Overzicht wijzigingen Wet WNT 2017

2023-05-09T10:53:50+02:00

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De wet beoogt de inkomens van bestuurders en andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector aan banden te