Op basis van jarenlange ervaring met mens- en organisatieontwikkeling resp. subsidieregelingen hadden Marjolein Hins en Robert van Dijk voor 14 april 2020 samen hun krachten voor ons gebundeld. Zij zouden u meenemen op een reis die zou voeren langs de diverse mogelijkheden die uw organisatie heeft om zich wijzer te ontwikkelen, de vaardigheden die dat vraagt en de voordelen die het oplevert. Dit alles om aansluiting te kunnen houden als toezichthouder en/of bestuurder bij de maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en mens- en  organisatieontwikkeling zoals ingegeven door de groeistrategie van de overheid en de adviesrapporten van de WRR en Borstlap, die u ongetwijfeld voorbij heeft zien komen.
De kracht van Marjolein en Robert is dat zij deze zaken graag helpen inzichtelijk en praktisch maken.

Aan het einde van de reis zouden zij specifiek intunen op de SLIM regeling, stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB ondernemingen, die vanaf dit jaar door de overheid is ingevoerd. Aangezien op 14 april ons programma niet doorging én de aanvraag voor subsidies door samenwerkingsverbanden t/m 30 juni kan worden aangevraagd bieden wij u in elk geval alvast de schriftelijke informatie rondom de SLIM regeling aan.
Bij interesse kunt u dan contact opnemen met Marjolein en/of Robert.

       

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de MKB-ers in alle sectoren stimuleren om te investeren in een leven lang ontwikkelen (LLO).
De minister van SZW verwelkomt samenwerkingsverbanden van O&O-fondsen/branches met onderwijs en minimaal 2 MKB-ers gericht op een aanpak met sectorbrede impact.

De te verkrijgen SLIM-subsidie beloopt 60% van alle subsidiabele kosten, waarbij de investering minimaal € 5.000 dient te zijn in 12 tot 24 maanden uiterlijk te starten vanaf 1/1/2021.
Kortom, de SLIM-subsidie bedraagt minimaal € 75.000 en maximaal kan € 500.000 worden gevraagd (waarbinnen een maximum van € 200.000 voor een partij/MKB-er waar zogenoemde de-mimimisstaatssteun aan de orde is en max. € 20.000 voor landbouwbedrijven).

Belangrijk is dat in geval méér subsidie wordt gevraagd dan beschikbaar is, de volgorde van beoordeling van complete aanvragen via loting wordt gedaan.

Kortom, “we” hebben nu t/m 30 juni 2020 klokke 17.00 uur de tijd om een aanvraag digitaal in te dienen, alleen kan de uitslag tot 18 (!) weken oftewel t/m 3 november 2020 op zich laten wachten (waarna binnen 3 maanden verplicht dient te worden gestart met de projectuitvoering).

 

Verdere highlights SLIM-regeling voor O&O-fondsen/sectoren/branches:

 • Subsidieplafond van € 17,5 miljoen voor 2020, dus afdoende voor minimaal 35 aanvragen.
 • Samenwerking(sovereenkomst) tussen O&O-fondsen en/of brancheorganisaties met ten minste 2 MKB-ers, waarmee wordt beoogd dat het effect van de subsidie ook daadwerkelijk plaatsvindt binnen het MKB.
 • De deelnemende MKB-ers dienen een zekere rol bij de uitvoering van het project te hebben, die het samenwerkingsverband zelf mag invullen. NB Een vraaggerichte aanpak ligt aldus voor de hand.
 • Een limitatief aantal initiatieven wordt gesubsidieerd, waarbij het startpunt doorgaans het verkrijgen van inzicht in de scholingsbehoefte is:
 1. Projectinitiatieven gericht op het ondersteunen, begeleiden of invoeren van een methode in de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen door scholing tijdens het werk:
 • Het oprichten van een bedrijfsschool
 • Bedrijfs- of branchespecifieke opleidingen opzetten en/of andere initiatieven die bijdragen aan leven lang ontwikkelen in het MKB c.q. erp gericht zijn een sterkere leercultuur of leerrijke werkomgevingte creëren.
 • NB De uitvoering van scholing sèc wordt niet gesubsidieerd.
 • Let op, best practices mogen worden uitgebreid of opgeschaald!
 1. Doorlichting van ondernemingen gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de ondernemingen en de leer- en ontwikkelmogelijkheden van de werknemers;
 2. Loopbaanadviezen ten behoeve van werknemers in ondernemingen;
 3. Het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
 • Subsidiabel zijn de daadwerkelijk gemaakte externe kosten (met max. uurtarief van € 124 excl. BTW) en de brutoloonkosten eigen personeel samenwerkingspartners + EJU + 32% opslag, alsook 15%-opslag als vergoeding voor kosten voor overhead zoals advies & accountancy. NB Offerteprocedure vanaf opdrachtwaarde > € 5.000 excl. BTW.
 • De project-administratieve spelregels, meldplicht/tussentijds voortgangsverslag/wijzigingsverzoek en de verantwoording zijn cf. we gewend zijn bij andere SZW-subsidies en het ESF.
 • Externe accountantscontrole van de einddeclaratie/het subsidievaststellingsverzoek.

 

Wilt u weten wat de haalbaarheid van uw idee is?
Mocht uw interesse zijn gewekt, dan zijn Robert en Marjolein uiteraard bereid om de haalbaarheid voor uw kansrijke aanvraag verder te bespreken.

NB MKB-ers kunnen ook “los” zelf een aanvraag tussen de € 5.000 en € 24.999 indienen (en max. € 20.000 voor landbouwbedrijven). Daarvan is de aanvraagtermijn september 2020.

 

Over Marjolein en Robert

Marjolein Hins is een inspirerend verbinder en zorgt door overzicht, advies en samenwerking voor het bereiken van impact. Zij brengt daartoe kennis en praktische ervaring in met Leven Lang Ontwikkelen, Collectief Ontwikkelen en Boardroomcounseling, samengevoegd ook wel Wijzer Ontwikkelen genoemd. Als voorzitter van OntwikkelRijk initieerde zij project Ontwikkelvoucher en Stroomversnelling Arbeidsmark, bouwde ze mee aan de subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+-ers en is ze vice-voorzitter bij een marktsegment van SBB. Telefoonnummer 06-51242613 of mhins@ontwikkelrijk.nl.

Robert van Dijk kan doorzien waar een organisatie naar toe wil ontwikkelen en welke subsidiemogelijkheden zij daarbij kunnen inzetten om daar te komen. Voor hem is het binnenhalen van subsidie zeker niet een doel op zichzelf! Robert werkt vanuit zijn bedrijf Van Dijk Subsidieadvies met een team van vijf mensen als adviseur en sparringpartner aan de verwerving van subsidies voor innovatieve initiatieven van gemeenten, sectorfondsen, het onderwijs/stagebedrijven en het MKB.
Telefoonnummer 06-46232435 of robert.van.dijk@vdsubsidies.nl.

Robert en Marjolein hebben ieder hun eigen organisaties, zij werken samen volgens nieuwe principes. Zij verwijzen opdrachtgevers naar elkaar door of werken samen (waar nodig met andere partners en medewerkers) aan opdrachten waarbij de behoefte van de klant centraal staat.