Bestuurderscentrum

Wie zijn wij
Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders, werkzaam bij organisaties in de semi-publieke sector. Delen van kennis en ervaring is de kern en de kracht van ons netwerk. Met u en met elkaar willen we een maatschappelijke beweging stimuleren om besturen en raden van toezicht  van organisaties in de semi-publieke sector professioneler te maken door initiatieven van bestuurders en kennispartners te ondersteunen en te delen.

Samen met u willen we dit bereiken door:

  • Uitwisselen van kennis en ervaring, nieuwe persoonlijke contacten leggen of bestaande contacten versterken.
  • Elkaar inspireren, vertrouwen en iets gunnen.
  • Elkaar versterken en groeien door vanuit andere invalshoeken te kijken, door nieuwe perspectieven. Samen een win-win creëren.


Bestuurderscentrum bestaat uit een digitaal netwerk en de persoonlijke netwerkbijeenkomsten. Om deel te nemen aan deze bijeenkomsten is een lidmaatschap van Bestuurderscentrum vereist. Een Jaarlidmaatschap kost 79 euro exclusief btw per jaar. Stapt u later dan juni in, dan is er een gedifferentieerd tarief.

Sinds 2006 bouwen we aan wat we zelf het beste bestuurdersnetwerk van Nederland vinden.
Bestuurderscentrum wordt bijgestaan door kennispartners en ondersteund door een Raad van Advies.

Visie
Bestuurderscentrum gelooft dat zij dankzij haar uitgebreide, exclusieve en brancheoverstijgende bestuurdersnetwerk een grote toegevoegde waarde heeft op het besturen van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen (zorginstellingen, onderwijsinstellingen, culturele instellingen).

Het doel is om u als bestuurder te ontzorgen, kostenbesparing en efficiency voor uw organisatie op te leveren en besturen en toezicht houden als vak op de kaart te zetten!

Missie
Bestuurderscentrum wil ondernemende bestuurders, leden van Raden van Toezicht (RvT) en Raden van Commissarissen (RvC) van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen) ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de bestuursfunctie op de gebieden netwerk, kennis en kunde.

Erkende instelling

Bestuurderscentrum, CRKBO, cerfificering, opleidingen, bestuur, toezichtBestuurderscentrum voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is in 2019 voor het eerst geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.


Bestuurderscentrum biedt u de drie O’s!

Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen

Naar de Agenda


O
ntmoeten

In een sportieve setting bieden we bijeenkomsten aan om bestuurders op een aangename, gezellige en informele wijze met elkaar kennis te laten maken zodat zij hun persoonlijke netwerk kunnen vergroten.

Ontdekken

Wij geloven in de waarde van intercollegiale contacten over de grenzen van de eigen sector heen en wij zijn overtuigd van de waarde van uitwisseling van best practices en van de inspiratie die iedere ontmoeting brengt. Gelijkgestemden vanuit een diversiteit aan organisaties!
Onder de noemer Ontdekken, organiseren wij Inspiratiesessies met als doel bestuurders op een ontspannen en laagdrempelige wijze in contact te brengen met de kennis van een relevante kennispartner of een andere ervaren bestuurder. Vrijblijvend en zonder of tegen geringe kosten. Hiermee wordt het ontdekken van kennis toegankelijk voor elke bestuurder.
We bieden kleinschalige sessies aan. De betrokkenheid die gevraagd wordt aan de deelnemers zorgt voor de nodige dynamiek. Na een soepje en een borrel gaat eenieder met waardevolle inzichten naar huis!

Ontwikkelen

Net als besturen is ook toezichthouden een vak en dat vereist continue training en scholing!

We organiseren geaccrediteerde Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders in samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics. Aan deze Masterclasses worden PE-Punten toegekend!

De Masterclasses zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders die zien dat besturen en toezicht houden een vak is en het verstandig vinden om zich regelmatig te laten bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars en congressen en het deelnemen aan workshops is in deze tijd van technologische veranderingen, verduurzaming van de maatschappij, de veranderende wet- en regelgeving onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

Erkende Instelling

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS, AACSB en AMBA. De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren. We zijn er trots op dat we samen met deze partner mooie Masterclasses mogen organiseren!

Gecertificeerd toezichthouder

Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Naar de Agenda

fotomw

 

 

 

 

Mariëtte van Wingerden
Maak een connectie
via Linkedin. >

Oprichter van
Bestuurderscentrum
BoardroomMatch

Ook informatie over kennispartnerschap? Klik hier

Kennispartners:

❝ Besturen is een vak! Voor besturen en toezicht houden gelden in elke organisatie, groot of klein, dezelfde uitgangspunten. De juridische aspecten vormen de basis. Samenspel, Integriteit, Leiderschap en zoveel meer psychologische factoren zijn onlosmakelijk verbonden aan de bestuurskamer. Ieder van ons netwerk beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring en wij vinden het waardevol om dit met elkaar te delen en op deze wijze elkaar verder te helpen. Daarom faciliteert Bestuurderscentrum kennisverbinding van bestuurders.

Ik wil kennispartner worden van Bestuurderscentrum.