Voorall in het kort

Voorall is een stichting gericht op het behartigen van de belangen van Hagenaars met een beperking. Dat doen wij al ruim dertien jaar met subsidie van de gemeente Den Haag. Voorall brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de gemeente om inclusie, toegankelijkheid en participatie te bevorderen. De subsidie is de afgelopen jaren gestegen van circa 300 naar 600 duizend per jaar. Voorall heeft een directeur/bestuurder en tien medewerkers, die samen met circa honderd vrijwilligers op een slagvaardige manier enkele tientallen projecten per jaar uitvoeren. Verdere informatie is te vinden op deze site (www.voorall.nl).

Ons motto is: ‘Kleine dingen kunnen veel effect hebben’

Raad van Toezicht

Ons toezicht is gebaseerd op een Governancecode, die specifiek is opgesteld voor Voorall. Omdat wij een kleine organisatie zijn, ligt het accent bij de Raad van Toezicht vooral op de klankbordfunctie: met raad en daad bijstaan van de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter. Een benoeming geldt voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Twee vacatures

Er is nu een vacature vanwege het vertrek van een van de leden. In de loop van volgend jaar zal een tweede vacature ontstaan als gevolg van het vertrek van het lid van de Raad van Toezicht, met als aandachtsgebied het toezicht op de financiën. Wij zoeken voor beide functies een kandidaat. De beoogde kandidaat met als aandachtsgebied financiële controle krijgt met steun van het huidige lid voor dit aandachtsgebied, ruim de gelegenheid om zich in te werken. Eén van de twee kandidaten zal op termijn plaatsvervangend voorzitter moeten kunnen worden.

Profiel van de leden van de Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht hecht eraan dat de samenstelling van de Raad een goede afspiegeling is van de Haagse bevolking én van de doelgroep van Voorall. Daarnaast streven wij naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Vertrekkende leden zijn een man en een vrouw. Dit zal nadrukkelijk bij de selectie van de nieuwe leden een rol spelen.

Uit de taakomschrijving valt af te leiden over welke algemene kwaliteiten alle leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken:

  • strategisch denkvermogen, onafhankelijke, kritische instelling en ervaring met (welzijns-)beleid;
  • kennis van en/of ervaring met de rol van toezichthouder;
  • affiniteit met de doelstelling van Voorall en met de doelgroep;
  • beschikken over een voor Voorall relevant (Haags) netwerk;
  • beschikken over voldoende kennis om de begroting en jaarrekening te kunnen beoordelen.

Daarnaast is er een aantal specifieke deskundigheden waarover niet alle leden hoeven te beschikken, maar die wel bij minstens één lid van de Raad van Toezicht aanwezig dient te zijn:

  • deskundigheid op het gebied van welzijnsbeleid en beleid ten behoeve van mensen met een beperking;
  • deskundigheid op het gebied van bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen;
  • kennis van het Haagse netwerk voor zover relevant voor Voorall;
  • specifieke financiële expertise;
  • kennis van en ervaring met arbeidsrechtelijke zaken, HRM-beleid en (re)organisatieprocessen.

Taakverdeling binnen de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn aparte functies onderscheiden van voorzitter en de vice­voorzitter. De voorzitter dient te beschikken over specifieke voorzittersvaardigheden zoals het efficiënt voorzitten van vergaderingen, beschikbaar zijn als eerste aanspreekpunt voor de directeur/bestuurder, daadkracht en besluitvaardigheid in het nemen van initiatieven indien de situatie daarom vraagt en het vermogen om van de RvT een hecht team te maken dat tot coherente standpunten komt. De vicevoorzitter dient de voorzitter indien nodig te vervangen en dient dus ook over voorzittersvaardigheden te beschikken.

Daarnaast hebben de leden specifieke aandachtsgebieden: dat geldt in het bijzonder de financiële controle en HRM.

Overig

De Raad van Toezicht vergadert in het pand van Voorall circa vijf keer per jaar, in de regel (vroeg) in de avond (van 19.00 uur tot 21.00 uur), doorgaans met daaraan voorafgaand een maaltijd. De Raad van Toezicht beschikt over een notulist. De directeur/bestuurder woont de vergaderingen bij en bereidt deze in overleg met de voorzitter voor. De leden krijgen geen vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Wel kunnen de reiskosten worden gedeclareerd.

Meer weten of solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk 17 januari 2020. De sollicitatiebrief en het cv kunnen gemaild worden naar jacobzuurmond@voorall.nl

Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de avonduren. Wil je meer weten, neem dan contact op met de voorzitter van de selectiecommissie Boris Dumfries. Hij is bereikbaar op 06 17 71 90 71.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld.

Andere interessante toezichthoudende functies