welzijn, scheveningen, vacatureWelzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Er wordt een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen gerealiseerd in en om de 4 wijk- en dienstencentra in stadsdeel Scheveningen. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk ingezet. Tevens vervult Welzijn Scheveningen een rol in het Centrum voor Jeugd  en Gezin (CJG) Scheveningen. Ook het Vrijwilligerspunt Scheveningen is onderdeel van Welzijn Scheveningen. Bij Welzijn Scheveningen zijn momenteel ca. 45 beroepskrachten en ruim 500 vrijwilligers werkzaam.

Welzijn Scheveningen heeft een Raad van Toezicht die uit 5 leden bestaat. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar met de directeur/ bestuurder. Wegens het vertrek van één van de leden is er een vacature op voordracht van de Ondernemingsraad beschikbaar voor een: 

Lid van de Raad van Toezicht

Profielschets:

♣ U beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;

♣ U heeft ervaring als bestuurder;

♣ U heeft affiniteit met het vakgebied personeel & organisatie;

♣ U weet wat er in de samenleving speelt en vertaalt dat naar relevante kaders voor de organisatie;

♣ U bent in staat op strategisch niveau visie te ontwikkelen en uit te dragen en missie en doelen te bepalen;

♣ U benadrukt het belang van de organisatie en de samenwerking binnen de Raad van Toezicht;

♣ U communiceert helder en bent klankbord voor het management/ de bestuurder;

♣ U weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;

♣ U bent in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggespraak’ naar enige achterban;

♣ U weet de rol van toezichthouder op en adviseur van de bestuurder integer te vervullen;

♣ U heeft affiniteit met het welzijnswerk en kennis van professionele organisaties;

♣ U heeft een voor de stichting Welzijn Scheveningen relevant netwerk;

♣ U bent bij voorkeur woonachtig (geweest) in het werkgebied van Welzijn Scheveningen. 

De leden van de Raad van Toezicht  worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal hernoembaar. De functie is onbezoldigd.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u vóór 4 februari 2019 mailen of sturen naar:
Welzijn Scheveningen, t.a.v. de heer Jan van der Werf, directeur/ bestuurder, Prins Mauritslaan 82, 2582 LV Den Haag, e-mail: sollicitaties@welzijnscheveningen.nl.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.