Stichting Verpleeghuis Bergweide roept kandidaten op voor de functie lid Raad van Toezicht voor de portefeuille identiteit, zingeving en ethiek

Profielschets lid Raad van Toezicht t.b.v. de portefeuille identiteit, zingeving en ethiek

Algemeen

De Raad van Toezicht van Verpleeghuis Bergweide bestaat uit 7 leden en houdt toezicht op het besturen van de organisatie door de bestuurder en op de algemene gang van zaken in Bergweide.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder zijn in de stich- tingsstatuten en reglementen vastgelegd. De Raad van Toezicht en de bestuurder werken volgens de uit- gangspunten van de Zorgbrede Governancecode. De stichtingsstatuten zijn hiermee in overeenstemming.

 

Van de leden van de Raad van Toezicht van Bergweide wordt verwacht dat zij:

 • De missie en de statutaire doelstellingen van de Stichting onderschrijven en in staat zijn met kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het bewaken van de identiteit, de kwaliteit, de continuïteit en de stra- tegische koers van het verpleeghuis;
 • In teamverband kunnen en willen opereren, waarbij wordt uitgegaan van een onafhankelijke opstelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel; leden van de Raad van Toezicht besluiten zonder last of ruggen- spraak;
 • Beschikken over bewezen bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen;
 • Zich blijvend verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheid in het algemeen en de zorgfunctie van ouderenzorg in het bijzonder;
 • Een juist evenwicht hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude bezitten om toezicht te houden op het bestuur van de organisatie, de bestuurder met raad bij te staan en tot klankbord te dienen;
 • In staat zijn het financiële beleid van de Stichting mede te toetsen, en
 • Bekendheid hebben met (regionale) netwerken, samenwerkingsorganen of overheden op het terrein van de gezondheidszorg en overheden.

 

Ieder lid van de Raad van Toezicht moet in hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen en daarnaast over specifieke deskundigheden beschikken voor het vervullen van zijn/haar taak.

Binnen de Raad van Toezicht ontstaat een vacature voor een toezichthouder voor de portefeuille identiteit, zingeving en ethiek. Kandidaten voor deze vacature beschikken over de volgende specifieke kennis en/of er- varing:

 • bestuurlijke ervaring, met specifieke aandacht voor hedendaagse cultuuraspecten en de betekenis daarvan voor vraagstukken rond (zorg-)ethiek en zingeving binnen de instelling;
 • de van oorsprong christelijke identiteit kennen en respecteren;
 • het vermogen om met een brede blik naar een organisatie te kijken;
 • het vermogen te hebben om situaties vanuit verschillende perspectieven te zien en te kunnen verwoorden;
 • oog hebben voor de mogelijk spanning tussen de beleefde identiteit van de instelling, zich uitend in menslievende zorg en barmhartigheid en de eisen van de marktwerking, en
 • senioriteit m.b.t. ervaringsjaren in combinatie met kennisniveau, organisatiesensitiviteit, zelfstandigheid en strategisch inzicht.

 

Van een kandidaat lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij/hij affiniteit en/of ervaring heeft met de zorg aan kwetsbare mensen in het algemeen en met de grondslag en historie van Bergweide in het bijzonder.

De Stichting Verpleeghuis Bergweide kent een vacatie-vergoeding voor de leden van haar Raad van Toe- zicht.

Teneinde een evenwichtige opbouw van de Raad van Toezicht te bewerkstelligen gaat bij gelijkwaardige geschiktheid onze nadrukkelijke voorkeur uit naar een vrouw.

Bij de selectieprocedure van leden van de Raad van Toezicht worden de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Bergweide alsmede de bestuurder betrokken.

Kandidaten kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 8 augustus 2020 kenbaar maken door middel van een brief met motivatie en CV te sturen aan
Secretariaat Raad van Bestuur
van Verpleeghuis Bergweide, mevrouw J. van Til

t.a.v. de heer Dr H.G.Th. van Geffen
Voorzitter Raad van Toezicht
Verpleeghuis Bergweide
Voskuilenweg 12
6416 AK Heerlen
e-mail j.til@verpleeghuisbergweide.nl