xtrawelzijnIn al onze regio’s zijn wij actief in alle jeugd-, zorg- en sociale wijkteams en bieden we jeugdhulpverlening, jeugdwerk, opvoedondersteuning en (school-) maatschappelijk werk in Haaglanden, bewoners ondersteuning vanuit het opbouwwerk, MEE- en ouderenconsulenten en verzorgen de Servicepunten XL in Den Haag. Ook zijn we in Den Haag actief met 150 peuterspeelzaalgroepen.
Wij zijn actief in Den Haag en de regio’s Haaglanden, DWO (Delft Westland Oostland), Holland Rijnland en Vlaardingen/Maassluis.

Wij zoeken per 1 januari 2019 een

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de OR

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden werkmaatschappijen. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden werkmaatschappijen.
De Raad van Toezicht kent een vergoedingsregeling.

Wij vragen
• Het vermogen actief, creatief en kritisch invulling te geven aan de klankbordrol van de Raad van Toezicht.
• Kennis en inzicht in maatschappelijke en ethische vraagstukken, alsmede met het spanningsveld tussen publieke en privaatrechtelijke activiteiten.
• Op hoofdlijnen een breed overzicht in alle facetten van de bedrijfsvoering: de klanten- en opdrachtgeverskant en werken met professionals.
• Te beschikken over gebleken toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring.
• Een brede interesse, waarin in het bijzonder zijn begrepen de maatschappelijke en bedrijfsmatige aspecten op het terrein van de WMO en Zorg.
• Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor een goede uitoefening van de voor de Raad van Toezicht van toepassing zijnde taken.
• Bekend te zijn met de beginselen van Corporate Governance en deze ook in het handelen als toezichthouder te tonen.
• Te beschikken over een helicopterview, inzicht in de processen van strategische afwegingen, een analytisch vermogen en in staat zijn om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden.
• Te kunnen functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur.
• In staat zijn tot het onderhouden van netwerken.
• Te beschikken over gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
• 1e aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad (OR).
•  Kennis en ervaring met personeelsvraagstukken en medezeggenschap.
•  Kennis van de arbeidsmarkt(vraagstukken) en HRM.
•  Sociale affiniteit.
•  Sterke lokale binding met en woonachtig in Haaglanden.

Informatie
Over deze vacature kunt u meer informatie verkrijgen via de heer drs J. Heemskerk, voorzitter van de Raad van Toezicht of de heer drs E. Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de Raad van Bestuur, telefoon 070-2052066. Ook kunt u hier een informatiepakket over Xtra en haar werkmaatschappijen opvragen.

Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken wij u uw kandidaatstelling met uitgebreide motivatie en CV uiterlijk 27 september a.s. per e-mail te richten aan mevrouw mr J.C.M. van Groesen, bestuurssecretaris, j.vangroesen@xtra.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 17 of 31 oktober a.s. Er vindt een referentieonderzoek plaats.