Bestuurderscentrum

Wie zijn wij
Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders in de semi-publieke sector. Delen van kennis en ervaring is de kern en de kracht van ons netwerk. Met elkaar willen we een maatschappelijke beweging stimuleren om besturen en raden van toezicht van organisaties in de semi-publieke sector professioneler te maken door initiatieven van bestuurders en kennispartners te ondersteunen en te delen.


Dit willen we bereiken door:

  • Uitwisselen van kennis en ervaring, nieuwe persoonlijke contacten leggen of bestaande contacten versterken.
  • Elkaar inspireren, vertrouwen en iets gunnen.
  • Elkaar versterken en groeien door vanuit andere invalshoeken te kijken, door nieuwe perspectieven. Samen een win-win creëren.


Bestuurderscentrum bestaat uit een digitaal netwerk en de persoonlijke netwerkbijeenkomsten. Om deel te nemen aan deze bijeenkomsten is een lidmaatschap van Bestuurderscentrum vereist. Een Jaarlidmaatschap kost 75 euro exclusief btw per jaar.

Sinds 2006 bouwen we aan wat we zelf het beste bestuurdersnetwerk van Nederland vinden.

Visie
Bestuurderscentrum gelooft dat zij dankzij haar uitgebreide, exclusieve en brancheoverstijgende bestuurdersnetwerk een grote toegevoegde waarde heeft op het besturen van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen).

Het doel is om u als bestuurder te ontzorgen, kostenbesparing en efficiency voor uw organisatie op te leveren en besturen als vak op de kaart te zetten!

Missie
Bestuurderscentrum wil ondernemende bestuurders, leden van Raden van Toezicht (RvT) en Raden van Commissarissen (RvC) van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen) ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de bestuursfunctie op de gebieden netwerk, kennis en kunde. Bestuurderscentrum biedt u de drie O’s!

Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen


O
ntmoeten

In een sportieve setting bieden we bijeenkomsten aan om bestuurders op een aangename, gezellige en informele wijze met elkaar kennis te laten maken zodat zij hun persoonlijke netwerk kunnen vergroten.

Ontdekken

Wij geloven in de waarde van intercollegiale contacten over de grenzen van de eigen sector heen en wij zijn overtuigd van de waarde van uitwisseling van best practices en van de inspiratie die iedere ontmoeting brengt. Gelijkgestemden vanuit een diversiteit aan organisaties!
Onder de noemer Ontdekken, organiseren wij Inspiratiesessies met als doel bestuurders op een ontspannen en laagdrempelige wijze in contact te brengen met de kennis van een relevante kennispartner of een andere ervaren bestuurder. Vrijblijvend en zonder of tegen geringe kosten. Hiermee wordt het ontdekken van kennis toegankelijk voor elke bestuurder.
We bieden kleinschalige sessies aan. De betrokkenheid die gevraagd wordt aan de deelnemers zorgt voor de nodige dynamiek. Na een soepje en een borrel gaat eenieder met waardevolle inzichten naar huis!

Ontwikkelen

Verdieping van kennis vindt plaats in stoomcursussen, workshops en zogeheten transparantiegroepen. Kleinschalige kennisgroepen die 4 keer per jaar bij elkaar komen en inhoudelijk worden ondersteund door kennispartners en die verdieping brengen op verschillende thema’s. Bij de start wordt geinventariseerd welke punten aandacht behoeven en gaat men met een thema concreet aan de slag. De focus is gericht op ontwikkeling en kennisdeling. Groei staat voorop.

fotomw

 

 

 

 

Mariëtte van Wingerden
Oprichter van
Bestuurderscentrum
BoardroomMatch

❝ Besturen is een vak! Voor besturen en toezicht houden gelden in elke organisatie, groot of klein, dezelfde uitgangspunten. De juridische aspecten vormen de basis. Samenspel, Integriteit, Leiderschap en zoveel meer psychologische factoren zijn onlosmakelijk verbonden aan de bestuurskamer. Ieder van ons netwerk beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring en wij vinden het waardevol om dit met elkaar te delen en op deze wijze elkaar verder te helpen. Daarom faciliteert Bestuurderscentrum kennisverbinding van bestuurders.

Ontmoeten

Ontdekken

Ontwikkelen