s landelijk geagendeerd worden.

Bestuur en Toezicht
Op het bureau van WZW werken ongeveer 50 medewerkers (vast en flexibel), aangestuurd door een directeur-bestuurder (hierna te noemen: bestuurder). De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging en de daaraan verbonden organisatie. De RvT richt zich op de vervulling van de maatschappelijke opdracht van de vereniging en weegt daarbij het belang van WZW en die van de leden van de  vereniging af.

Twee vacante posities RvT
WZW is vanwege het vertrek van een van haar toezichtleden en een nog openstaande vacature, op zoek naar twee gedreven en maatschappelijk betrokken toezichthouders vanuit de GGZ, Verpleging & Verzorging of Welzijn. De voorkeur gaat, vanwege de huidige samenstelling van de RvT, uit naar bestuurders vanuit de subregio’s Arnhem en Rivierenland. We zoeken nieuwe leden die verbondenheid voelen met Zorg en Welzijn én de regio en die zich hiervoor met energie willen inzetten. De aanstelling geschiedt voor een periode van drie jaar en leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar.

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel goed te laten werken. Daarvoor is een positief-kritische samenwerking tussen Raad van Toezicht en de bestuurder van belang, met respect voor elkaars visie en competenties. De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. Teamspel is daarbij van groot belang, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Belangrijk is dat de leden over voldoende tijd beschikken uitgaande van ten minste vier reguliere vergaderingen per jaar, aangevuld met twee Algemene Ledenvergaderingen en bestuurlijke stakeholderbijeenkomsten.

Van elk RvT-lid wordt verwacht dat zij goed functioneren op de volgende aspecten:

 • Beoordeling: elke toezichthouder moet integraal toezicht kunnen houden, alle belangen kunnen afwegen en dient een beoordeling te geven over het functioneren van de organisatie op basis van het beleid en de besluiten van de bestuurder;
 • Kritische distantie en betrokkenheid: toezicht houden impliceert betrokkenheid en beperking; gebaseerd op een goede informatievoorziening door de bestuurder;
 • Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvT naast de informatie van de bestuurder openstaat voor signalen van diverse in- en externe belanghebbenden. Onafhankelijkheid, integriteit en een functioneel kritische houding zijn daarin belangrijke kenmerken;
 • Advies: de RvT geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder;
 • Klankbord: de bestuurder moet bij de RvT terecht kunnen voor een gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie;
 • Ambassadeur: de RvT treedt op als ambassadeur van WZW teneinde het draagvlak te vergroten. Hij/zij heeft een uitgebreid, relevant netwerk in de regio.

 

Persoonlijke kwaliteiten

 • Heeft een visie op het veld van werken, mobiliteit, opleiden en ontwikkelen;
 • Weet arbeidsmarktontwikkelingen en economische trends te vertalen naar positionering WZW en toe te zien op het door WZW ontwikkelde activiteiten aanbod en besteding van de middelen;
 • Weet belangen van diverse partijen af te wegen binnen de context van WZW- activiteiten;
 • Is collegiaal toezichthouder, en weet de diverse rollen daarbij gericht in te zetten;
 • Beschikt over het vermogen om bestuur en toezicht te scheiden.

 

Omvang en samenstelling van de RvT

De breedte van de gevraagde kennis en ervaring, maar ook de overweging dat er een goede balans dient te zijn tussen (interne) vertegenwoordigers vanuit de verschillende branches en subregio’s binnen WZW en externe toezichthouders die de onafhankelijkheid van de raad als geheel bewaken, maken dat een raad van vijf tot zeven personen het meest wenselijk is.

Ten minste 3 (interne) leden en ten minste twee externe leden met een brede maatschappelijke oriëntatie, die in functie worden benoemd als voorzitter van de RvT en voorzitter auditcommissie. Alle leden RvT worden benoemd door de ALV op bindende voordracht van de RvT.

 

Honorering
Deze is conform de WNT en wordt op dit moment herijkt.

 

Meer informatie?
Zie de website WZW, www.wzw.nl voor meer informatie en/of aanvullende stukken ben je welkom om contact op te nemen met directeur-bestuurder mw. drs. Pascalle Neijenhuis, p.neijenhuis@wzw.nl / 06-124 25 422 of voorzitter RvT mw. drs. T. Piket 06-26324567(na 17.30 uur).

Reageren?
Wij ontvangen reacties graag uiterlijk 21 februari ter attentie van mw. drs. Toke Piket, voorzitter Raad van Toezicht WZW, via info@wzw.nl.